Lajme Ditore

Lënda:Ftesë për pjesmarje në procesin e thirjes publike të koncesionit për lokalitetin Krasta f.Reçan-Gostivar

13.12.2019 Komuna e Gostivarit i njofton qytetarët e interesuar dhe opinionin e gjerë se në procesin për ndarje të koncesionit për kryerjen e hulumtimeve më të hollësishme gjeologjike të burimeve minerale-gur gëlqeror në lokacionin Krasta f.Reçan do të mbahet thirje publike me qëllim që të njoftohet opinioni me aktivitetet nga eksplantacioni I gurit gëlqeror. Në […]

Lënda:Ftesë për pjesmarje në procesin e thirjes publike ,,Strategjia për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit’’

13.12.2019 Komuna e Gostivarit i njofton qytetarët e interesuar dhe opinionin e gjerë se përpilon ,,strategji për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit’’dhe në procesin e përpilimit do të mbahet debatë publike me qëllim që opinioni publik të njoftohet me versionin e përpilimit. Në fazën e hershme para sjelljes për ,,Strategji për ajër të […]

K O N K U R S

Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, ( Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.9/2019), Komisionit për […]

Shfaq të gjitha lajmet