NJOFTIM – Njoftohet publiku i interesuar se Këshilli ndërkomunal për menaxhim me mbetjet në rajonin planor të Pollogut solli Vendim për implementim të vlerësimit strategjik të mjedisit jetësor për dokumentin planor Plani rajonal për menaxhim me mbetjet për rajonin planor të Pollogut me çka është nisur me procedurën e vlerësimit strategjik të dokumentit planor.

Në bazë të nenit 69 paragrafi 1 nga Ligji për mjedis jetësor (G. zyrtare e RM nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 51/11) dhe nenit 3 nga Rregullorja për pjesëmarrje të publikut gjatë përpilimit të rregullave dhe akteve të tjera si dhe të planeve dhe programeve në fushën e mjedisit jetësor (G. zyrtare nr.147/08), Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut solli

NJOFTIM

Njoftohet publiku i interesuar se Këshilli ndërkomunal për menaxhim me mbetjet në rajonin planor të Pollogut solli Vendim për implementim të vlerësimit strategjik të mjedisit jetësor për dokumentin planor Plani rajonal për menaxhim me mbetjet për rajonin planor të Pollogut me çka është nisur me procedurën e vlerësimit strategjik të dokumentit planor.

Propozim raporti për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor, së bashku me Planin rajonal për menaxhim me mbetjet për rajonin planor të Pollogut do të jenë në dispozicion për vrojtim publik në faqen e internetit të Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut (https://rdcpolog.mk) dhe në hapësirat e qendrës, çdo ditë nga ora 08.00 deri 16.00 gjatë periudhës për vrojtim publik (13.11.2019 – 13.12.2019). Vrojtimi publik do të zgjasë 30 (tridhjetë) ditë nga dita e shpalljes së njoftimit. Diskutimet publike për Propozim raportin për vlerësim strategjik do të mbahen në Tetovë më 12.12.2019 në hapësirat e sallës së këshillit në ora 12.00 dhe në Gostivar më 11.12.2019 në hapësirat e sallës së këshillit në ora 12.00.

Të gjitha komentet të lidhura me propozim raportin për vlerësim strategjik mund të dorëzohen në mënyrat në vijim:

  • Në formë elektronike në këtë adresë: info@rdcpolog.mk (kontakt personi Merita Ramadani),
  • Me postë në këtë adresë: Njegosheva nr. 2, Tetovë,
  • Drejtpërdrejt tek Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut nëpërmjet formularit përkatës për komente.

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut,

Udhëheqës,

Fatmir Saiti

Dokumentacionet :

SWM – Polog Draft SEA 

SWM – Polog Draft RWMP 2019

 

Gostivari renditet si komuna e dytë në RMV për sa i përket pagimit të borxheve të trashëguara

22.11.2019

Sipas një raporti të UNDP-së, Komuna e Gostivarit renditet e dyta në nivel shtetëror, sa i përket shlyerjes së një pjese të madhe të borxhit të trashëguar nga udhëheqja e mëparshme komunale.

Përkundër gjithë atyre mjeteve të dedikuara për pagimin e këtyre borxheve, puna e Komunës së Gostivarit ka qenë më e suksesshme se shumë komuna të tjera dhe ka arritur të realizojë projekte të shumta. Treguesi më i mirë për këtë janë raportet dhe statistikat e organizatave ndërkombëtare.

Ndër sukseset e komunës në dy vitet e para të mandatit të kryetarit Arben Taravari, vlen të theksohet ndërtimi i 17 km rrjet kanalizimi, 12 km linjë ujësjellësi, 11 km rrugë dhe rrugica të asfaltuara, vënia në funskion i 4 kopshteve të reja, ndërtimi dhe rinovimi i 14 shesheve lojërash për fëmijë, rinokonstruktim i plotë i 3 stadiumeve bashkëkohore të futbollit, 2 strehimore për qen endacakë etj.

Vlen gjithashtu të theksohet se komuna vazhdon të ushtrojë presion ndaj qeverisë në sferat ku ajo nuk ka kompetenca të ndërhyjë drejtpërdrejt.

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, thotë se ai do të vazhdojë të punojë me të njëjtin elan për të përmbushur kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Gostivarit.

Shërbimi për informim

Të hënën vihet në funksion stacionari i dytë për qentë endacakë – masa të rrepta për pengim të sjelljes së qenve nga komunat tjera

20.11.2019

Në mjediset e Komunës së Gostivarit, sot u realizua një takim i përbashkët i përfaqësuesve të Stacionit policor të Gostivarit, Shoqatës IGI dhe përfaqësuesve të administratës komunale, ku u shqyrtua situata aktuale me qentë endacakë dhe u sollën vendime për marrjen e masave të menjëhershme dhe rigoroze për minimizimin e problemit në fjalë.

Të hënën, në funksion do të vihet edhe stacionari i dytë për qentë endacakë, falë projektit në kuadër të Programit  “Më ofro strehë për shpëtim”, financuar nga Programi rajonal në Ballkanin Perëndimor ReLOaD. Me hapjen e kësaj qendre, do të rritet kapaciteti i strehimit të qenve endacakë dhe përmes kësaj duke forcuar masat parandaluese, ky problem shumëvjeçar të vihet nën kontroll dhe reduktohet deri në maksimum.

Nga policia u zotuan se do të plotësojnë kërkesën e Komunës së Gostivarit që të bëjnë kontrolle rigoroze të automjeteve të dyshimta të cilat mund të bartin qen endacakë prej komunave tjera, si dhe se do të ngrenë procedura kundërvajtëse ndaj abuzuesve. 

Apel i përbashkët i Policisë, Komunës dhe Shoqatës IGI është që edhe qytetarët të japin kontributin e vet në këtë drejtim dhe rastet t’i denoncojnë në Polici, në NP Komunalec dhe në Shoqatën IGI, duke potencuar se i vetmi automjet special i autorizuar për bartjen e qenve në territorin e komunës së Gostivarit i ka targat GV – 7743 – AD.

Po ashtu, u bëhet apel qytetarëve që sipas mundësive të adoptojnë qen të përkujdesur në stacionar, duke u ofruar atyre shtëpi të vërtetë dhe duke bërë kështu një vepër të mirë.

Shërbimi për informim

FTESË PUBLIKE

08.11.2019

Të nderuar qytetarë,

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari ju fton të merrni pjesë në:

DEBATIN PUBLIK
për Propozim-Programin zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2020

Debati do të mbahet në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, të hënën (11.11.2019) me fillim në ora 11:00.

Pjesëmarrësit në debat do të mund të shpalosin vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet e tyre në lidhje me Programin e propozuar. Të gjitha sugjerimet e arsyeshme do të merren parasysh dhe do të inkorporohen në propozim-Program.

Inkurajohen këshilltarët komunalë, ekspertët, punonjësit joqeveritar, përfaqësuesit e bashkësive lokale dhe në përgjithësi qytetarët e interesuar, që të marrin pjesë në debat dhe të japin kontributin e tyre për hartimin e përbashkët të Propozim-programit zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2020, me qëllim që ai të reflektojë nevojat reale të qytetarëve dhe të jetë i zbatueshëm.

Shërbimi për informim – Komuna e Gostivarit

Rikonstruktim i plotë i një rruge në Zonën VI të Gostivarit

06.11.2019

Në vazhdën e ndërtimit dhe rikonstruktimit të rrugëve të qytetit, aktualisht punohet në rikonstruktimin e plotë të një rruge në lagjen Zona VI të Gostivarit.

“Vlerësuam se kjo rrugë është e ngushtë dhe mjaft e dëmtuar, ndërsa edhe trotuari mjaft i ngushtë vetëm në disa pjesë të rrugës shkakton vështirësi për qarkullim të lirë të këmbësorëve dhe automjeteve. Përveç për nevojat e banorëve të kësaj pjese të lagjes, kjo rrugë përmbledhëse e rrugicave përreth, shërben e edhe si rrugë transite alternative, sidomos kur rritet fluksi i automjeteve gjatë muajve të verës”, thekson Besim Dogani – përgjegjës i Zyrës për Zhvillim Ekonomik Lokal pranë Komunës së Gostivarit.

Rruga ka gjatësi prej 370 metrash, ndërsa trup i i rrugës pas rikonstruktimit do të ketë gjerësi prej 6 metrash dhe trotuare nga të dyja anët me nga 1,5 metra gjerësi. Rikonstruktimi parasheh gërmimin e asfaltit dhe vendosjen e shtresës së re prej 7 centimetrash, sanim të plotë trotuarit ekzistues dhe ndërtim të trotuarit të ri.

Realizues i punëve ndërtimore është kompania që fitoi në tenderin e shpallur – “Lendi Group”, ndërsa kostoja e projektit, në bazë të kontratës së nënshkruar është 5.291.994 denarë (me TVSH), mjete këto të ndara nga buxheti i Komunës së Gostivarit.

Krahas kësaj, do të bëhet edhe nivelizimi i pusetave dhe forcimi i ndriçimit publik

Shërbimi për informim

Ndërtimi i parqeve në vendbanimet rurale të Gostivarit, nisi nga fshati Raven

05.11.2019

Ndërmarrja Publike Komunale “Parkingjet publike dhe gjelbërimi”, është duke ndërtuar një park në fshatin Raven, ndërsa nga kjo ndërmarrje njoftojnë se parqe të këtilla do të ndërtohen edhe në vendbanimet tjera rurale të komunës së Gostivarit, respektivisht atje ku ka kushte për një ndërhyrje të këtillë.

“Në kuadër të përpjekjeve të udhëheqësisë së re komunale në krye me kryetarin Arben Taravari, ne si ndërmarrje publike e pamë të arsyeshme që pas zgjerimit të sipërfaqeve të gjelbra në qytet dhe rregullimin horitukulturor të oborreve të shumicës së shkollave komunale, të vazhdojmë me ndërtimin e parqeve në vendbanimet rurale. Filluam me fshatin Raven ku në përputhje me kërkesat e banorëve lokalë, caktuam një lokacion të përshtatshëm”, thekson drejtori Bekim Çelebiu.

Parku i ri në fshatin Raven kap një sipërfaqe të përgjithshme prej 2000 metër katrorë, ku është bërë rrafshimi i sipërfaqes, është instaluar sistemi për ujitje me tajmer, është bërë mbjellja e barit, druve dhe fidanëve dekorativë dhe luleve të stinës, si dhe janë vendosur gurë dekorativë me ngjyra të ndryshme.

Vlera e projektit kap shifrën rreth 300 mijë denarë mjete këto të siguruara nga vetë ndërmarrja.

Me realizim e parqeve nëpër fshatra, synohet krijimi i kushteve të barabarta si për banorët e qytetit ashtu edhe për ata që jetojnë në vendbanimet rurale.

Shërbimi për informim

L A J M Ë R I M

Në përputhshmëri me Udhëzuesin për mënyrën e udhëheqjes së procedurës për sjelljen dhe pregaditjen e Akteve të përgjithshme për fshatra, Akti i përgjithshëm për fshatin Zdunjë dhe Propozim – Vendimi për të njejtën do të shpallet në veb faqen e komunës së Gostivarit , për shkak të mundësisë së kqyrjes publike në kohë zgjatje prej 15 ditë pune, gjegjësisht prej 05.11.2019 vit deri më 25.11.2019 vit.

Në këtë afat të gjithë qytetarët e përfshirjes së këtij plani mundet të dorëzojnë propozime, sugjerime ose ankesa, për të cilat do të vendose komisioni që ka përpunuar Propozim Vendimin.

Shërbimi për informim

Artan

PREDLOG Odluka NASLOVNA ZDUNJE.

PREDLOG Odluka Opst Akt ZDUNJE

FTESË PUBLIKE

FTESË PUBLIKE

Të nderuar qytetarë,

Ju ftojmë të merrni pjesë në sesionin e katërt të FORUMIT TË PROJEKTEVE në Komunën e Gostivarit, që do të mbahet më 01.11.2019 (e premte) në hapësirat e restorantit The Grand– Gostivar  me fillim nga ora 15 : 00.

Tema kryesore e forumeve është inkluzioni social, përfshirë edhe tema me barabarësi gjinore, qeverisje të mirë dhe bashkëpunim multietnik. 

Në këtë sesion do të bëhet prezentimi i projekteve, votimi dhe zgjedhja e projektit nga ana e qytetarëve pjesëmarrës në forum.

Fondi i projektit është 50,000 CHF dhe në kuadër të këtij buxheti do të financohen së paku 1 deri më 3 projekte të cilët janë pregaditur nga qytetarët pjesmarrës të FORUMEVE.

Titulli i proektit : “Fuqizimi i këshillave komunal”

Donator : Agjencia Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

Implementues : Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara (UNDP)

Me respekt,

Komuna e Gostivarit.

NJOFTIM

22.04.2019

Të nderuar qytetarë,

Në pajtim me pikën 1.3 të Thirjes Publike për subvencionim të qytetarëve për blerjen e pajisjeve të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me inverter për vitin 2019, Ju njoftojmë se mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, janë harxhuar dhe Thirrja Publike ndërpritet para skadimit të afatit për të cilën është shpallur.

Shërbimi për informim

U asfaltua një rrugë në lagjen “Silika” të Gostivarit

17.10.2019

Në vazhdën e përpjekjeve të Komunës së Gostivarit për të krijuar kushte të volitshme infrastrukturore për të gjithë qytetarët, para disa ditëve përfundoi asfaltimi i rrugës 4 në lagjen “Silika” krah i rrugës së Dibrës.

Kjo rrugë ka një gjatësi prej 183 metra dhe gjerësi prej 4,5 metrash, ndërsa sipërfaqja e përgjithshme e asfaltuar është 820 metra katror.

Për asfaltimin e kësaj rruge Komuna e Gostivarit nga buxheti i saj ndau 1.627.012 denarë, ndërsa punimet i realizoi Ndërmarrja ndërtimore “Magnum trans” nga Gostivari në bazë të tenderit të fituar.

Ndryshe, kjo rrugë deri më tani nuk ka qenë e asfaltuar fare, ndonëse është e banuar një periudhë më të gjatë.

Nga Zyra për zhvillim lokal pranë Komunës së Gostivarit, njoftojnë se sivjet derisa të lejojnë kushtet atmosferike, do të vazhdojnë me rregullimin, sanimin dhe rehabilitimin edhe të disa rrugëve në qytet.

Shërbimi për informim