Në vijim e sipër faza përfundimtare e ndërtimit të rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Zdunjë

25.10.2018

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit të ujërave të zeza në fshatin Zdunjë, tashmë ka mbërritur në fazën finale. Ndërtimi i kanalizimit në këtë fshat filloi në muajin qershor të këtij viti kur u ndërtuan 1000 metrat e para, ndërsa tani në vijim e sipër është faza e tretë dhe e fundit, me çka do të rrumbullakohen punimet për ndërtimin e rrjetit m gjatësi të përgjithshme prej 2000 metrash.

“Me mbarimin  këtij projekti kapital, përmbyllet një nga problemet kyçe të banorëve të fshatit Zdunjë. Konkretisht, me ndërtimin  rrjetit të kanalizimit për ujërat e zeza me një gjatësi të përgjithshme prej 2000 metrash, i gjithë fshati do të ketë qasje deri te kanalizimi dhe secila amvisëri do të mund të kyçet në rrjet”, potencon Isak Lazami, drejtori i NP “Komunalec” , ndërmarrje kjo e cila i realizon punimet dhe menaxhon me kanalizimin publik në territorin e komunës së Gostivarit.

 Vlen të theksohet se ky projekt ishte një nga kërkesat kryesore të banorëve të këtij fshati dhe premtim i kryetarit të Komunës së Gostivarit, Arben Taravari për këtë mandat.

Shërbimi për informim

KOMUNA E GOSTIVARIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN PËR ZHVILLIM TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNDP) SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)

Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) është i financuar nga Unioni Evropian dhe e zbaton Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) në gjashtë vende/territore nga Ballkani Perëndimor. Projekti do të zgjasë deri në janar të vitit 2020 dhe do ta ketë për qëllim fuqizimin e demokracisë participative (pjesëmarrëse) dhe proceset për integrim të vendeve nga Ballkani Perëndimor në Unionin Evropian përmes fuqizimit të shoqërisë civile për pjesëmarrje aktive të tij në procesin e vendimmarrjes.

Me projektin ReLOaD është paraparë që të përfshihen 5 komuna në vendin tonë: Strumicë, Resnjë, Kavadar, Gostivar dhe Kumanovë.

Komuna e Gostivarit dhe projekti ReLOaD i ftojnë të gjitha organizatat civile në vendin tonë të parashtrojnë propozim projekte të cilat janë konsekuente për qëllimet zhvillimore të komunës së Gostivarit dhe me të cilat janë përfshirë fushat vijuese prioritare:

 

  1. Arsimi
  2. Mjedisi jetësor
  3. Të drejtat dhe liritë e njeriut, mosdiskriminimi dhe inkluzioni social
  4. Zhvillimi ekonomik lokal
  5. Kultura dhe arti, të rinjtë dhe sporti

Shuma e mjeteve për projektet e miratuara do të lëviz prej 307.000,00 MKD deri 1.845.000,00 MKD .

 

Organizatave të shoqërisë civile u lejohet të parashtrojnë më shumë se një propozim projekt nëse shuma totale e alokuar nuk kalon 3.690.000,00 MKD për tërë kohëzgjatjen e projektit ReLOaD (deri në janar të vitit 2020). 


Komuna e Gostivarit dhe UNDP e rezervojnë të drejtën të mos i ndajnë fondet në dispozicion nëse projekt propozimet nuk i plotësojnë kriteret e specifikuara. Projektet mund të jenë për një kohëzgjatje prej 6 deri në 8 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga janari 201
9 deri në gusht 2019.

 

 

PËRSHTATSHMËRI:

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha organizata të shoqërisë civile të regjistruara formalisht (shoqata/organizata ose fondacione) në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi.  Të gjitha organizatat e interesuara të shoqërisë civile mund të gjejnë informacione të hollësishme rreth kushteve të aplikimit dhe kritereve për financimin e projekteve në Udhëzimet për aplikuesit, të cilat janë pjesë përbërëse e dokumentacionit për thirrjen publike.

 

DOKUMENTACION:

Dokumentacioni për aplikim për thirrjen publike në komunën e Gostivarit do të jetë në dispozicion nga data 24.10.2018, përmes dërgimit të një kërkesë në adresën vijuese Bulevardi Vëllezërit Gjinoski” nr. 61 dhe/ose info@gostivari.gov.mk, dashmir.osmani@gostivari.gov.mk, në të cilën është theksuar emri i organizatës së interesuar, ose personalisht në komunën e Gostivarit, rruga: Vëllezërit Gjinoski” nr. 61. Të gjitha informacionet e nevojshme dhe versioni elektronik nga e gjithë pakoja e aplikacionit mund gjithashtu të shkarkohen edhe nga faqja zyrtare e internetit e komunës (www.gostivari.gov.mk), si dhe në faqen e internetit të UNDP-së (www.mk.undp.org).

 

Sesioni informues (dita e hapur) për thirrjen me parashtruesit e interesuar përkatësisht organizata të shoqërisë civile do të mbahet në komunën e Gostivarit më datën 29.10.2018, me fillim në orën 10:00 në lokalet e komunës.

Pyetje në lidhje me thirrjen publike mund të parashtrohen përmes adresës registry.mk@undp.org, me shenjën për thirrjen publike. Pyetjet mund të dorëzohen deri më 28.11.2018 dhe përgjigjet do të jepen në formë të shkruar në afat prej 3 ditë pune nga data e pranimit të pyetjeve. Për të siguruar transparencë, pyetjet do të publikohen në faqen e internetit të UNDP-së.

 

PARASHTRIMI I APLIKACIONEVE:

Aplikacionet e plotësuara (me dokumentacion të plotë) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një version elektronik (në CD ose USB), në një zarf të mbyllur me një njoftim se është për thirrjen publike, me rekomande përmes postës ose personalisht, në ditë pune (premte-e hënë) nga ora 09:00 deri në orën 15:00 në adresën vijuese:

Komuna e Gostivarit

Rruga: “Bulevardi Vëllezërit Gjinoski” nr. 61

Numri postar: 1230 Gostivar

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 05.12.2018, deri në orën 15:00. Aplikimet që do të dorëzohen pas këtij afati përfundimtar do të merren parasysh vetëm nëse në vulën postare qëndron data dhe koha e dërgimit përpara afatit përfundimtar. Në pjesën e jashtme të zarfit duhet të jetë emri i thirrjes për dorëzimin e propozim projekteve, emri i plotë dhe adresa e aplikuesit, emri i plotë i projektit dhe shënimi “Të mos hapen para hapjes zyrtare”. Nëpunësi komunal do të lëshojë një vërtetim për marrjen e dokumenteve të parashtruara. Të gjithë parashtruesit e propozim projekteve, pa marrë parasysh nëse propozim projektet pranohen ose refuzohen, do të njoftohen në formë të shkruar për vendimin në lidhje me propozimin e tyre në afat prej 30 ditëve pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të komunës (www.gostivari.gov.mk) dhe/ose në tabelën komunale dhe në faqen e internetit të UNDP  (www.mk.undp.org)

Aneksi 1 -PROPOZIM PROJEKT

Aneksi 2 – PASQYRË E BUXHETIT

Aneksi 3 – Korniza logjike

Aneksi 4 – PLANI I AKTIVITETEVE DHE DUKSHMËRIPROMOVIM I PROJEKTIT

Aneksi 5 – FORMULAR ME TË DHËNA ADMINISTRATIVE PËR PARASHTRUESIN

Aneksi 6 – FORMULAR ME TË DHËNA FINANCIARE PËR PARASHTRUESIN

Aneksi 7 – DEKLARATË PËR PËRSHTATSHMËRI

Aneksi 8 – DEKLARATË PËR FINANCIM TË DYFISHTË

Aneks 8 – Listë për kontrollim

Aneksi 9 – Listë për kontrollim

Aneksi-10-Udhëzime

Çerdhet, shkollat fillore dhe të mesme publike të komunës së Gostivarit, të përgatitura për sezonin e ngrohjes

21.10.2018

Të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, si dhe kopshtet e fëmijëve të komunës së Gostivarit janë të furnizuara me lëndë djegëse dhe prej nesër do të fillojë edhe ngrohja e tyre.

Një pjesë e shkollave kanë rezerva nga viti i kaluar, ndërsa tek ato ku lëndët djegëse mungonin, të premten ka përfunduar furnizimi qoftë me naftë qoftë me dru.

“Në shumicën e objekteve shkollore në komunën e Gostivarit funksionon ngrohja qendrore me naftë, ndërsa vetëm në disa shkolla në zonat rurale për ngrohje shfrytëzohet druri. Pjesa më e madhe e shkollave kishin rezerva nga viti i kaluar, ndërsa aty ku mungonte nafta ose drutë , furnizimi përfundoi të premten dhe lirisht mund të themi se jemi të përgatitur për të startuar të hënën me ngrohje, kur sipas parashikimeve do të ulen edhe temperaturat”, njofton Aslian Snopçe – udhëheqëse e Sektorit të arsimit pranë Komunës së Gostivarit.

Vlen të theksohet se para pak ditësh përfundoi edhe instalimi i ngrohjes qendrore në shkollën periferike në fshatin Zdunjë, ndërsa planifikohet që ngrohje qendrore të instalohet edhe në ato pak shkolla ku ajo mungon.

Ndërkaq, tash në prag të sezonit të reshjeve të shiut dhe borës, si problem mbetet pullazi i SHF “Goce Dellçev”, për çka Komuna e Gostivarit ka përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme dhe pritet miratimi dhe financimi nga ana e Ministrisë së Arsimit.

Shërbimi për informim

Nxënësit e SHF “Goce Dellçev” vizituan Komunën e Gostivarit

19.10.2018

Nxënësit e klasës së katërt pranë Shkollës Fillore Komunale “Goce Dellçev” – Gostivar, të shoqëruar nga mësuesja e tyre Sevim Sulo, ishin sot për vizitë në Komunën e Gostivarit, për tu njoftuar me mënyrën e funksionimit të pushtetit lokal dhe shërbimet të cilat ua ofron administrata komunale qytetarëve të Gostivarit.

Gjatë vizitës ata takuan kryetarin e komunës Arben Taravari dhe bashkëpunëtorët e tij si dhe vizituan sallën e Këshillit të komunës dhe ambientet ku i kryejnë detyrat administratorët komunalë.

“Pata kënaqësinë të takohesha me nxënësit e shkollës fillore “Goce Dellçev”. Takimi me fëmijët është një leksion i çmuar çiltërsie dhe pozitiviteti përveçse një terapi e shkëlqyer.
Tashmë kemi marrë shumë këshilla dhe plot energji për punë, ndaj do të jemi më të vendosur që të punojmë për kushte sa më të mira në këtë shkollë. Këta fëmijë të mrekullueshëm duhet të mbeten në Gostivar, detyra jonë është tu sigurojmë atyre të ardhmen”, thotë kryetari i komunës Arben Taravari.

Shërbimi për informim

Rregullimi hortikulturor i oborreve të shkollave dhe çerdheve të komunës së Gostivarit

19.10.2018

Të gjitha shkollat dhe kopshtet e fëmijëve në komunën e Gostivarit, falë një aksioni të gjerë të Ndërmarrjes publike “Parkingje publike dhe gjelbërim” do të kenë oborre të rregulluara në aspektin hortikultutor,.

Fillimisht aksioni është realizuar në oborrin e shkollës fillore në fshatin Vërtok dhe në fshatin Raven, ndërsa do të vazhdojë më pas në të gjitha shkollat tjera, si dhe në çerdhet, qoftë në qytet apo fshatra.

“Bëjmë nivelimin e tokës, mbjellim barë dhe fidanë dekorativ të rezistueshme edhe ndaj kushteve klimatike në ço periudhë të vitit. Kjo është minumimi që duhet të bëjmë për grupmoshat që janë ardhmëria e shoqërisë sonë. Aksionin e realizojmë në këtë periudhë, sepse stina e vjeshtës është koha më e përshtatshme për mbjellje”, sqaron drejtori i NP “Parkingje publike dhe gjelbërim”, Muzafer Zulbeari.

Vlen të theksohet se në vijim e sipër është edhe rregullimi hortikulturor i parkut të madh të qytetit, respektivisht punimet për rehabilitim të tij rrumbullakohen me mbjelljen e mbi 170 pemëve që do ta begatojnë pamjen e kësaj hapësire dhe do t’ia kthejnë parkut rolin e “mushkërive “ të qytetit të Gostivarit, si vendi më i preferuar i qytetarëve për relaksim.

Shërbimi për informim

Filloi vaksinimi, kastrimi dhe vendosja e mikro-çipeve qenve të pastrehë– Gostivari bëhet komuna e parë në Maqedoninë perëndimore me zgjidhje sistemore të këtij problemi

18.10.2018
Ka filluar sot vaksinimi, kastrimi dhe vendosja e mikro-çipeve qenve të pastrehë të cilët kapen në territorin e komunës së Gostivarit. Intervenimi i parë u bë sot në stacionin e veterinarisë Dog&Cat në Tetovë, ku mori pjesë edhe vetë kryetari i komunë së Gostivarit, Arben Taravari. Komuna e Gostivarit është komuna e parë në Maqedoninë perëndimore e cila merr hapa të këtilla për zgjidhjen e këtij problem krucial, projekt ky që do të përmbyllet me hapjen e Qendrës shelter te ish kazermat në periferi të qytetit të Gostivarit, për vënien në funksion të të cilës nevojitet vetëm edhe sigurimi i licencës për punë.
“Siç patët mundësi të shihni, sot bëmë trajtimin e qenit të parë të kapu sot në territorin e komunës së Gostivarit nga ekipi i NP Komunlec, me ç’rast ai u vaksinua, u kastrua dhe iu vendos mikroçip identifikues që njëkohësisht tregon se ai qen është i trajtuar dhe nuk paraqet rrezik për rrethin. Trajtimi u bë në Stacionin e veterinarisë që ka fituar tenderin dhe posedon licencë për këtë lloj trajtimi, ndërsa në vijim do t mundohemi që të gjithë qentë e pastrehë në territorin e komunës së Gostivarit t’i sjellim këtu për intervenim, ndërsa së shpejti, menjëherë pas sigurimit të licencës për punë nga ministria përkatëse, ta vëmë në funksion edhe Qendrën shelter te ish kazermat në Gostivar, e cila është komplet e përgatitur për dedikimin e vet”, deklaroi për mediat kryetari i komunës së Gostivarit. Arben Taravari.
Kryetari i Odës së Veterinerëve të Maqedonisë, Tomisllav Nikollovski potencoi pa ashtu se komuna e Gostivarit është komuna e parë në Maqedoninë perëndimore e cila merr për sipër që në mënyrë sistemore të zgjidhë problemin me qentë e pastrehë dhe se prezenca e tij sot këtu paraqet mbështetje për mënyrën e mirë të zgjidhjes së këtij problemi .
Duke përshëndetur këtë hap të rëndësishëm të Komunës së Gostivarit, drejtori i Stacionit të Veterinarisë Dog&Cat, Rami Selmani tha se me vendosjen e mikro-çipeve , me siguri do të minimizohet edhe bartja e qenve endacakë nga komunat tjera sepse qentë e Gostivarit do të dallohen nga të tjerët. Me hapat e ndërmarra nga komuna e Gostivarit dhe NP Komunalec, do të vihet nën kontroll rreziku që vazhdimisht iu është kanosur sigurisë dhe shëndetit të qytetarëve të Gostivarit.

Shërbimi për informim

Filloi ndërtimi i kanalizimit në fshatin Çajlë

17.10.2018

Fshati Çajlë së shpejti do të ketë kanalizim fekal në të cilin do të mund të kyçen të gjitha amvisëritë.
Sot kanë filluar punimet për ndërtimin e kanalizimit në afërsi të Shkollës fillore, ndërsa në fazën finale janë përgatitjet për fillimin e ndërtimit të kanalizimit në pjesën e fshatit që akoma nuk është përfshirë me kanalizim.

“Filluan sot punimet për ndërtimin e kanalizimit fekal në gjatësi prej 150 metrash, në afërsi të shkollës fillore të fshatit Çajlë. Linja ka gjatësi prej 150 metrash, me çka do të bëhet kyçja në linjën kryesore të kanalizimit. Në ndërkohë, jemi në fazën finale të përgatitjeve për fillim të punimeve për ndërtim të kanalizimit në pjesën e fshatit e cila akoma nuk është përfshirë me kanalizim, pas çka të gjitha amvisëritë e këtij fshati do ta kenë mundësinë që të kyçen në kanalizimin fekale dhe kjo çështje njëherë e përgjithmonë të mbyllet në këtë fshat”, njofton Isak Lazami – drejtor i NP “Komunalec” e cila e realizon projektin.

Përfshirja e gjithë fshatit në rrjetin e kanalizimit, ishte një ndër premtimet parazgjedhore të kryetarit Arben Taravari për këtë vendbanim fqinj të qytetit të Gostivarit, i cili dalë-ngadalë po bëhet edhe realitet.

Shërbimi për informim

Në Ditën e Shkopit të Bardhë, kryetari Taravari në vizitë te Shoqata e të verbërve “Realiteti”

15.10.2018

Në Ditën ndërkombëtare të personave të verbër, kryetrari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari vizitoi zyrën e Shoqatës së personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar “Realiteti” – Gostivar.

“Sot është 15 Tetori, dita botërore e personave të verbër, që njihet si Dita e shkopit të bardhë, andaj e përzgjodhëm pikërisht këtë ditë për të bashkëbiseduar dhe për tu njohur me hallet dhe nevojat anëtarëve të kësaj shoqate. Më informuan se janë të ftuar në garat në ‘Gold ball’ në Sarajevë. Me këtë rast ne si Komunë i mbështesim për udhëtimin dhe qëndrimin atje, si dhe urojmë që të shënojnë sa më shumë fitore. Po ashtu do tua plotësojmë edhe një kërkesë, respektivisht nevojë, do t’ua rinovojmë mjediset e Shoqatës së shpejti, menjëherë pas përfundimit të tenderit” – theksoi kryetari Taravari.

Kryetari i shoqatës Realiteti , Xhevat Fejzuli, shprehu kënaqësinë për vizitën e dytë të kryetarit Taravari, si dhe shprehu falënderime për përkrahjen e vazhdueshme.

“Shoqata jonë numëron 62 anëtarë. Falënderojmë kryetarin që na mundëson pjesëmarrjen në garat në Sarajevë dhe uroj dhe shpresoj se do të shënojmë rezultate të kënaqshme.”, u shpreh kryetari Fejzuli.

Komuna e Gostivarit për anëtarët e shoqatës Realiteti, siguroi fanella me logon e komunës, të cilat do t’i shfrytëzojnë për pjesëmarrje në garat në Sarajevë.

Vlen të theksohet edhe se prej sot, një zyrë në objektin e NP” Komunalec”, iu dorëzua në shfrytëzim Shoqatës për personat me nevoja të posaçme “Bashkërisht Mundemi “.

Shërbimi për informim

 

Prej sot ristarton parkimi zonal me pagesë në Gostivar, në javën e parë do të ketë tolerancë

15.10.2018

Pas vendosjes së tabelave dhe përgatitjeve paraprake për rifillim të suksesshëm, prej sot pasdite do të zbatohet parkmi zonal me pagesë në Gostivar.

Qyteti i Gostivarit është i ndarë në dy zona për parkim, në atë “të kuqe” dhe “të gjelbër”. Për zonën “e kuqe”, konkretisht për pjesën qendrore të qytetit, për një orë parkim çmimi është 25 denarë, kurse për zonën “e gjelbër”-zona periferike e qytetit, parkimi për një orë kushton 10 denarë.

Parkimi do të paguhet prej të hënën deri të shtunën edhe atë e hënë – e premte prej orës 7 deri orën 21, ndërsa të shtunën prej orës 7 deri në ora 14. Të dielave dhe në ditët e festave shtetërore parkimi nuk do të paguhet.

– Në javën e parë nuik do të zbatohen masat ndëshkuese, e që nënkupton vendosjen e bllokatorëve apo bartjen nga karrotreci, por megjithatë kërkojmë prej qytetаrëve që nga sot tu përmbahen rregullave që kjo tu kalojë prej tash në shprehi dhë të mos vijë deri në sanksione. Vlen të thekѕojmë se për ata të cilët nuk do të dërgojnë sms-porsoi përkatëse, pas bllokimit të automjetit pronari obligohet të paguajë gjobë prej 1.000 denarësh dhe nëse brenda një ore sërish nuk e paguan edhe bllokimin, atij automjeti i merret nga karrotreci – njofton drejtori i NP “Parkingje publiem dhe gjelbërime”, Muzafer Zulbeari.

Ndryshe, për transportuesit publik parkimi zonal nuk vlen. Për taksitë dhe furgonët mbetet procedura e deritanishme që paguhet që me marrjen e licencës për të ushtruar bartje publike dhe ata nuk do të paguajnë parkim.

Shërbimi për informim

 

 

 

Përfundon rregullimi i stadiumit për futboll të vogël në Çegran

15.10.2018

Fshati më i madh i komunës së Gostivarit, Çegrani, u bë me stadium bashkëkohor për futboll të vogël.

Komuna e Gostivarit siguroi barë artificial cilësor, shenjëzim të terrenit, ulëse plastike dhe ndriçim përkatës, ndërkaq realizimi i punëve u bë kryesisht falë angazhimit të Bashkësisë lokale të fshatit Çegran.

“Çegrani u bë me një stadium modern për futboll të vogël, për çka na i kanë lakmi jo vetëm fshatrat por edhe qytetet e këtij rajoni. Me barin artificial të shenjëzuar sipas të gjitha standardeve, me 330 ulëse për spekatatorët dhe me ndriçim adekuat, rinia e Çegranit do të mund ketë mundësi që të merret me këtë sport, por edhe të organizojë aktivitete të ndryshme me karakter lokal dhe rajonal“, thotë Sabri Bafqari – kryetar i BL Çegran, duke potencuar se realizimi i ketij projekti u bë falë angazhimit të pamohueshëm të bashkësisë lokale.

Ai falënderon kryetarin e komunës së Gostivarit, Arben Taravari, për mbështetjen e aktiviteteve të Bashkësisë lokale, por edhe banorët lokalë të cilët vihen në dispozicion që secili sipas mundësive të ndihmojë në realizimin e projekteve të ndryshme dhe tashmë Çegrani t’i ngjasojë një mjedisi urban.

Vlen të theksohet se Komuna e Gostivarit ka planifikuar një sërë projektesh të cilat do të implementohen në Çegran gjatë këtij mandati, për të kompensuar mungesën e investimeve në këtë fshat gjatë mandatit të shkuar, kur ndonëse Çegrani është vendbanimi më i madh rural në komunën e Gostivarit, për shkaqe politike ka qenë totalisht i anashkalur.

Shërbimi për informim