Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општи актови за села, Општиот акт за село Здуње и Предлог – Одлуката за истиот ќе се објави на веб страницата на Општина Гостивар, заради овозможување на јавен увид во време траење од 15 работни денови, односно од 05.11.2019 година до 25.11.2019 година.

Во овој рок сите засегнати граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог – Одлуката.

Центар за информирање

PREDLOG Odluka NASLOVNA ZDUNJE.

PREDLOG Odluka Opst Akt ZDUNJE

Документ