THIRRJE PUBLIKE

K O M U N A   E   G O S T I V A R I T

Në bazë të PROGRAMIT (R1) – MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS i komunës së Gostivarit për vitin 2019 dhe Vendimit të Këshillit të komunës së Gostivarit me numër 08-2006/1 nga 20 Shtator 2019 ( “Gazeta zyrtare e Komunës së Gostivarit numër 08/19) Komuna e Gostivarit shpall:

THIRRJE PUBLIKE

për subvencionim të qytetarëve për blerjen e pajisjeve të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me inverter për vitin 2019

1. Përshkrimi i Thirrjes Publike

1.1. Komuna e Gostivarit, në mënyrë që të stimulojë banorët e zonës së Komunës së Gostivarit (familjet) të përdorin pajisje më të sofistikuara për ngrohjen e shtëpive të tyre, të cilat janë më ekonomike, me energji më efikase dhe ekonomikisht të pranueshme për mjedisin, për banorët që kanë blerë pajisje të sofistikuara për ngrohje – kondicionerë inverter tju mbulojë një pjesë të harxhimeve të bëra gjatë blerjes së pajisjes në vlerë prej 50% por, jo më shumë se 15,000.00 denarë përfshirë tatimin e të ardhurave personale për familje.

1.2. Thirrja publike do të zgjasë deri më 30 Tetor 2019 ose derisa të jenë harxhuar mjetet financiare nga Buxheti i Komunës Gostivar për këtë qëllim, varësisht nga ajo se cili kusht vjen i pari.

1.3. Nëse harxhohen të gjitha mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, Komuna e Gostivarit do ta informojë publikun në faqen e saj të internetit se Thirrja Publike është ndërprerë para skadimit të afatit për të cilën është shpallur.

1.4. Thirrja publike do të implementohet në bazë të parimit të ” i pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

2. E drejta për pjesëmarrje në Thirrjen Publike:

2.1 Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë qytetarët e territorit të komunës së Gostivarit që kanë blerë kondicioner inverter për ngrohjen e shtëpisë së tyre (objekt banimi) në periudhë prej 01.03.2019 deri më 30.10.2019 dhe do të aplikojnë për kompensim të një pjesë të shpenzimeve.

2.2 Në thirrjen publike nuk do të kenë të drejtë të marrin pjesë banorët (familjet) që kanë ndërtesë banimi në fazë të ndërtimi të sipër dhe nuk jetojnë në të njejtën.

3. Kushtet që duhet të përmbushen nga aplikantii:

 3.1. Aplikanti duhet të plotësojë kushtet në vijim:

– të ketë vendbanim në territorin e Komunës së Gostivarit;

 – të mos ketë shfrytëzuar subvencione për ngrohjen e shtëpisë së tij / saj (objekt banimi) nga komuna e Gostivarit;

 – deri në paraqitjen e aplikimit të jetë përdorues i kaldaje qymyri, druri, naftë ose mazuti;

 – pajisja duhet të jetë e blerë në vitin 2019, deri në fund të Thirrjes Publike dhe i njëjti të jetë i instaluar në adresën e vendbanimit të potencuar në letërnjoftimin e aplikantit;

– objekti i banimit të mos jetë në fazë të ndërtimit të sipër dhe aplikanti jeton në të;

 – të ketë paguar (raportuar) tatimin në pronë për objektin e banimit ku do të instalohet pajisja, përfshirë vitin 2018.

Shënim: Aplikanti duhet ti plotësojë të gjitha kushtet e lartëpërmendura që kërkesa e tij të pranohet. Përndryshe, Komisioni i paraqet propozim Kryetarit të Komunës së Gostivarit për refuzimin e kërkesës.

Pagesa e mjeteve do të bëhet nga buxheti i komunës së Gostivarit në llogari të aplikantit kërkesa e të cilit do të аprovohet.

4. Mënyra e aplikimit në thirrjen publike

 4.1. Për kompensim të një pjese të shpenzimeve dhe për të dëshmuar se janë përmbushur kushtet, aplikanti deri te Komisioni i Komunës së Gostivarit duhet të dorëzojë:

– kërkesë për kompensim (Kërkesa mund të merret në arkivin e Komunës së Gostivarit);

– fotokopje e letërnjoftimit të vlefshëm, si dëshmi se ai është banor i Komunës së Gostivarit;

 – fotokopje e numrit të aplikacionit të paraqitur në arkivën e Komunës së Gostivarit për lëshimin e vërtetimit për pagesën e tatimit të pronës për objektin e banimit, ku pajisja do të instalohet përfshirë vitin 2018;

– fotografi të kaldajës së drurit, qymyrit, naftës nafte ose mazutit të cilën e përdor;

– fotokopje e llogarisë së transaksionit;

– provë në origjinal që pajisja është blerë në vitin 2019 edhe atë llogari fiskale ose faturë me çertifikatë bankare për pagesën e kryer.

4.2. Aplikantët që kanë ndërtesë të re banimi dhe nuk kanë asnjë lloj ngrohje nuk duhet të paraqesin dokumentacionin e përmendur në pikën 4;

4.3. Aplikanti duhet të dorëzojë kërkesën dhe dokumentacionin në zarf të mbyllur pranë “Komisionit për zbatimin e procedurës së subvencionimit të qytetarëve për furnizim me pajisje të sofistikuara për ngrohje për vitin 2019” në arkivin e Кomunës së Gostivarit, në adresën bul.Vëllezërit Gjinoski nr.61 Gostivar, çdo ditë pune prej orës 08:30 deri në 15:00.

4.4. Në zarf duhet të jetë e cekur: “Thirrje publike për subvencionim të qytetarëve për furnizim me pajisje të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me kondicionerë inverter për vitin 2019″.

4.5. Arkivi i Komunës së Gostivarit do të regjistrojë kërkesat e pranuara me kohën esaktë të paraqitjes së aplikimit (data, ora dhe minuta), me qëllim të përcaktimit të rendit me të cilën do të shqyrtohen kërkesat.

5. Mënyra e kryerjes së thirrjes publike

5.1. Kryetari i Komunës së Gostivarit formon Komision për zbatimin e thirrjes publike i cili do të zhvillojë procedurën në dy faza:

– në fazën e parë do të rishikojë kërkesat e pranuara dhe dokumentacionin e bashkangjitur në shtojcë me qëllim përcaktimi nëse ato janë të rregullta dhe të kompletuara dhe

– në fazën e dytë do të kryehen inspektime në vend të të gjithë aplikantëve që kanë paraqitur dokumentacionin e duhur dhe të plotë për të konstatuar se ata i kanë përmbushur kërkesat e kësaj Thirrjeje Publike, e në veçanti që kondicioneri inverter i blerë të jetë i instaluar në vendbanimin sipas letërnjoftimit të aplikantit, që objekti i banimit të mos jetë në fazë ndërtimi dhe në të cilën aplikanti gjithashtu banon, që aplikanti është përdorues i kaldaje qymyri, druri, nafte ose mazuti para se të paraqesë aplikacionin.

5.2. Aplikanti është i detyruar t’i sigurojë Komisionit hyrje në ndërtesën e banimit dhe ambientet në të cilat është instaluar kondicioneri inverter i blerë.

5.3. Për kërkesat е pranuara dhe të përpunuara nga pika 5.1 pika 1, do të mbahet listë me të dhënat në vijim:

– emri, mbiemri dhe adresa,

– data dhe ora e pranimit të kërkesës për thirrje publike,

– shuma e kompensimit për aplikantin dhe shuma e tatimit mbi të ardhurat personale.

5.4.Kompensimi i mjeteve të aprovuara do të bëhet me rradhë, sipas rendit të kërkesave të arritura sipas parimit “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”, pas vendimeve paraprake për aprovim të kërkesave nga ana e kryetarit të Komunës së Gostivarit.

5.5.Pas përfundimit të tërë procedurës aplikanti duhet t’i mundësojë Komisionit hyrje në ndërtesën e banimit dhe ambientet ku është instaluar pajisja edhe për 2 vitet e ardhshme еdhe pas përfundimit të Тhirrjes publike.
6. Mënyra e realizimit të së drejtës së kompensimit

6.1 Pas Thirrjes Publike për kompensimin e pjesë të shpenzimeve për blerjen e pajisjeve më të sofistikuara për ngrohjen e shtëpive të tyre kondicioner inverter, në faqen e internetit të Komunës dhe së paku në një medium të shtypur / elektronik, brenda afatit të caktuar, qytetarët duhet të plotësojnë një formular (kërkesë), të cilën e dorëzojnë deri te arkivi i Komunës së Gostivarit duke përfshirë të gjitha dokumentet e nevojshme.

6.2. Kryetari i Komunës së Gostivarit me propozimin e Komisionit merr vendim për aprovim të kërkesës për aplikantët që kanë përmbushur kushtet e kësaj Thirrjeje Publike, dhe në rast të mos adoptimit të kërkesës me propozimin e Komisionit, Kryetari i Komunës së Gostivarit do të japë një njoftim me shkrim.

6.3.Komisioni do t’i përgatisë propozim Kryetarit të Komunës për aprovimin e Vendimeve për kompensimin e mjeteve financiare ndaj aplikantëve, për të cilët konstatohet se i kanë përmbushur kushtet sipas rendit të kërkesave të pranuara, sipas parimit të “i pari i ardhur, i pari i shërbyer “, deri në shterimin e fondeve për atë qëllim të parashikuara me buxhetin e Komunës së Gostivarit për vitin 2019.

6.4 Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komisioni i formuar për këtë qëllim do të verifikojë aplikimet e pranuara. Komisioni do t’i njoftojë aplikantët brenda 7 ditëve nga paraqitja e kërkesës nëse ata nuk kanë dokumentacionin e duhur dhe të plotë dhe do t’ua kthejë atyre përveç njoftimit.

Linku për kërkesën e keni këtu :KOMUNA E GOSTIVARIT KERKESE

Shërbimi për informim

Komuna e Gostivarit shënon rezultate të lakmueshme në sferën e investimeve dhe zvogëlimin e borxheve të trashëguara

03.10.2019

Falë qeverisjes së ndërgjegjshme dhe të ndershme, si dhe shmangies së shpenzimeve joproduktive, Komuna e Gostivarit gjatë qeverisjes së kryetarit Arben Taravari shënon rezultate të lakmueshme si në sferën e investimeve publike ashtu dhe në zvogëlimin e borxheve të trashëguara.

Borxhi i trashëguar i Komunës së Gostivarit për më pak se dy vjet qeverisje është zvogëluar për mbi 2 milion euro, ndërkohë që investimet kapitale jo vetëm që nuk janë zvogëluar, por madje shënojnë rritje të konsiderueshme.

Përderisa investimet për kokë banori
në vitin 2017 kanë qenë vetëm 1.151 denarë, në vitin e parë të qeverisjes së kryetarit Arben Taravari, pra në vitin 2018, ato arrijnë shifrën prej 2.183 denarë. Tek investimet kapitale në vitin 2018 dhe 2019 vlen të theksohen rrugët e reja të asfaltuara në gjatësi prej 11 kilometrash, ndërtimi i linjave të reja të kanalizimit në qytet dhe në fshatra me gjatësi 17 kilometra, si dhe 12 kilometra linjë e re ujësjellësi.

Kjo vjen edhe si rezultat i zvogëlimit të shpenzimeve joproduktive, me çka mjetet e kursyera shfrytëzohen për investime dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve si dhe mbështetjes së aktiviteteve të ndryshme të subjekteve dhe grupeve të qytetarëve me çka rritet niveli i cilësisë së jetesës. Shpenzimet komunale, ngrohje, komunikim dhe transport të realizuara në vitin 2018 janë për 100.000 Euro më të ulëta se mesatarja vjetore e realizuar ne periudhën e mandatit të shkuar 2014-2017, ndërsa shpenzimet zyrtare të kryetarit të komunës për vitin 2019, janë vetëm rreth 46.000 denarë, ku në muajin korrik dhe gusht të këtij viti, shpenzimet janë barazi me zero.

Nga ana tjetër, karakteristike për qeverisjen lokale në Gostivar është edhe fakti që pagat minimale në ndërmarrjet publike kanë arritur 15.000 denarë, respektivisht janë për 3000 denarë më shumë se paga minimale e përcaktuar me ligj, me çka vetëm brenda dy viteve në NP “Parkingje dhe gjelbërime” ato shënojnë rritje prej 25%, ndërsa në NP “Komunalec” 75%.

E veçantë është edhe se në vitin 2018, transferet deri te organizatat joqeveritare janë rritur 200% krahasuar me mesataren e mandatit të shkuar, si dhe hapja e katër çerdhe të reja për fëmijë

Shërbimi për informim

 

 

 

FTESË PUBLIKE

Të nderuar qytetarë,

Ju ftojmë të merrni pjesë në sesionin e tretë të FORUMIT TË PROJEKTEVE në Komunën e Gostivarit, që do të mbahet më 27.09.2019 (e premte) në hapësirat e restorantit The Grand– Gostivar me fillim nga ora 15 : 00

Tema kryesore e forumeve është inkluzioni social, përfshirë edhe tema me barabarësi gjinore, qeverisje të mirë dhe bashkëpunim multietnik.

Në këtë sesion do të prezentohen rregullat për zgjedhjen e projektit dhe do të prezentohen propozim projektet.

Fondi i projektit është 50,000 CHF dhe në kuadër të këtij buxheti do të financohen së paku 1 deri më 3 projekte që do të zgjidhen dhe përpunohen nga qytetarët pjesmarrës të FORUMEVE.

Titulli i proektit : “Fuqizimi i këshillave komunal”

Donator : Agjencia Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

Implementues : Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara (UNDP)

Me respekt,

Komuna e Gostivarit.

Sot është Dita Evropiane e Gjuhëve

26.09.2019

Diversiteti gjuhësor është instrument për arritjen e një mirëkuptimi më të gjerë ndërkulturor dhe element krucial në trashëgiminë e pasur kulturore të Evropës.

Tetëqind milion njerëz në të gjithë kontinentin, të përfaqësuar në 47 vendet anëtare të Këshillit të Evropës, inkurajohen të mësojnë më shumë gjuhë, në çdo moshë, brenda dhe jashtë shkollës.

Dita e sotme, 26 shtator 2001 festohet si Dita Evropiane e Gjuhëve.

Komuna e Gostivarit mbështet fuqimisht promovimin e plurilingualizmit në të gjithë Evropën.

Shërbimi për informim

Në qytetin e Gostivarit dhe në disa fshatra, u shënua Dita botërore e pastrimit

21.09.2019

Administrata komunale, disa fshatra ku janë aktive bashkësitë lokale, organizatat ekologjike dhe qytetarë që kujdes për mjedis të shëndoshë jetësor, u përfshinë në aksionin e organizuar nga Komuna e Gostivarit për shënimin e Ditës botërore të pastrimit.

Pastrimit të sipërfaqeve publike iu bashkëngjit edhe kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari i cili së bashku me administratorët, aktivistët dhe qytetarët tjerë mblodhën mbeturinat nëpër rrugë dhe sipërfaqe tjera publike të qytetit.

“Qëllimi i këtij aksioni është ngritja e vetëdijes së qytetarëve për të mbajtur një ambient të pastër dhe të shëndoshë. Ndërmarrja publike i kryen rregullisht obligimet e veta, por për të pasur një qytet më të pastër, duhet të gjithë qytetarët të kujdesen të mos hedhin mbeturina dhe në mënyra të ndryshme, siç është edhe ky aksion i sotëm të kontribuojnë për një mjedis më të pastër dhe më të bukur. Siç e shihni janë përfshirë edhe disa shoqata që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe disa bashkësi lokale, por fatkeqësisht drejtorët e shkollave nuk u bashkëngjitën dhe nuk mundësuan që ky aksion të jetë më masovike dhe të mbjellin dashurinë për pastërti te gjeneratat të cilat më së shumti kanë nevojë për këtë”, deklaroi kryetari Taravari.

Kryetari i shoqatës GV Eko, Ahmet Sallmani tha se pastërtia publike jo vetëm që ndikon pozitivisht në shëndetin tonë, por edhe i jep një pamje më të bukur qytetit. Ndërsa kryetarja e organizatës joqeveritare IGI, Sunçica Gjurçinoska tha se në këtë ditë secili prind duhej sot të marrë fëmijët e vet në këtë aksion sepse shprehitë për mjedis të pastër dhe të shëndetshëm krijohen që nga fëmijëria e hershme.

Kryetari Taravari vizitoi edhe Çajlën, ku u mirëprit nga kryetari i bashkësisë lokale, Sinan Elezi i cili e njoftoi atë për mbarëvajtjen e aksionit. Taravari përgëzoi Elezin për organizimin e shkëlqyer dhe rezultatet që shënon kjo bashkësi lokale në përgjithësi.

Shërbimi për informim

 

Në Gostivar u shënua Dita botërore pa makina

22.09.2019

Komuna e Gostivarit organizoi shënimin e Ditës botërore pa makina. Me këtë rast u realizua defile me biçikleta nëpër rrugët kryesore të qytetit, në segmentet rreth pjesës qendrore.

Në këtë aktivitet u përfshinë dhjetëra qytetarë të të dy gjinive dhe të të gjitha grupmoshave, të cilët biçikletën e shohin si mjet transporti më ekologjik, më të shëndetshëm dhe më ekonomik.

Kryetari i komunës Arben Taravari, i cili po ashtu ishte pjesëmarrës në këtë aktivitet, deklaroi se ky është aktiviteti i dytë në këtë fundjavë për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

“Si Komunë e Gostivarit, kemi një projekt për blerjen e biçikletave, rreth 20-30, të cilat do t’i vendosim në shërbim të qytetarëve që të mund t’i shfrytëzojnë për përmbushjen e nevojave të tyre gjithmonë kur nuk është e domosdoshme që t’i përdorin makinat. Unë si kryetar do të përpiqem që të ndikoj edhe te administrate komunale, që sa më shumë t’i shfrytëzojnë biçikletat dhe të paktën ata të cilët jetojnë në qytet, sipas mundësive të vijnë në punë pa makina”, nënvizoi Taravari.

Qëllimi i këtij aktiviteti, synon të zvogëlohet ngrohja e planetit për vetëm një ditë, duke i inkurajuar njerëzit që të jenë më pak të varur nga makinat e tyre dhe të përpiqen për alternativa tjera.

Shërbimi për informim

 

Sportistët e Gostivarit do të shpërblehen në përputhje me Rregulloren që është në fazën e përgatitjes

23.09.2019
Komuna e Gostivarit ka hartuar një draft Rregullore për ndarjen e mirënjohjevedhe shpërblimeve sportistëve, punëtorëve të sportit, klubeve spotrive, trajnerëve, shoqatave dhe skuadrave shkollore. Shpërblimet në fushën e sportit do të përbëhen nga pllaketa, medalje dhe para të gatshme. Versioni fillestar iu prezantua dashamirëve të sportit dhe qytetarëve në sallën e këshillit komunal, dhe pasi të jenë definuar të gjitha detajet, Rregullorja do të hidhet në votim në Këshill.

Lëvdata dhe shpërblime do tu ndahen sportistëve më të suksesshëm – meshkuj dhefemra, juniorë dhe juniore, ekipeve të meshkujve dhe femrave, sportistëve me aftësi të kufizuara, shoqatave sportive – për sporte ekipore dhe individuale, skuadrave shkollore si dhe sportistëve nga Gostiva që garon jashtë vendit. Kandidatët do të rangohen nga ana e një komisioni të posaçëm prej pesë anëtarësh, ndërsa kryetari i komunës do të përcaktojë shumën e çmimit, bazuar në zërin buxhetor për sport.

“Në këtë mënyrë do të eliminojmë dyshimet se alokimi i parave për sport nga buxheti i komunës ka favorizime. Ekzistojnë komente subjektive nga disa njerëz, kinse disa klube dhe sportistë marrin më shumë para nga Komuna dhe të tjerë më pak. Kjo Rregullore do të minimizojë thashethemet e tilla. Ne e prezantojmë së pari para sportistëve, klubeve, punonjlsve sportivë për të dëgjuar mendimin e tyre, sugjerimet, vërejtjet, kështu është më demokratike”, tha kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari
.
Prezantimin e përmbajtjes së Rregullores e bëri këshilltari komunal dhe kampioni evropian i karatesë, Berat Jakupi, i cili u bëri thirrje të gjithë sportistëve aktivë dhe klubeve që nuk janë regjistruar të përmbushin këtë detyrim për të pasur të drejtë të garojnë për çmime.

“Ka shumë klube që janë aktive por jo të institucionalizuara dhe për këtë arsye nuk mund të garojnë, jo vetëm në Komunë, por edhe në institucione dhe donatorë të tjerë. Pra, le të jetë kjo një apel, që ata të institucionalizohet. Jemi të vetëdijshëm që pengesa më e zakonshme për regjistrimin janë financat, por sportistët duhet të shohin në planin afatgjatë se po humbasin shumë”, tha Jakupi.

Shërbimi për informim

Draft verzioni i regullores për përzgjedhjen e sportistëve dhe klubeve më të suksesshme

Të gjithë të cilët deshirojnë të japin sugjerime rreth rregullores për përzgjedhjen e sportisteve dhe klubeve më të suksesshme, mund të na shkruajnë deri me datë 30.09.2019 ( e hënë) në emailin: info@gostivari.gov.mk

 

Rregullore Mirenjohje Sportet 11909131866124568392(1)

FTESË

Të nderuar sportdashës,

Nesër (e hënë) me fillim në ora 10:00 në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, do të bëhet prezantimi i draft-Rregullores për përzgjedhjen e sportistëve më të mirë të vitit në nivel komunal. 

Me këtë rast, ftojmë të gjithë sportistët, klubet sportive, punonjësit sportivë, mediat si dhe të gjithë dashamirët e sportit që të marrin pjesë në prezantim dhe me vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet e tyre të japin kontributin e vet në drejtim të përpilimit të një rregulloreje sa më të mirë.    

Me respekt,

Komuna e Gostivarit

APEL PUBLIK

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit,
Të shtunën ( 21.09.2019) në ora 10:00-12:00, në nivel të komunës së Gostivarit do të shënohet Dita Botërore e Pastrimit.

Me këtë rast, në bashkëpunim me Bashkësitë lokale dhe institucionet publike komunale, do të organizojmë një aksion të gjerë për pastrim të sipërfaqeve publike në komunën tonë.

Apelojmë që të gjithë, pavarësisht moshës dhe gjinisë, të bëhemi pjesë e këtij aktiviteti dhe të kontribuojmë për ambient më të pastër dhe ngritje të vetëdijes për higjienën publike.

Informata më të hollësishme për rrjedhën e aktiviteteve, do të mund të merrni në Komunën e Gostivarit, Bashkësitë lokale dhe institucionet tjera përkatëse.
Me respekt,

Kryetari i komunës së Gostivarit – Arben Taravari