Komuna e Gostivarit
Bull. “Vëllezërit Gjinoski” 61
1230, Gostivar
Republika e Maqedonisë së Veriut

info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax +389 (0) 42 214 406

Sektori për përkrahjen e Kryetarit të komunës
tel. +389 (0) 42 214 406

Sektori për punë juridike, të përgjithshme dhe organizative
tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për çështje financiare
tel. +389 (0) 42 217 438

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për veprimtari publike
tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për mbikqyrje inspektuese
tel. +389 (0) 42 213 511

Njësia territoriale kundër zjarrit
tel. 193


Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Bejtyl Lushi  /  Veton Jashari /  Bekim Neziri

tel./fax. +389 (0) 42 218 167


Personi zyrtar për ndërjmetësim në informata me karakter publik

Edit Azizi
edit.azizi@gostivari.gov.mk