Слободен пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај 2019 :

Raport

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер

Едит Азизи
edit.azizi@gmail.com

Општина Гостивар
бул. Б.Гиноски 61
1230 Гостивар
tel. + 389 (0) 42 213 511
fax. + 389 (0) 42 214 406