FTESË PUBLIKE

Qytetarë të nderuar,

Siç jeni në dijeni shumica prej jush, në komunën tonë është në proces hapja e një Info-qendre turistike, objekti i përkohshëm i së cilës për momentin po montohet në sheshin e qytetit.

Shkaku i hapësirave të pamjaftueshme publike të përshtatshme për vendosjen e një objekti me dedikim të këtillë, Komuna e Gostivarit e pa të udhës që të kërkojë opinionin e qytetarëve.

Në pamundësi për të organizuar debat publik shkaku i pandemisë me Covid-19, vendosëm që opinionin e qytetarëve ta marrim në mënyrë elektronike.

Ftojmë të gjithë qytetarët, në radhë të prë njohësit e mirë të rrethanave – arkitektët dhe aktivistët e ndryshëm, që deri të enjten (11.06.2020) në ora 16:00, të dërgojnë propozimet dhe sugjerimet e tyre në e-mailin zyrtar të Komunës së Gostivarit:

info@gostivari.gov.mk

Paraprakisht ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin!

Shërbimi për informim

K O N K U R S

Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, ( Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.9/2019), Komisionit për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve arsimorë nga kopshtet e fëmijëve, shkollat fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, më datë 11.12.2019, shpall:

K O N K U R S

Për ndarjen e shpërblimeve dhe lëvdatave nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme komunale në Komunën e Gostivarit.

Shpërblimet dhe lëvdatat ju shpërndahen nxënësve për arritjet të veçanta dhe arritje të rezultateve më të suksesshme në veprimtarin edukativo-arsimore.

Komunа е Gostivarit shpërndan shpërblimet dhe lëvdatat si në vijim:

– 3 (tre) nxënësve më të mirë të shkollave fillore;

– 3 (tre) nxënësve më të mirë të shkollave të mesme;

– 1 (një) paraleleje të shkollave fillore,

– 1 (një) paraleleje të shkollave të mesme,

DOKUMENTACIONI

Kandidatët për nxënës më të mirë të shkollave fillore duhet të paraqesin:

– dëshmi për vitin e kryer, ose nëntë vitet e kryera dhe dëshmi për sjelljen e tyre (dëftesa ose diploma për shkollën fillore);
– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrjeje dhe/ose vend në garat në sferën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar.
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitete të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal. (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.)
– dokument me të cilin vërtetohet se ai/ajo ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave;
– vërtetim për nxënës të rregullt të shkollës.

Kandidatët për nxënës më të mirë të shkollave të mesme, në aplikacionet e tyre duhet të paraqesin:

– dëshmi për vitin e kryer, ose katër vitet e kryera dhe dëshmi për sjelljen e tyre (dëftesa ose diploma për shkollën fillore);
– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrjeje dhe/ose vend në garat në sferën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar.
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitetesh të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal. (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.)
– dokument me të cilin vërtetohet se ai/ajo ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave;
– vërtetim për nxënës të rregullt të shkollës.

Kandidatët për paralele më të mirë të shkollave fillore dhe të mesme duhet të paraqesin:

– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrje dhe/ose vend të fituar në garat në fushën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar;
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitete të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.);
– dokument me të cilin do të vërtetohet se klasa ose grupi (seksioni) ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave për paralele;
– vërtetim për nxënës të rregullt.

Rezultatet përfundimtare dhe votimi janë të disponueshme për publikun, individët dhe grupet (kandidatët), pasi të jenë shpallur nxënësit më të mirë në shkollat fillore dhe të mesme në komunën e Gostivarit.

Aplikimet parashtrohen deri te Këshilli i shkollës i cili më pas i dërgon në Arhivën e Komunës së Gostivarit në afat prej 7 (shtatë) ditëve nga dita e shpalljes së konkursit.

Komuna e Gostivarit
Bul.Vllezërit Gjinoski 61
1230 Gostivar
Republika e Maqedonisë së Veriut
Arhiva e Komunës së Gostivarit

Thirrje publike për organizata civile për parashtrimin e propozim projekteve në kuadër të programit rajonal për demokraci lokale në balkanin perendimor ( ReLOaD)

KOMUNA E GOSTIVARIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN PËR ZHVILLIM TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNDP) SHPALL:

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)  

Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) është i financuar nga Unioni Evropian dhe e zbaton Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) në gjashtë vende/territore nga Ballkani Perëndimor. Projekti do të zgjasë deri në janar të vitit 2020 dhe do ta ketë për qëllim fuqizimin e demokracisë participative (pjesëmarrëse) dhe proceset për integrim të vendeve nga Ballkani Perëndimor në Unionin Evropian përmes fuqizimit të shoqërisë civile për pjesëmarrje aktive të tij në procesin e vendimmarrjes.

Me projektin ReLOaD është paraparë që të përfshihen 5 komuna në vendin tonë: Strumicë, Resnjë, Kavadar, Gostivar dhe Kumanovë.

Komuna e Gostivarit dhe projekti ReLOaD i ftojnë të gjitha organizatat civile në vendin tonë të parashtrojnë propozim projekte të cilat janë konsekuente për qëllimet zhvillimore të komunës së Gostivarit dhe me të cilat janë përfshirë fushat vijuese prioritare:

 1. Arsimi
 2. Mjedisi jetësor
 3. Të drejtat dhe liritë e njeriut, mosdiskriminimi dhe inkluzioni social
 4. Zhvillimi ekonomik lokal
 5. Kultura dhe arti, të rinjtë dhe sporti

Shuma e mjeteve për projektet e miratuara do të lëviz prej 307.000,00 MKD deri 1.845.000,00 MKD .

Organizatave të shoqërisë civile u lejohet të parashtrojnë më shumë se një propozim projekt nëse shuma totale e alokuar nuk kalon 3.690.000,00 MKD për tërë kohëzgjatjen e projektit ReLOaD (deri në janar të vitit 2020). 
Komuna e Gostivarit dhe UNDP e rezervojnë të drejtën të mos i ndajnë fondet në dispozicion nëse projekt propozimet nuk i plotësojnë kriteret e specifikuara. Projektet mund të jenë për një kohëzgjatje prej 6 deri në 8 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga gushti 2019 deri dhe me përfundim të marsit 2020.  

PËRSHTATSHMËRI:

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha organizata të shoqërisë civile të regjistruara formalisht (shoqata/organizata ose fondacione) në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi.  Të gjitha organizatat e interesuara të shoqërisë civile mund të gjejnë informacione të hollësishme rreth kushteve të aplikimit dhe kritereve për financimin e projekteve në Udhëzimet për aplikuesit, të cilat janë pjesë përbërëse e dokumentacionit për thirrjen publike (Aneks 10).

DOKUMENTACION:

Thirrja publike ka afatin nga 15.04.2019 (nga ora 9:00) deri më 27.05.2019 (ora 15:00).

Dokumentacioni për aplikim për thirrjen publike në komunën e Gostivarit mund të sigurohet përmes dërgimit të një kërkesë në adresën vijuese Bulevardi Vëllezërit Gjinoski” nr. 61 dhe/ose info@gostivari.gov.mk, dashmir.osmani@gostivari.gov.mk, në të cilën është theksuar emri i organizatës së interesuar, ose personalisht në komunën e Gostivarit, rruga: Vëllezërit Gjinoski” nr. 61. Të gjitha informacionet e nevojshme dhe versioni elektronik nga e gjithë pakoja e aplikacionit mund gjithashtu të shkarkohen edhe nga faqja zyrtare e internetit e komunës (www.gostivari.gov.mk), si dhe në faqen e internetit të UNDP-së (www.mk.undp.org).

Sesioni informues (dita e hapur) për thirrjen me parashtruesit e interesuar përkatësisht organizata të shoqërisë civile do të mbahet në komunën e Gostivarit më datën 17.04.2019, me fillim në orën 10:00 në lokalet e komunës. Dy ditët e para të trajnimit do të mbahen më 17.04. dhe 18.04.2019 në hapësirat e komunës.

Pyetje në lidhje me thirrjen publike mund të parashtrohen përmes adresës registry.mk@undp.org, me shenjën për thirrjen publike. Pyetjet mund të dorëzohen deri më 20.05.2019 dhe përgjigjet do të jepen në formë të shkruar në afat prej 3 ditë pune nga data e pranimit të pyetjeve. Për të siguruar transparencë, pyetjet do të publikohen në faqen e internetit të UNDP-së.

 

PARASHTRIMI I APLIKACIONEVE:

Aplikacionet e plotësuara (me dokumentacion të plotë) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një version elektronik (në CD ose USB), në një zarf të mbyllur me një njoftim se është për thirrjen publike, me rekomandim përmes postës ose personalisht, në ditë pune (premte-e hënë) nga ora 09:00 deri në orën 15:00 në adresën vijuese:

Komuna e Gostivarit

Rruga: “Bulevardi Vëllezërit Gjinoski” nr. 61

Numri postar: 1230 Gostivar

 Aplikimet që do të dorëzohen pas këtij afati përfundimtar do të merren parasysh vetëm nëse në vulën postare qëndron data dhe koha e dërgimit përpara afatit përfundimtar. Në pjesën e jashtme të zarfit duhet të jetë emri i thirrjes për dorëzimin e propozim projekteve, emri i plotë dhe adresa e aplikuesit, emri i plotë i projektit dhe shënimi “Të mos hapen para hapjes zyrtare”. Nëpunësi komunal do të lëshojë një vërtetim për marrjen e dokumenteve të parashtruara. Të gjithë parashtruesit e propozim projekteve, pa marrë parasysh nëse propozim projektet pranohen ose refuzohen, do të njoftohen në formë të shkruar për vendimin në lidhje me propozimin e tyre në afat prej 30 ditëve pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të komunës (www.gostivari.gov.mk) dhe/ose në tabelën komunale dhe në faqen e internetit të UNDP  (www.mk.undp.org)

DOKUMENTE:

Aнекс 1 – Предлог проект
Анекс 2 – Предлог буџет
Анекс 3 – Логичка рамка
Анекс 4 – План на активности и видливост
Анекс 5 – Формулар со административни податоци
Анекс 6 – Формулар со финансиски податоци
Анекс 7 – Изјава за подобност
Анекс 8 – Изјава за двојно финансирање
Анекс 9 – Листа за проверка
Анекс 10 – Насоки за подносители (1)
Анекс 11 – Најчести грешки од претходниот повик_2018

Aneksi 1 – Propozim proekti
Aneksi 2 – PASQYRË E BUXHETIT
Aneksi 3 – Korniza logjike
Aneksi 4 – PLANI I AKTIVITETEVE DHE DUKSHMËRIPROMOVIM I PROJEKTIT
Aneksi 5 – FORMULAR ME TË DHËNA ADMINISTRATIVE PËR PARASHTRUESIN
Aneksi 6 – FORMULAR ME TË DHËNA FINANCIARE PËR PARASHTRUESIN
Aneksi 7 – DEKLARATË PËR PËRSHTATSHMËRI
Aneksi 8 – DEKLARATË PËR FINANCIM TË DYFISHTË
Анекс 9 – Листа за проверка
Aneksi 10 – Насоки за подносители (1)
Aneksi 11 – Најчести грешки од претходниот повик_2018

Shpallje-Kërkesë për oferta

PROCEDUR TENDERIKE NDËRKOMBËTARE (PTN) DOKUMENT PËR FURNIZIM TË PUNËVE TË VOGLA

KONTRAT NR: WC-GOS-1

Afati: 20.03.2019, 11:00 h

Vendi: Maqedoni

Projekti: Program për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni-Gostivar

Tender nr: Gos – 1

Hua nr:

Referent KFW nr: 2007 65 511 ( hua) :

Referent KFW nr: 2007 70 107 (bashkëpunimi financiar)

Mjete vetanake të Republikës së Maqedonis

Grand nga sekretariati Shtetëror për çështje ekonomike te Zvicrës(SEKO)

Punët e nevojshme: Procedur ndërkombtare tenderike me postkvalifikim për Furnizim të punëve të vogla për:

 

 • Rezervoar I rri P3 për zonën 3 V=5600m3 bashkangjitur me gypat për ujë për lidhje në rrjetin ekzistues
 • Linja të rreja të ujësjellësit për lidhje në rezervoar P2 me rrjetin ekzistues të ujësjellësit
 • Linjë e rre e ujësjellësit për zonën 2 nga Bajnica e Epërme deri te Tullana
 • Linjë e rre e ujësjellësit për Balindoll
 • Valvula për vendosjen e pajisjeve për regullim bashkë me pajisjen për zonim të rrjetit të qytetit në 3 lokacione për Tullanën dhe Fazanerin
 • Valvula për ndarje të zonave të shtypjes me përfshirje të mbyllësve dhe fasonkave përcjellëse si dhe plakave të armuara në rrjetin e qytetit në 5 lokacione
 • Rezervoar P2 për zonën 2 V=1300m3 si dhe rrugën qasëse
 • Linjë e rre e ujësjellësit nga vendbanimi Zdunjë deri në Forin
 • Rikonstruim I linjës së ujësjellësit nga Bajnica e Epërme deri në Bajnic të Poshtëme
 • Të rri DN250/300 HDPE gyp për ujë deri te gypi kryesor në të gjatht deri në Bajnic të Epërme
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit nëpër rr.Zhivko Brajkoski, rr. Branko Stankoviq dh err. Vardarska
 • Linjë e rre e ujësjellësit përgjat rr. Ilija Anteski
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit përgjat rr.Mlladen Simonoski
 • Rikonstruim I një pjese të ujësjellsit përgjat rr.Boge Veljanoski dh err.Zhelezniçka
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit përgat rr.Boris Kidriç
 • Linjë e rre e ujësjellësit në rrugën nga Balindolli deri në Çajlë
 • Linjë e rre e ujësjellësit për lidhje të linjave të ujësjellësit nga Bajnica e Epërme deri në Bajnic të Poshtëme

Informata për proektin:Ndërtim I linjave të ujësjellësit dhe kanalizimit ,duke kyçur punët ndërtimor maqinerike dhe elektrike relevante për Kontratën nr.WC-GOS -1 sipas proektit investees ,, Programa për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni,, komponenti WC-GOS -1 , Komuna e Gostivarit në bazë të proekteve bazë të përgaditura nga ana e Porositësit (FIDIK Libra).

Dokumentacioni Tenderues është I qasëshëm në adresën vijuese:

Ndërmarja publike komunale NPK ,,Komunalec,,-Gostivar

rr.Svetozar Peposki nr.59

1230 Gostivar

Republika e Maqedonis

Telefoni:+389 42 213 580

Posta elektronike:komunalec-gostivar@hotmail.com

Më shum informacione:

Seti dokumeteve tenderike në formë digjitale (pdf) në gjuhën angleze dhe maqedonase mund ta blejn Ofertuesit e interesuar me dërgesë të aplikacionit në formë të shkruar në adresën e latëshënuar dhe pagesë të kompenzimit pakthim në vlerë prej 9.000 den(denarëve të Maqedonis) ose 150 euro e që duhet të paguhen në llogarin vijuese:

Për pages në denar të Maqedonis(MKD):

Emri dhe aresa e Bankës: Banka Komerciale SHA Shkup 11 Oktomvri,1000 Shkup

Bartës i llogaris bankare: NP Komunalec Gostivar

Numri i llogaris bankare:200000090177012 MKD

Numri amëz i subjektit:4116429

Numri tatimor:4007989109536

Për pagesë me euro:

Emri dhe adresa e Bankës: Banka Komerciale SHA Shkup 11 Oktomvri,1000 Shkup

Numri i llogaris Bankare:MK7200003403557623

SWIFT: STOBMK2X

Bartës i llogaris Bankare:NP Komunalec Gostivar

Ofertuesi ka obligim ti paguaj shpenzimet bankare.

Organizim i vizitës së lokacionit do të zbatohet nga ana e Porositësit më datë 21.02.2019 në ora 10:00.

Aplikuesit mund të dërgojn oferta për realizim të punëve nën këtë kontrat sipasë Thirjes për ofertë.Punët që duhet të realizohen përbëhen nga punët e lartëpërmendura dhe duhet që të realizohen në afat prej 24 muajve nga hyrja në punë.

Hapja publike oficiale e ofertave do të mbahet më 20.03.2019 në ora 12:00 sipasë kohës standarde të Maqedonis.Ofertat duhet të dorëzohen deri te porositësi në adresën e potencuar në thirje për tenderim dhe oficialisht do të hapet në hapësirat e ndërmarjes publike komunale NPK Komunalec-Gostivar , në prezenc të përfaqësuesve të autorizuar të ofertuesve të cilët do të vendosin të marin pjesë në hapjen në adresën e lartëshënuar.

Ofertat e vonuara do të hudhen.

Të gjitha ofertat duhet të kenë Garanc për ofertën.

DOKUMENTACIONI:

Publication Notice_RFB_Gostivar_WC-GOS-1_mk
Shpallja GTAI
Kerrkesa per oferta
Publication Notice_RFB_Gostivar_WC-GOS-1_en

FTESË – PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN PËR NJOFTIM ME PROJEKTIN „PËRMIRËSIM I QËNDRUESHMËRISË NDAJ PËRMBYTJEVE NË RAJONIN E POLLOGUT“

FTESË
PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN PËR NJOFTIM ME PROJEKTIN „PËRMIRËSIM I QËNDRUESHMËRISË NDAJ PËRMBYTJEVE NË RAJONIN E POLLOGUT“

Të nderuar,
Kemi kënaqësinë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në ngjarjen për njoftim me projektin e inicuar rishtazi „Përmirësim i qëndrueshmërisë ndaj përmbytjeve në rajonin e Pollogut” që do të mbahet më 29 janar 2019, në Hotelin Merkur në Tetovë, duke filluar në ora 9:30.

Projekti financohet nga Qeveria Zviceriane kurse implementohet nga Programa për zhvillim e Kombeve të Bashkuara (UNDP), në partneritet me Ministrinë për ambient jetësor dhe planifikim hapësinor, komunat e rajonit të Pollogut dhe një numër i madh i institucioneve tjera relevante.

Qëllimi i ngjarjes është që shoqatat e qytetarëve që janë aktive në rajonin e Pollogut të njihen me:
a) gjetjet kryesore nga vlerësimi i rreziqeve nga përmbytjet në rajonin e Pollogut dhe masat e rekomanduara për zbutjen e tyre;
b) qëllimet dhe aktivitetet e projektit të planifikuara për vitet e ardhëshme;
c) punën e trupit të posaformuar ndërkomunal – Rrjetit për Pollog të mbrojtur dhe rrezistent, që është përkrahur nga ana e projektit.

Në këtë ngjarje do të diskutohet edhe rreth përkrahjes që mund të japë sektori civil për forcimin e qëndrueshmërisë së përgjithshme të komuniteteve ndaj përmbytjeve dhe dukurive tjera përcjellëse, si dhe modaliteteve tjera për bashkëpunim në kuadër të projektit.

Do jemi mirënjohës nëse në kohë konfirmoni pjesëmarrjen Tuaj deri te Ermira Fida, nëpërmjet adresës ekeltronike ermira.fida@undp.org, ose në tel. 071-289-326 më së voni deri më 21 janar 2019.

Qëndrojmë në dispozicionin Tuaj për të gjitha informatat plotësuese.
Me respekt,
Përmirësimi i qëndrueshmërisë ndaj përmbytjeve në rajonin e Pollogut

Ftesë dhe agjendë

SHPALLJE B- Leje të integruar ekologjike

Në pajtim  me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15,  192/2015, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Gostivarit është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 20-385/1 të datës 19.03.2018.

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJP Shankomfiks

Lokacioni: “Gorno pole”f. Banjicë e Epërme- Gostivar

Adresa:

Rr. Drage Todoroski nr. 30

Gostivar

 1. nr.520/2, nr.530/3, nr. 535-KK Banjicë

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit

Pika    Kordinata X      Kordinata Y

T -1              4.626.417        7.490.662; 

T-2               4.626.277        7.490.833;

T-3               4.626.114        7.490.746;  

T-4               4.626.140        7.490.624;

 

T-1              4.626.162         7.490.971;  

T-2              4.626.049         7.491.128;  

Т-3              4.625.904         7.491.037; 

T-4              4.625.889         7.491.001;  

T-5              4.625.936         7.490.939

           –Sipërfaqja             S=0. 066839 km2

 

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e qasshme për publikun e interesuar në afat prej 15 ditëve pas Shpalljes në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Gostivarit

Bulevardi Vëllezërit Gjinoski nr.61

1230 Gostivar

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Ju informojmë se Kërkesa për B- Leje integruese do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në web faqen oficiale të Komunës së Gostivarit:

www.gostivari.gov.mk.

Të gjithë palët e interesuara juridike dhe fizike vërejtjet e tyre me shkrim t’i dorëzojnë në Qendrën Komunale për shërbime.

Publikimi i lejes

Sankomfiks B Leje e integruese

Me respekt,

Komuna e Gostivarit

 

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për mbështetje financiare të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e administrimit lokal për financim të obligimeve të faturuara dhe të papaguara (Flet.zyrtare e RM nr. 209/18, Kryetari i Komunës së Gostivarit shpallë

THIRRJES PUBLIKE

deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve për paraqitjen e debiteve të maturuara por të papaguara

Thirren kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve t’i paraqesin debitet e faturuara por të papaguara përfundimisht më dt. 30.09.2018.

Afati i paraqitjes së debiteve është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Dita e shpalljet së Thirrjes publike nuk llogaritet në afatin.

Të drejtën e paraqitjes së debitit e kanë kreditorët për debite të faturuara deri më 30.09.2018, të evidentuara në Sistemin elektronik për paraqitjen dhe evidentimin e detyrimeve.

Për obligimet e komunës dhe shfrytëzuesit individual, Kryetari i Komunës dhe personat përgjegjës të shfrytëzuesve individual qasen drejt bisedimeve me të gjitha kreditorët të cilët janë paraqitur në thirrjen për përcaktimin me marrëveshje të vlerës së detyrimeve, respektivisht zvogëlimit të detyrimeve për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal për secilin debitor.
Prioritet gjatë pagesës së detyrimeve të maturuara por të papaguara kanë detyrimet të cilët në marrëveshje me debitorin kanë arritur anulim të tërësishëm të kamatës dhe zvogëlim të kryegjësë të debitit për 15%.

Me fletëparaqitjen, kreditorët janë të obliguar ta dorëzojnë edhe dokumentacionin në vijim:
-Kontratë ose akt tjetër prej del debiti ndërmjet Komunës së Gostivarit, shfrytëzuesve të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve.

-faturë/situacion për huamarrjen (kartelë analitike).
Komuna mund të kërkojë dokumentacion plotësues të cilat janë në interes të procedurës.

Dokumentacioni tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose i kopjuar. Në qoftë se dokumenti dorëzohet i kopjuar, besueshmëria e secilës faqe, parashtruesi e konfirmon me nënshkrimin e vet dhe vulën.

Fletëparaqitjen për debitin për paraqitje në Thirrjen publike, parashtruesi mund ta marrë nga Sistemi një sportel i Komunës ose shkarkojë nga ueb-faqja e Komunës së Gostivarit – www.gostivari.gov.mk .

Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve.

Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Thirrja publike dhe formularët “Paraqitja e debitit në pajtim me Thirrjen publike deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluara nga Komuna e Gostivarit nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, për paraqitjen e debiteve të faturuara por të papaguara” do të publikohen edhe në ueb-faqen e Komunës së Gostivarit.

Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohen nëpërmjet postës ose personalisht në zyrën një sportel të Komunës së Gostivarit (nga ora 7:30 deri më 15:30 çdo ditë pune), në rr. Bul.”Vëllezërit Gjinoski” nr. 61, 1230 Gostivar.
Thirrja do të publikohet në tabelën për shpallje të Komunës së Gostivarit, në ueb-faqen e Komunës së Gostivarit dhe në shtypin ditor.

Fletëparaqitjet e parashtruara me vonesë nuk do të merren parasysh gjatë negociatave.
Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komuna e Gostivarit do t’i shqyrtojë fletëparaqitjet e dorëzuara, ndërsa Kryetari i Komunë së Gostivarit do të veprojë në pajtim me Ligjin për mbështetje financiare të njësive të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e vetadministrimit lokal për financim të detyrimeve të faturuara dhe të papaguara (“Gaz.zyrtare e RM” nr. 209/18.

FLETËPARAQITJA e debiteve në pajtim me Thirrjen publike deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluara nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve për paraqitjen e debiteve të faturuara dhe të papaguara.

KRYETARI I KOMUNËS
Arben Taravari

THIRRJE PUBLIKE

THIRRJE PUBLIKE

për shprehjen e interesit për pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të organizatave qytetare si vëzhgues në Komisionin për evalvim të propozim-projekteve në kuadër të Projektit ReLOaD në komunën e Gostivarit

Qëllimi kryesor i projektit ReLOad, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian ndërsa implementohet nga Programi për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP), është forcimi i demokracisë participativ dhe procesi i integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE, ndërsa përmes aftësimit të organizatave qytetare në mënyrë aktive të marrin pjesë në procesin e vendimmarrjes. Projekti ReLOaD punon me pesë komuna partnere: Kumanovë, Resnjë, Gostivar, Kavadar, Strumicë, të miratimit të qasje transparente për financimin e organizatave të shoqërisë civile, me të cilat do të nxitet përfshirje më e madhe qytetare në vendimmarrje dhe do të përmirësohen shërbimet të cilat sigurohen në nivel lokal.

Komuna e Gostivarit publikoi thirrje publike në kuadër të projektit ReLOaD për projekt-propozime nga organizatat e shoqërisë civile. Thirrja u publikua më 24 tetor 2018 dhe do të zgjasë deri më 5 dhjetor 2018, me ç’rast evalvimi i propozim-projekteve të mbërritura planifikohet të mbahet pas datës 10 dhjetor 2018. Evalvimi pritet të zgjasë jo më shumë se 2-3 ditë dhe do të varet nga numri i propozim-projekteve të pranuara.

Për të siguruar një proces transparent dhe të hapur të përzgjedhjes së propozim-projekteve nga organizatat qytetare për ndarjen e grantit në kuadër të projektit ReLOaD, komuna e Gostivarit në bashkëpunim me UNDP shpall Thirrje publike për shprehjen e interesit për pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të organizatave qytetare si vëzhgues në Komisionin për evalvim të propozim-projekteve të parashtruara nga organizatat qytetare në kuadër të thirrjes publike që është publikuar në komunën e Gostivarit.

Përfaqësuesi i organizatave civile në Komisionin për evalvim do të ketë këto detyra dhe detyrime:

 • do të jetë vëzhgues në Komisionin e evalvimit pa të drejtë vote;
 • do të nënshkruajnë deklaratë konfidencialiteti dhe paanshmërie dhe nuk do të ndajë asnjë informacion në lidhje me procesin e evalvimit;
 • do të jetë prezent gjatë gjithë kohëzgjatjes së vlerësimit nga fillimi deri në fund;
 • në rast të pamundësisë për të marrë pjesë, në vendin e përfaqësuesit të organizatave të shoqërisë civile do të vijë zlvendësi, me ç’rast zëvendsëi do të marrë rolin e vëzhguesit – përfaqësues të organizatave civile;
 • do ta nënshkruajnë raportin e Komisionit për evalvim, i cili do të përmbledhë gjetjet nga vlerësimi i propozim-projekteve.

Kandidati për vëzhgues në Komisionin e evalvimit patjetër të jetë anëtar dhe/ose i punësuar në mënyrë të përhershme në një organizatë të shoqërisë civile që është themeluar ligjërisht në përputhje me Ligjin mbi asociacionet dhe fondacionet. Është e dëshirueshme që kandidati të ketë:• Përvoja dhe aftësitë e mëparshme për të bërë vlerësimin e projekt propozimeve nga organizatat e shoqërisë civile. Përvoja me grantet e dhëna nga BE do të konsiderohet një pasuri;

 • Përvojë në përgatitjen dhe / ose zbatimin e projekteve të financuara nga fondet publike;
 • Përvoja dhe shkathtësi të mëparshme për të bërë evalvim të propozim-projekteve nga organizatat qytetare. Përvoja me grantet e dhëna nga BE do të konsiderohet si përparësi;
 • përvojë në përgatitjen dhe/ose në implementimin e projekteve të financuara me mjete publike;

Kandidatët patjetër që t’i dorëzojnë dokumentet në vijim përmes postës elektronike info@gostivari.gov.mk:

 • Letër për shfaqje interesimi me biografi të shkurtër – me të cilën mund të shfaqet interesimi për pjesëmarrje në Komisionin për evalvim (letra nuk duhet të jetë më e gjatë se një faqe)
 • Deklaratë e personit të autorizuar të organizatës civile, me të cilën autorizohet kandidatin për ta përfaqësuar atë organizatë civile në Komisionin për evalvim.

Përfaqësuesi i shoqërisë civile do të punojë në baza vullnetare / pa kompensim financiar. Projekti do t’i rimbursojë shpenzimet bazë, siç janë shpenzimet për udhëtimit dhe për një vakt të lehtë.

Organizata qytetare në të cilën kandidati i përzgjedhur është anëtar dhe / ose punonjës i përhershëm NUK MUND të aplikojë (as si bartës dhe as si partner i bartësit) të thirrjes publike për dorëzimin e propozim-projekteve në kuadër të projektit ReLOaD në komunën e Gostivarit.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 27 nëntor 2018, deri në ora 17:00.

Në qoftë se keni nevojë për informacione shtesë, Ju lutemi kontaktoni Dashmir Osmanin (dashmir.osmani@gostivari.gov.mk).

 

Njoftim mbi Projektin RELOAD

Тë nderuar,

Në lidhje me Thirrjen e shpallur publike për organizatat e shoqërisë civile për të parashtruar propozim-projekte në kuadër të Programit rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), ju informojmë se në periudhën e ardhshme të planit të aktiviteteve janë të parapara sesione mentorimi për të gjitha organizatat e shoqërisë civile. Sesionet e mentorimit organizohen me qëllim që përmes konsultimeve tu ndihmohet organizatave që dëshirojnë të aplikojnë në thirrjen publike, në kontrollin nëse projektet janë përgatitur në përputhje me udhëzimet nga thirrja publike dhe tu sqarohen apo qartësohen çështje të caktuara të cilat ndoshta nuk kanë qenë të mbuluara me trajnimet, e të cilat janë të domosdoshme për ta përgatitur projektin tërësisht. Për komunën e Gostivarit është planifikuar që të mbahen 4 sesione mentorimi, edhe atë në datat e mëposhtme:

12 nëntor 2018 (e hënë)

13 nëntor 2018 (e martë)

23 nëntor 2018 (e premte)

4 dhjetor 2018 (e martë)

Lusim të gjitha Organizatat qytetare të aplikojnë të paktën tri ditë para fillimit të secilit sesion të mentorimit dhe të cekin se në cilën adtë dëshirojnë të marrin pjesë. (mund të marrin pjesë në më shumë sesione mentorimi).  Kemi nevojë për datën e saktë të pjesëmarrjes, që të mundet mentori të planifikojë me kohë vizitat e veta në të gjitha pesë pilot komunat e këtij projekti.

Paraqitjen për sesionet mund ta bëni tek personi përgjegjës për koordinim me sektorin joqeveritar në komunën e Gostivarit –

Dashmir Osmani – dashmir.osmani@gostivari.gov.mk