Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското општестводобиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 24.10.2018 до 05.12.2018

Oпштина Гостивар

Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското општестводобиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 24.10.2018 до 05.12.2018

Scoring table_Gostivar