0710-Комисија за прашања на верификација , избори и именувања.
– Ујкан Идризи,
– Бурбуќе Емини,
– Шпетим Џелили,
– Еро Јовановски
– Зулфиќар Зејнулаи

0711-Комисија за финансии и економси развој.
– Џенета Хусеини,
– Газменд Мемеди,
– Еро Јовановски,
– Лоран Страшевски и
– Бајрам Џелили,

0712-Комисија за планирање и уредување на просторот и заштитана животна средина и природа.
– Шпетим Џелили,
– Гентијана Бектеши,
– Зоран Ангелов,
– Енис Елjези и
– Марјан Силјаноски,

0713-Комисија за комунални работи и сообраќај.
– Соња Дамјановска,
– Адис Исмаили,
– Луиза Селими,
– Лулјета Азири,
– Бесим Мемеди и
– Арафат Шабани

0714-Комисија за Јавни дејности
– Zoran Angellov,
– Adis Ismaili,
– Burbuqe Emini,
– Mirtezan Selimi dhe
– Oskan Bajrami

0715-Комисија за правни и нормативни Работи.
– Ернеза Абдули,
– Ујкан Идризи,
– Луиза Селими,
– Бобан Лекоски и
– Газменд Мемеди

0716-Комисија за Еднакви можности помеѓу мажите и и жените.
-Leuhana Beshiri
-Jasmina Vasileska
-Majlinda Ademi
-Kashmir Saliu
-Sonja Damjanovska

0717-Kомисија за односи меѓу заедниците
– Али Бичакџи,
– Сафије Селими,
– Драгољуб Филиповски,
– Булент Абдулаи,
– Ивица Симоски,
– Емерли Асани,
– Џелал Мехмеди,
– Афердита Ајруали и
– Џевахир Мифтари.