Локална Урбанистичка Планска Документација (ЛУПД) за изградба на објект со намена лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта – на КП бр. 479, на м.в. „ Вртача“ КО Дебреше – Општина Гостивар

Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 599/1, КО Дебреше, Општина Гостивар