U prezantua para qytetarëve Propozim-Programi zhvillimor 2020 i Komunës së Gostivarit

11.11.2019

Qytetarët e Gostivarit shfrytëzuan sot mundësinë që të njoftohen drejtpërsëdrejti me propozim-Programin zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2020. Në debatin publik të organizuar për këtë qëllim mori pjesë kryetari i komunës Arben Taravari, kryetari i Këshillit Besim Memedi, këshilltarë komunalë, administratorë përfaqësues të bashkësive lokale dhe qytetarë të tjerë të interesuar.

“Është ky viti i dytë që udhëheqësia e re komunale përpilon program zhvillimor dhe njëlloj siç vepruam vitin e kaluar, ashtu edhe sivjet para jush e shpalosim atë në formë propozimi që të mundeni ju qytetarë të nderuar, të jepni vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet e juaja. Unë me bashkëpunëtorët e mi në administratën komunale kemi realizuar vizita në çdo vendbanim dhe kërkesat e banorëve gjatë këtyre takimeve bashkë me ato që kanë arritur drejtpërsëdrejti në administratën komunale i kemi inkorporuar në këtë propozim-program. Transparenca në menaxhim dhe pjesëmarrja direkte e qytetarëve në vendimmarrje është një përcaktim i yni konsistent”, theksoi kryetari Arben Taravari.

Prezantimin e detajuar të propozim-programit e bëri përgjegjësi i Zyrës së ZHEL-it Besim Dogani i cili që në fillim tërhoqi vërejtjen se i në të njëjtin janë përfshirë të gjitha nevojat dhe kërkesat e arsyeshme të qytetarëve por për shkak të buxhetit të limituar, do të realizohen аq projekte sa lejojnë mjetet financiare në dispozicion duke u dhënë prioritet projekteve imediate.

“Projektet më të mëdha të parapara do të financohen nga donatorë të jashtëm si Agjencia zvicerane SECO, Banka Evropiane për Investime dhe Banka Botërore, një pjesë me financim nga nivelet më të larta të pushtetit, disa me ko-financim të komunës ose me partneritet publiko-privat, si dhe një pjesë me mjete vetëm nga buxheti themelor komunal. Projekte kryesisht janë nga sfera e infrastrukturës rrugore, ujësjellës-kanalizimeve, gjelbërimit dhe parkingjeve, mirëmbajtje etj. por edhe riparime në institucionet arsimore, investime në ndriçimin rrugor dhe projekte nga sfera e kulturës”, theksoi Dogani.

Pas prezantimit, u zhvillua një debat ku të pranishmit shpalosën propozimet e tyre, të cilat u evidentuan nga administrata komunale dhe do të inkorporohen në propozim- programin i cili do të duhet të miratohet në seancën e radhës të Këshillit të Komunës së Gostivarit të konvokuar për ditën e enjte në ora 10:00.

Në bazë të programit zhvillimor do të përpilohet edhe buxheti për vitin 2020, i cili po ashtu do të shpaloset para qytetarëve në një debat publik.

Nga Komuna e Gostivarit inkurajojnë qytetarët që sa më masovikisht, ashtu si sot, të marrin pjesë në debate publike dhe të bëhen aktorë aktivë në procesin e vendimmarrjes.

Shërbimi për informim

THIRRJE PUBLIKE

K O M U N A   E   G O S T I V A R I T

Në bazë të PROGRAMIT (R1) – MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS i komunës së Gostivarit për vitin 2019 dhe Vendimit të Këshillit të komunës së Gostivarit me numër 08-2006/1 nga 20 Shtator 2019 ( “Gazeta zyrtare e Komunës së Gostivarit numër 08/19) Komuna e Gostivarit shpall:

THIRRJE PUBLIKE

për subvencionim të qytetarëve për blerjen e pajisjeve të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me inverter për vitin 2019

1. Përshkrimi i Thirrjes Publike

1.1. Komuna e Gostivarit, në mënyrë që të stimulojë banorët e zonës së Komunës së Gostivarit (familjet) të përdorin pajisje më të sofistikuara për ngrohjen e shtëpive të tyre, të cilat janë më ekonomike, me energji më efikase dhe ekonomikisht të pranueshme për mjedisin, për banorët që kanë blerë pajisje të sofistikuara për ngrohje – kondicionerë inverter tju mbulojë një pjesë të harxhimeve të bëra gjatë blerjes së pajisjes në vlerë prej 50% por, jo më shumë se 15,000.00 denarë përfshirë tatimin e të ardhurave personale për familje.

1.2. Thirrja publike do të zgjasë deri më 30 Tetor 2019 ose derisa të jenë harxhuar mjetet financiare nga Buxheti i Komunës Gostivar për këtë qëllim, varësisht nga ajo se cili kusht vjen i pari.

1.3. Nëse harxhohen të gjitha mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, Komuna e Gostivarit do ta informojë publikun në faqen e saj të internetit se Thirrja Publike është ndërprerë para skadimit të afatit për të cilën është shpallur.

1.4. Thirrja publike do të implementohet në bazë të parimit të ” i pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

2. E drejta për pjesëmarrje në Thirrjen Publike:

2.1 Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë qytetarët e territorit të komunës së Gostivarit që kanë blerë kondicioner inverter për ngrohjen e shtëpisë së tyre (objekt banimi) në periudhë prej 01.03.2019 deri më 30.10.2019 dhe do të aplikojnë për kompensim të një pjesë të shpenzimeve.

2.2 Në thirrjen publike nuk do të kenë të drejtë të marrin pjesë banorët (familjet) që kanë ndërtesë banimi në fazë të ndërtimi të sipër dhe nuk jetojnë në të njejtën.

3. Kushtet që duhet të përmbushen nga aplikantii:

 3.1. Aplikanti duhet të plotësojë kushtet në vijim:

– të ketë vendbanim në territorin e Komunës së Gostivarit;

 – të mos ketë shfrytëzuar subvencione për ngrohjen e shtëpisë së tij / saj (objekt banimi) nga komuna e Gostivarit;

 – deri në paraqitjen e aplikimit të jetë përdorues i kaldaje qymyri, druri, naftë ose mazuti;

 – pajisja duhet të jetë e blerë në vitin 2019, deri në fund të Thirrjes Publike dhe i njëjti të jetë i instaluar në adresën e vendbanimit të potencuar në letërnjoftimin e aplikantit;

– objekti i banimit të mos jetë në fazë të ndërtimit të sipër dhe aplikanti jeton në të;

 – të ketë paguar (raportuar) tatimin në pronë për objektin e banimit ku do të instalohet pajisja, përfshirë vitin 2018.

Shënim: Aplikanti duhet ti plotësojë të gjitha kushtet e lartëpërmendura që kërkesa e tij të pranohet. Përndryshe, Komisioni i paraqet propozim Kryetarit të Komunës së Gostivarit për refuzimin e kërkesës.

Pagesa e mjeteve do të bëhet nga buxheti i komunës së Gostivarit në llogari të aplikantit kërkesa e të cilit do të аprovohet.

4. Mënyra e aplikimit në thirrjen publike

 4.1. Për kompensim të një pjese të shpenzimeve dhe për të dëshmuar se janë përmbushur kushtet, aplikanti deri te Komisioni i Komunës së Gostivarit duhet të dorëzojë:

– kërkesë për kompensim (Kërkesa mund të merret në arkivin e Komunës së Gostivarit);

– fotokopje e letërnjoftimit të vlefshëm, si dëshmi se ai është banor i Komunës së Gostivarit;

 – fotokopje e numrit të aplikacionit të paraqitur në arkivën e Komunës së Gostivarit për lëshimin e vërtetimit për pagesën e tatimit të pronës për objektin e banimit, ku pajisja do të instalohet përfshirë vitin 2018;

– fotografi të kaldajës së drurit, qymyrit, naftës nafte ose mazutit të cilën e përdor;

– fotokopje e llogarisë së transaksionit;

– provë në origjinal që pajisja është blerë në vitin 2019 edhe atë llogari fiskale ose faturë me çertifikatë bankare për pagesën e kryer.

4.2. Aplikantët që kanë ndërtesë të re banimi dhe nuk kanë asnjë lloj ngrohje nuk duhet të paraqesin dokumentacionin e përmendur në pikën 4;

4.3. Aplikanti duhet të dorëzojë kërkesën dhe dokumentacionin në zarf të mbyllur pranë “Komisionit për zbatimin e procedurës së subvencionimit të qytetarëve për furnizim me pajisje të sofistikuara për ngrohje për vitin 2019” në arkivin e Кomunës së Gostivarit, në adresën bul.Vëllezërit Gjinoski nr.61 Gostivar, çdo ditë pune prej orës 08:30 deri në 15:00.

4.4. Në zarf duhet të jetë e cekur: “Thirrje publike për subvencionim të qytetarëve për furnizim me pajisje të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me kondicionerë inverter për vitin 2019″.

4.5. Arkivi i Komunës së Gostivarit do të regjistrojë kërkesat e pranuara me kohën esaktë të paraqitjes së aplikimit (data, ora dhe minuta), me qëllim të përcaktimit të rendit me të cilën do të shqyrtohen kërkesat.

5. Mënyra e kryerjes së thirrjes publike

5.1. Kryetari i Komunës së Gostivarit formon Komision për zbatimin e thirrjes publike i cili do të zhvillojë procedurën në dy faza:

– në fazën e parë do të rishikojë kërkesat e pranuara dhe dokumentacionin e bashkangjitur në shtojcë me qëllim përcaktimi nëse ato janë të rregullta dhe të kompletuara dhe

– në fazën e dytë do të kryehen inspektime në vend të të gjithë aplikantëve që kanë paraqitur dokumentacionin e duhur dhe të plotë për të konstatuar se ata i kanë përmbushur kërkesat e kësaj Thirrjeje Publike, e në veçanti që kondicioneri inverter i blerë të jetë i instaluar në vendbanimin sipas letërnjoftimit të aplikantit, që objekti i banimit të mos jetë në fazë ndërtimi dhe në të cilën aplikanti gjithashtu banon, që aplikanti është përdorues i kaldaje qymyri, druri, nafte ose mazuti para se të paraqesë aplikacionin.

5.2. Aplikanti është i detyruar t’i sigurojë Komisionit hyrje në ndërtesën e banimit dhe ambientet në të cilat është instaluar kondicioneri inverter i blerë.

5.3. Për kërkesat е pranuara dhe të përpunuara nga pika 5.1 pika 1, do të mbahet listë me të dhënat në vijim:

– emri, mbiemri dhe adresa,

– data dhe ora e pranimit të kërkesës për thirrje publike,

– shuma e kompensimit për aplikantin dhe shuma e tatimit mbi të ardhurat personale.

5.4.Kompensimi i mjeteve të aprovuara do të bëhet me rradhë, sipas rendit të kërkesave të arritura sipas parimit “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”, pas vendimeve paraprake për aprovim të kërkesave nga ana e kryetarit të Komunës së Gostivarit.

5.5.Pas përfundimit të tërë procedurës aplikanti duhet t’i mundësojë Komisionit hyrje në ndërtesën e banimit dhe ambientet ku është instaluar pajisja edhe për 2 vitet e ardhshme еdhe pas përfundimit të Тhirrjes publike.
6. Mënyra e realizimit të së drejtës së kompensimit

6.1 Pas Thirrjes Publike për kompensimin e pjesë të shpenzimeve për blerjen e pajisjeve më të sofistikuara për ngrohjen e shtëpive të tyre kondicioner inverter, në faqen e internetit të Komunës dhe së paku në një medium të shtypur / elektronik, brenda afatit të caktuar, qytetarët duhet të plotësojnë një formular (kërkesë), të cilën e dorëzojnë deri te arkivi i Komunës së Gostivarit duke përfshirë të gjitha dokumentet e nevojshme.

6.2. Kryetari i Komunës së Gostivarit me propozimin e Komisionit merr vendim për aprovim të kërkesës për aplikantët që kanë përmbushur kushtet e kësaj Thirrjeje Publike, dhe në rast të mos adoptimit të kërkesës me propozimin e Komisionit, Kryetari i Komunës së Gostivarit do të japë një njoftim me shkrim.

6.3.Komisioni do t’i përgatisë propozim Kryetarit të Komunës për aprovimin e Vendimeve për kompensimin e mjeteve financiare ndaj aplikantëve, për të cilët konstatohet se i kanë përmbushur kushtet sipas rendit të kërkesave të pranuara, sipas parimit të “i pari i ardhur, i pari i shërbyer “, deri në shterimin e fondeve për atë qëllim të parashikuara me buxhetin e Komunës së Gostivarit për vitin 2019.

6.4 Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komisioni i formuar për këtë qëllim do të verifikojë aplikimet e pranuara. Komisioni do t’i njoftojë aplikantët brenda 7 ditëve nga paraqitja e kërkesës nëse ata nuk kanë dokumentacionin e duhur dhe të plotë dhe do t’ua kthejë atyre përveç njoftimit.

Linku për kërkesën e keni këtu :KOMUNA E GOSTIVARIT KERKESE

Shërbimi për informim

Masa konkrete kundër ndotësve të ajrit – shkelësit paguajnë gjoba

09.04.2019

Administrata komunale e Gostivarit është e përkushtuar në luftën kundër ndotjes së mjedisit jetësor. Në këtë drejtim, inspektorët dhe rendmbajtësit komunalë bëjnë kontrolle të rregullta  dhe veprojnë në mënyrë preventive, ndërsa në raste të caktuara ndërmarrin edhe masa represive, respektivisht shkelësve u caktojnë gjoba konform ligjeve pozitive.

Sa i përket rastit të fundit eklatant me ç’rast u bë ndezja e gomave të vjetra në afërsi të fshatit Zdunjë, shkelësit i është caktuar gjoba prej 123.000,00 denarë dhe e njëjta është paguar nga ana e tij.

Apelojmë deri te subjektet dhe qytetarët e Gostivarit që të kujdesen për ruajtjen e mjedisit jetësor dhe i njoftojmë se inspektorët komunalë do të vazhdojnë të jenë aktivë dhe se për shkelësit do t’i ndërmarrin masat përkatëse.

Shërbimi për informim  

Trashëgimia natyrore dhe shpellat ne Maqedoni u promovuan në Itali

Në takimin ndërkombëtar të speleologëve në Itali, Klubi Speleologjik Korabi dhe komuna e Gostivarit prezantoi aktivitetet e projektit “Fuqizimi i aktorëve lokal për hulumtim dhe konservim të shpellës Bukuroshja”, e finansuar na Unioni Evropian përmes Programit për përmirësim të menaxhimit të zonave të mbrojtura, të cilën e implementon UNDP në partneritet me Ministrinë e ambientit jetësor.

Gjatë vizitës studimore e cila u mbajt në qytezën italiane Casola Valsenio, përfaqësuesit e klubit speleologjik Korabi, së bashku me kolegët nga shoqata speleologjike italiane Persepfone, të cilët veçmë realizuan hulumtimet e para në shpellën Bukuroshja, kanë ndarë përvojën me emrat botëror të kësaj lëmie rreth menaxhimit, mbrojtjes dhe monitorimit të shpellave.
Nëpërmjet të ekspozimit të fotografive nga shpellat në Maqedoni informuan për trajnimin e speleologëve lokal në Qendrën trajnuese spleologjiike në Vërtok, u prezantuan mostrat nga shpella Bukuroshja, rezultatet nga analizat geologjike dhe mikrobiologjike, si dhe u sqaruan detaje rreth punës montuese të inçizimit topografik laserik të shpellës përmes 3D teknoogjisë.

Asociacioni i speleologëve nga Italia organizoi edhe vizitën në shpellën Stiffe në rajonin e Aquilla si dhe takimin me përfaqësues të komunës San Demetrio, gjatë së cilës u diskutua për rolin dhe nevojën e masave të sigurisë në shpellë, monitorimi i nivelit të ujit, kuadri i trajnuar, obligimi i udhëheqësve turistik në shpellë, ekipet shpëtimtare etj. Pjesë e diskutimeve iu përkushtua ndarjes së obligimeve rreth menaxhimit të shpellave. Cili është roli i pushtetit lokal, obligimi dhe kompetenca e pushtetit qendror si dhe përgjegjësitë e shoqatave speleologjike në drejtim të menaxhimit, mbrojtjes, konzervimit dhe monitrimit të shpellave.
Në takimin ndërkombëtar të speleologëve e cila mbahet çdo vit në Itali marrin pjesë mbi 2500 speleologë nga të gjitha anët e globit, dhe qëllimi i këtyre takimeve është prezantimi i hulumtimeve për ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe promovimi i tyre si destinime turistike.

Shërbimi për informim

Filloi aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje në Gostivar

30.07.2018

Ka filluar sot aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje në territorin e komunës së Gostivarit. I pari ndërtim i cili u prish sot, ishte një murrë në lagjen Pitarnicë që ishte ndërtuar pa leje përkatëse dhe në vendin e paraparë për rrugë. Me prishjen e këtij muri, në fakt mundësohet qarkullimi i lirshëm i automjeteve të asaj pjese të lagjes Pitarnicë.

Komuna e Gostivarit do të vazhdojë me prishjen e ndërtimeve pa leje, siç janë muret të cilët kapin pjesë të rrugës, ndërtime shtojcë si dhe objekte banimi të cilët janë ndërtuar në mënyrë të paligjshme.

Nga Sektori i urbanizimit pranë Komunës së Gostivarit, apelojnë deri tek qytetarët që të mos ndërtojnë pa leje adekuate, sepse do të ballafaqohen me të gjitha masat në përputhje me ligjet pozitive të Republikës së Maqedonisë.

Shërbimi për informim

Taravari takohet me udhëheqësit e MCGO-së

25.12.2017

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari dhe përfaqësuesi i Zyrës së ZHEL-it, Besim Dogani, realizuan një takim me udhëheqësit e organizatës MCGO (Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar).

Në takim u diskutua në lidhje me projektin të cilin e realizon kjo organizatë, ndërsa financohet nga USAID-i.

Projekti ka të bëjë me integrimin ndëretnik të të të rinjve në arsim, ndërsa ndër qëllimet kryesore të tij janë përmirësimi i integrimit ndëretnik të të rinjve përmes mundësimit të interaksioneve pozitive mes të rinjve të përkatësive të ndryshme etnike në nivel shkollor dhe komunal, përmirësimi i përmbajtjeve të arsimit qytetar, shkathtësive dhe sjelljes, si dhe praktikës së vollontimit të të rinjve.

Përfaqësuesit e MCGO-së e njoftuan kryetarin se projekti përbëhet prej tre komponentëve, respektivisht forcimi i kapaciteteve të kohezionit ndëretnik në sistemin arsimor, forcimi i kulturës qytetare dhe sjellja e të rinjve në nivel shkollor dhe lokal, si dhe rinovimi i shkollave si stimul për shkollat dhe bashkësitë meritore.

Në këtë projekt do të përfshihen të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Gostivarit, ndërsa katër shkolla tashmë janë përzgjedhur si pilot-komuna për implementim të të njëjtit, edhe atë: SHF “Bashkmi”, SHF Goce Dellçev”, SHMK “Gostivar” dhe SHF “Çajla”.

Afati i aplikimit është deri më 27 dhjetor të këtij viti, ndërsa kryetari Taravari i siguroi përfaqësuesit e MCGO-së se do të inkurajojë shkollat e komunës së Gostivarit që të aplikojnë për këtë projekt.

Shërbimi për informim