17.10.2019

Од денес, жителите на улица 4 во Урбан блок 19 во населба Шеста зона, не газат во прашина и кал.

Вчера заврши асфалтирањето на оваа улица долга 150 метри и широка 5,5 метри, во која претходно се инсталираше водоводна и канализациона линија, а се поставија и улични рабници. Покрај тоа, дополнително ќе се зајакне и јавното осветлување, со што ќе се создадат потребните услови за сите населени куќи во овој градски блок кој е во фаза на изградба.

Инаку, ова е трета улица во урбаниот дел на општина Гостивар кој се реновира и реконструира последниве денови.

Служба за инромирање