SHPALLJE B- Leje të integruar ekologjike

Në pajtim  me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15,  192/2015, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Gostivarit është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 20-385/1 të datës 19.03.2018.

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJP Shankomfiks

Lokacioni: “Gorno pole”f. Banjicë e Epërme- Gostivar

Adresa:

Rr. Drage Todoroski nr. 30

Gostivar

 1. nr.520/2, nr.530/3, nr. 535-KK Banjicë

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit

Pika    Kordinata X      Kordinata Y

T -1              4.626.417        7.490.662; 

T-2               4.626.277        7.490.833;

T-3               4.626.114        7.490.746;  

T-4               4.626.140        7.490.624;

 

T-1              4.626.162         7.490.971;  

T-2              4.626.049         7.491.128;  

Т-3              4.625.904         7.491.037; 

T-4              4.625.889         7.491.001;  

T-5              4.625.936         7.490.939

           –Sipërfaqja             S=0. 066839 km2

 

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e qasshme për publikun e interesuar në afat prej 15 ditëve pas Shpalljes në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Gostivarit

Bulevardi Vëllezërit Gjinoski nr.61

1230 Gostivar

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Ju informojmë se Kërkesa për B- Leje integruese do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në web faqen oficiale të Komunës së Gostivarit:

www.gostivari.gov.mk.

Të gjithë palët e interesuara juridike dhe fizike vërejtjet e tyre me shkrim t’i dorëzojnë në Qendrën Komunale për shërbime.

Publikimi i lejes

Sankomfiks B Leje e integruese

Me respekt,

Komuna e Gostivarit

 

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për mbështetje financiare të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e administrimit lokal për financim të obligimeve të faturuara dhe të papaguara (Flet.zyrtare e RM nr. 209/18, Kryetari i Komunës së Gostivarit shpallë

THIRRJES PUBLIKE

deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve për paraqitjen e debiteve të maturuara por të papaguara

Thirren kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve t’i paraqesin debitet e faturuara por të papaguara përfundimisht më dt. 30.09.2018.

Afati i paraqitjes së debiteve është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Dita e shpalljet së Thirrjes publike nuk llogaritet në afatin.

Të drejtën e paraqitjes së debitit e kanë kreditorët për debite të faturuara deri më 30.09.2018, të evidentuara në Sistemin elektronik për paraqitjen dhe evidentimin e detyrimeve.

Për obligimet e komunës dhe shfrytëzuesit individual, Kryetari i Komunës dhe personat përgjegjës të shfrytëzuesve individual qasen drejt bisedimeve me të gjitha kreditorët të cilët janë paraqitur në thirrjen për përcaktimin me marrëveshje të vlerës së detyrimeve, respektivisht zvogëlimit të detyrimeve për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal për secilin debitor.
Prioritet gjatë pagesës së detyrimeve të maturuara por të papaguara kanë detyrimet të cilët në marrëveshje me debitorin kanë arritur anulim të tërësishëm të kamatës dhe zvogëlim të kryegjësë të debitit për 15%.

Me fletëparaqitjen, kreditorët janë të obliguar ta dorëzojnë edhe dokumentacionin në vijim:
-Kontratë ose akt tjetër prej del debiti ndërmjet Komunës së Gostivarit, shfrytëzuesve të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve.

-faturë/situacion për huamarrjen (kartelë analitike).
Komuna mund të kërkojë dokumentacion plotësues të cilat janë në interes të procedurës.

Dokumentacioni tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose i kopjuar. Në qoftë se dokumenti dorëzohet i kopjuar, besueshmëria e secilës faqe, parashtruesi e konfirmon me nënshkrimin e vet dhe vulën.

Fletëparaqitjen për debitin për paraqitje në Thirrjen publike, parashtruesi mund ta marrë nga Sistemi një sportel i Komunës ose shkarkojë nga ueb-faqja e Komunës së Gostivarit – www.gostivari.gov.mk .

Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve.

Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Thirrja publike dhe formularët “Paraqitja e debitit në pajtim me Thirrjen publike deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluara nga Komuna e Gostivarit nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, për paraqitjen e debiteve të faturuara por të papaguara” do të publikohen edhe në ueb-faqen e Komunës së Gostivarit.

Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohen nëpërmjet postës ose personalisht në zyrën një sportel të Komunës së Gostivarit (nga ora 7:30 deri më 15:30 çdo ditë pune), në rr. Bul.”Vëllezërit Gjinoski” nr. 61, 1230 Gostivar.
Thirrja do të publikohet në tabelën për shpallje të Komunës së Gostivarit, në ueb-faqen e Komunës së Gostivarit dhe në shtypin ditor.

Fletëparaqitjet e parashtruara me vonesë nuk do të merren parasysh gjatë negociatave.
Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komuna e Gostivarit do t’i shqyrtojë fletëparaqitjet e dorëzuara, ndërsa Kryetari i Komunë së Gostivarit do të veprojë në pajtim me Ligjin për mbështetje financiare të njësive të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e vetadministrimit lokal për financim të detyrimeve të faturuara dhe të papaguara (“Gaz.zyrtare e RM” nr. 209/18.

FLETËPARAQITJA e debiteve në pajtim me Thirrjen publike deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluara nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve për paraqitjen e debiteve të faturuara dhe të papaguara.

KRYETARI I KOMUNËS
Arben Taravari

THIRRJE PUBLIKE

THIRRJE PUBLIKE

për shprehjen e interesit për pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të organizatave qytetare si vëzhgues në Komisionin për evalvim të propozim-projekteve në kuadër të Projektit ReLOaD në komunën e Gostivarit

Qëllimi kryesor i projektit ReLOad, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian ndërsa implementohet nga Programi për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP), është forcimi i demokracisë participativ dhe procesi i integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE, ndërsa përmes aftësimit të organizatave qytetare në mënyrë aktive të marrin pjesë në procesin e vendimmarrjes. Projekti ReLOaD punon me pesë komuna partnere: Kumanovë, Resnjë, Gostivar, Kavadar, Strumicë, të miratimit të qasje transparente për financimin e organizatave të shoqërisë civile, me të cilat do të nxitet përfshirje më e madhe qytetare në vendimmarrje dhe do të përmirësohen shërbimet të cilat sigurohen në nivel lokal.

Komuna e Gostivarit publikoi thirrje publike në kuadër të projektit ReLOaD për projekt-propozime nga organizatat e shoqërisë civile. Thirrja u publikua më 24 tetor 2018 dhe do të zgjasë deri më 5 dhjetor 2018, me ç’rast evalvimi i propozim-projekteve të mbërritura planifikohet të mbahet pas datës 10 dhjetor 2018. Evalvimi pritet të zgjasë jo më shumë se 2-3 ditë dhe do të varet nga numri i propozim-projekteve të pranuara.

Për të siguruar një proces transparent dhe të hapur të përzgjedhjes së propozim-projekteve nga organizatat qytetare për ndarjen e grantit në kuadër të projektit ReLOaD, komuna e Gostivarit në bashkëpunim me UNDP shpall Thirrje publike për shprehjen e interesit për pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të organizatave qytetare si vëzhgues në Komisionin për evalvim të propozim-projekteve të parashtruara nga organizatat qytetare në kuadër të thirrjes publike që është publikuar në komunën e Gostivarit.

Përfaqësuesi i organizatave civile në Komisionin për evalvim do të ketë këto detyra dhe detyrime:

 • do të jetë vëzhgues në Komisionin e evalvimit pa të drejtë vote;
 • do të nënshkruajnë deklaratë konfidencialiteti dhe paanshmërie dhe nuk do të ndajë asnjë informacion në lidhje me procesin e evalvimit;
 • do të jetë prezent gjatë gjithë kohëzgjatjes së vlerësimit nga fillimi deri në fund;
 • në rast të pamundësisë për të marrë pjesë, në vendin e përfaqësuesit të organizatave të shoqërisë civile do të vijë zlvendësi, me ç’rast zëvendsëi do të marrë rolin e vëzhguesit – përfaqësues të organizatave civile;
 • do ta nënshkruajnë raportin e Komisionit për evalvim, i cili do të përmbledhë gjetjet nga vlerësimi i propozim-projekteve.

Kandidati për vëzhgues në Komisionin e evalvimit patjetër të jetë anëtar dhe/ose i punësuar në mënyrë të përhershme në një organizatë të shoqërisë civile që është themeluar ligjërisht në përputhje me Ligjin mbi asociacionet dhe fondacionet. Është e dëshirueshme që kandidati të ketë:• Përvoja dhe aftësitë e mëparshme për të bërë vlerësimin e projekt propozimeve nga organizatat e shoqërisë civile. Përvoja me grantet e dhëna nga BE do të konsiderohet një pasuri;

 • Përvojë në përgatitjen dhe / ose zbatimin e projekteve të financuara nga fondet publike;
 • Përvoja dhe shkathtësi të mëparshme për të bërë evalvim të propozim-projekteve nga organizatat qytetare. Përvoja me grantet e dhëna nga BE do të konsiderohet si përparësi;
 • përvojë në përgatitjen dhe/ose në implementimin e projekteve të financuara me mjete publike;

Kandidatët patjetër që t’i dorëzojnë dokumentet në vijim përmes postës elektronike info@gostivari.gov.mk:

 • Letër për shfaqje interesimi me biografi të shkurtër – me të cilën mund të shfaqet interesimi për pjesëmarrje në Komisionin për evalvim (letra nuk duhet të jetë më e gjatë se një faqe)
 • Deklaratë e personit të autorizuar të organizatës civile, me të cilën autorizohet kandidatin për ta përfaqësuar atë organizatë civile në Komisionin për evalvim.

Përfaqësuesi i shoqërisë civile do të punojë në baza vullnetare / pa kompensim financiar. Projekti do t’i rimbursojë shpenzimet bazë, siç janë shpenzimet për udhëtimit dhe për një vakt të lehtë.

Organizata qytetare në të cilën kandidati i përzgjedhur është anëtar dhe / ose punonjës i përhershëm NUK MUND të aplikojë (as si bartës dhe as si partner i bartësit) të thirrjes publike për dorëzimin e propozim-projekteve në kuadër të projektit ReLOaD në komunën e Gostivarit.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 27 nëntor 2018, deri në ora 17:00.

Në qoftë se keni nevojë për informacione shtesë, Ju lutemi kontaktoni Dashmir Osmanin (dashmir.osmani@gostivari.gov.mk).

 

Njoftim mbi Projektin RELOAD

Тë nderuar,

Në lidhje me Thirrjen e shpallur publike për organizatat e shoqërisë civile për të parashtruar propozim-projekte në kuadër të Programit rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), ju informojmë se në periudhën e ardhshme të planit të aktiviteteve janë të parapara sesione mentorimi për të gjitha organizatat e shoqërisë civile. Sesionet e mentorimit organizohen me qëllim që përmes konsultimeve tu ndihmohet organizatave që dëshirojnë të aplikojnë në thirrjen publike, në kontrollin nëse projektet janë përgatitur në përputhje me udhëzimet nga thirrja publike dhe tu sqarohen apo qartësohen çështje të caktuara të cilat ndoshta nuk kanë qenë të mbuluara me trajnimet, e të cilat janë të domosdoshme për ta përgatitur projektin tërësisht. Për komunën e Gostivarit është planifikuar që të mbahen 4 sesione mentorimi, edhe atë në datat e mëposhtme:

12 nëntor 2018 (e hënë)

13 nëntor 2018 (e martë)

23 nëntor 2018 (e premte)

4 dhjetor 2018 (e martë)

Lusim të gjitha Organizatat qytetare të aplikojnë të paktën tri ditë para fillimit të secilit sesion të mentorimit dhe të cekin se në cilën adtë dëshirojnë të marrin pjesë. (mund të marrin pjesë në më shumë sesione mentorimi).  Kemi nevojë për datën e saktë të pjesëmarrjes, që të mundet mentori të planifikojë me kohë vizitat e veta në të gjitha pesë pilot komunat e këtij projekti.

Paraqitjen për sesionet mund ta bëni tek personi përgjegjës për koordinim me sektorin joqeveritar në komunën e Gostivarit –

Dashmir Osmani – dashmir.osmani@gostivari.gov.mk