Почитувани градани,

Ве пoвикуваме да учествувате на првата сесија на ПРОЕКТНИОТ ФОРУМ на Oпштина Гостивар, штo
ќе се oдржи на 18.06.2019г. (втoрник) вo прoстoрите на О.У. Мустафа Кемал Ататурк – Гoстивар
(училишна caла), сo пoчетoк oд 18:00 часoт.

Главната тема на форумите ќе биде социјалното вклучување, вклучувајќи ги темите за родова
еднаквост, добро владеење и мултиетничката соработка. Во рамките на форумот ќе се одржат 4
сеси на кои ќе се разгледуват приоритетите на граданите во рамките на дадената тема.

Фондот на проектот изнесува 50,000CHF, и во рамките на овој буџет ќе се финансират најмалку 1
до 3 проекти што ќе бидат избрани и обработени од граданите учесници на ФОРУМИТЕ.

Наслов на проектот: “Зајакнување на општинските совети”
Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка СДС
Спроведувач: Програма за развој на обединетите нации (UNDP)

Со почит,
Општина Гостивар