Новогодишна порака на градоначалникот Арбен Таравари

Драги гостиварци!

Денес е последен ден од годината која успеавме заедно да ја надминеме, независно од пречките кои ги имавме по патот!
Посакувам во 2020 година да бидеме многу подобро од годинава и сигурен сум дека ќе бидеме, бидејќи не чекаат подобри денови!

Нека Ви е Среќна Новата Година!
Здравје и успех на сите!

ИЗВЕСТУВАЊЕ – ОТВОРЕН ДЕН СО ИСЕЛЕНИЦИТЕ

26.12.2019

Почитувани,

Ве информираме на 28.12.2019 год. (сабота), од 18:00 часот, под мотото “Добредојдовте во вашиот дом“, Општина Гостивар организира Отворен ден со иселениците.

Целта на оваа активност е да им се овозможи на нашите иселеници, при нивниот престој во родниот крај за време на новогодишните празници, одблизу да се запознаат со работата и активностите на Општината, а воедно да можат да дадат свои забелешки, сугестии, предлози и идеи базирани на искуствата од државите каде живеат и работат.

Служба за информирање

Повторно отворена Канцеларијата за иселениците

26.12.2019

По повод престојот на иселениците во родниот град, Општина Гостивар повторно ја стави во функција Канцеларијата за иселениците. Оваа канцеларија е сместена во Центарот за општински услуги што се наоѓа на приземјето на општинската зграда ќе работи во сабота и недела (28 и 29 декември 2019 година) од 10:00 до 19:00 часот.

Општина Гостивар им посакува на сите мигранти пријатен престој во својата татковина!

Служба за информирање

ПОКАНА за ЈАВНА ДЕБАТА

Почитувани граѓани,

Утре (среда) со почеток во 12:00 часот, во салата на Советот на општина Гостивар, ќе се одржи јавна расправа во врска со нацрт-Извештајот за стратегиска оцена на животната средина.

Ве покануваме да учествувате и да придонесете во изготвувањето на конечната верзија на Извештајот.

Служба за информирање – Општина Гостивар

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на члeн 69 став 1 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 51/11) и член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина (Сл.весник нр.147/08), Центарот за развој на Полошкиот плански регион донесе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известува заинтересираната јавност дека Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад на Полошкиот плански регионон донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за плански документ Регионален план за управување со отпад за Полошкиот плански регион со што е отпочната процедура за стратегиска оцена на планскиот документ.

Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина, заедно со Регионалниот план за управување со отпад за Полошкиот плански регион се достапни за јавен увид на интернет страната на Центарот на Полошкиот плански регион (https://rdcpolog.mk) и во просториите на центарот, секој ден од 08.00 до 16.00 часот во текот на периодот за јавен увид (почнувајќи од 13.11.2019). Јавната расправа по Нацрт извештајот за стратегиска оцена ќе се одржи во Гостивар на ден 25.12.2019 година во просториите на салата на советот во 12.00 часот.  

Сите коментари поврзани со нацрт извештајот за стратегиска оцена може да се достават на следниот начин:

  • електронски на следната адреса: info@rdcpolog.mk (контакт лице Мерита Рамадани),
  • по пошта на следната адреса: Ул. Његошева бр.2, Тетово,
  • директно во Центарот за развој на планскиот регион преку соодветен образец за коментари.

 

Центар за развој на Полошкиот плански регион,

Раководител,

Фатмир Саити

 

На граѓаните им се презентираше предлог-буџетот на Општина Гостивар за 2020 година

18.12.2019

Со цел зголемување на транспарентноста и директно вклучување на граѓаните во процесот на донесување одлуки во локалната власт, вчера во салата на Советот на општината Гостивар беше презентиран предлог-буџетот на Општината за 2020 година и се дебатираше во врска со истиот.

Раководителот на Одделението за буџет и контрола, Садри Елези објасни дека буџетот е изготвен врз основа на податоците собрани од сите општински сектори и одделенија, јавните претпријатија, основните и средните училишта, како и детските градинки. Во оваа прилика тој го повтори јавниот повик што побрзо да се одржи седница на советот и на дневен ред да се стави предлог-буџетот на општината.

Буџетот на Општина Гостивар за 2020 година претставува годишен план на приходи и расходи кои се опфатени во основниот буџет, буџетот од самофинансирачки активности, донации, дотации и заеми. Истиот е планиран на 1.140.371.000 денари (околу 19 милиони eвра).

По презентацијата на планираниот буџет се разви широка дебата. Сите забелешки и предлози од присутните граѓани се заведоа и оние кои ќе се оценат за разумно, ќе се земат предвид и ќе бидат изложени на седница.

Служба за информирање

Потпишан договор за финансирање на проектот за адаптација на шеталиштето кaj реката Вардар

17.12.2019

Градоначалникот на Гостивар и постојанaтa претставничка на УНДП, Нарине Сахакјан, денес потпишаа Договор за финансирање на проектот со наслов „Вклучување на маргинализираните групи во социјалниот живот преку спортски, рекреативни и културни активности“ во рамките на програмата „Зајакнување на општинските совети“, имплементиран од УНДП и финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).

Проектот изнесува 50.000 швајцарски франци и предвидува уредување прилагодување на шеталиштето на реката Вардар за користење и од сгтрана на лицата со посебни потреби и маргинализираните групи.

Инаку, истиот проект беше избран како приоритетен од страна на учесниците во Форуми во заедницата.

Вреди да се напомене дека покрај реализацијата на овој проект, Општина Гостивар во Развојната програма за 2020 година има предвидено 200.000 евра за проширување на шеталиштето.

Служба за информирање

Предмет:Покана за учество на јавна дебата за доделување на концесија на локалитетот „Краста “ с.Речане-Гостивар

Општина Гостивар ги известува заинтересираните граѓани и јавност дека во процесот доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Краста “ с.Речане ќе одржи јавна дебата, со цел да се запознае јавноста со активностите од експлатација на минералната суровина.

Со оваа дебата се овозможува учество на сите заинтересирани жителите , како и да се достават коментари, забелешки и предлози.

Јавната дебата ќе се одржи на ден 17.12.2019 г. во 14.30 часот во салата на Советот на општина Гостивар.

Центар за информирање

Предмет:Покана за учество во процесот на јавна дебата за “Стратегија за чист воздух во општина Гостивар“

13.12.2019

Општина Гостивар ги известува заинтересираните граѓани и јавност дека изготвува “Стратегија за чист воздух во општина Гостивар“ и во процесот на подготвување ќе се одржи јавна дебата со цел да се запознае јавноста со нацрт верзијата.

Во рана фаза пред донесување на “Стратегија за чист воздух во општина Гостивар“ се овозможува учество на сите заинтересирани жителите , како и да се достават коментари, забелешки и предлози.

Јавната дебата ќе се одржи на ден 17.12.2019 во 15.00 часот

Го очекуваме Вашиот придонес во заедничкиот напор да изготвиме Стратегија за чист воздух во општина Гостивар и со тоа го подобриме амбиенталниот воздух во општина Гостивар.

Центар за информирање

К О Н К У Р С

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Гостивар, (Сл.гласник на Општина Гостивар бр.01/06) и член 15 од Правилникот за наградување на ученици и просветни работници од детските градинки, основните и средните училишта во Општина Гостивар, (Службен гласник на Општина Гостивар, бр. 9/2019), Комисија за наградување на ученици и просветни работници од детските градинки, основните и средите училишта на Oпштина Гостивар, на ден 11.12.2019, објавува:

К О Н К У Р С

За доделување награди и пофалници на учениците во општинските основни и средни училишта во Општина Гостивар.

Наградите и пофалниците се доделуваат на учениците за особени постигнувања и успешни резултати во воспитно-образовната дејност.

Општина Гостивар ги доделува следните награди и пофалници:

3 (тројца) најдобри ученици од основните училишта.

– 3 (тројца) најдобри ученици од средните училишта.

1 (една) паралелка од основните училишта

1 (една) паралелка од средните училишта,

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидатитеза најдобри ученици од  основните училишта во своите пријави треба да достават:

– доказ за завршена година, или завршени девет години и доказ за нивното поведение (свидетелства или диплома за основно училиште);

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата година;

– потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.)

-документ со кој што ќе се докаже дека учествувал во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци;

– потврда за редовен ученик од училиштето.

Кандидатите за најдобри ученици од  средните училишта во своите пријави треба да достават:

– доказ за завршена година, или завршени четири години и доказ за нивното поведение (свидетелства или диплома за средно училиште);

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата;

–  потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.)

-документ со кој што ќе се докаже дека учествувал во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци.

– потврда за редовен ученик.

Кандидатите за најдобри паралелки од основните и средните училишта во своите пријави треба да достават:

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата година,

–  потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.);

-документ со кој што ќе се докаже дека паралелката или групата(секцијата) учествувала во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци по паралелки;

– потврда за редовен ученик.

Конечните резултати и гласањето им се достапни на јавноста, поединци и групи (кандидати), по прогласувањето на најдобрите ученици во основните и средните училиштата во Општина Гостивар.

Кандидатите пријавите ги доставуваат до Советот на училиштето, кој што понатаму ги доставува до архивата на општина Гостивар во рок од 7 (седум) денa од објавување на конкурсот.

Општина Гостивар

Бул, Браќа Гиноски 61
1230, Гостивар

Република Северна Македонија
Архива на Општина Гостивар