0710-Комисија за прашања на верификација , избори и именувања.

1.Њомза Шаќири-претседател
2.Лоран Страшески
3.Миртезан Селими
4.Бајрам Џелили
5.Зулфиќар Зејнулаи

0711-Комисија за финансии и економси развој.

 1. Лоран Страшески –Претседател
 2. Телат Фетаи
 3. Њомза Шаќири
 4. Ернеза Абдули
 5. Кашмир Салиу

0712-Комисија за планирање и уредување на просторот и заштитана животна средина и природа.

 1. Миртезан Селими -Претседател
 2. Марјан Јосифоски
 3. Бајрам Џелили
 4. Кашмир Салиу
 5. Арафта Шабани

0713-Комисија за комунални работи и сообраќај.

 1. Берат Јакупи-претседател
 2. Јасмина Василеска
 3. Леухана Бешири
 4. Кашмир Салиу
 5. Миртезан Селими

0714-Комисија за Јавни дејности

 1. Бајрам Џелили-претседател
 2. Леухана Бешири
 3. Арафат Шабани
 4. Берат Јакупи
 5. Ернеза Абдули

0715-Комисија за правни и нормативни Работи.

 1. Ернеза Абдули- претседател
 2. Ертан Јакупи
 3. Берат Јакупи
 4. Оскан Бајрами
 5. Марјан Силјаноски

0716-Комисија за Еднакви можности помеѓу мажите и и жените.

 1. Леухана Бешири-Претседател
 2. Јасмина Василеска
 3. Адис Исмаили
 4. Њомза Шаќири
  5.Ернеза Абдули

0717-Kомисија за односи меѓу заедниците

 1. Сафија Селими
 2. Неџибе Селими
 3. Туркер Емрулаи
 4. Булент Абдулаи
 5. Анета Кироска
 6. Ружица Димитриеска
 7. Ади Ибрахими
 8. Ердоган Рамадани

членови на Советот на Општина Гостивар кои ќе учествуват при склучување на бракови во теритотијата на Општина Гостивар: 

 1. Миртезан Селими
 2. Бајрам Џелили
 3. Ернеза Абдули
 4. Нјомза Шаќири
 5. Леухана Бешири
 6. Берат Јакупи
 7. Телат Фетаи
 8. Јасмина Василеска
 9. Ертан Јакупи
 10. Зулфиќар Зенулаи
 11. Лулјета Хазири