ИЗВЕСТУВАЊЕ

01.07.2020

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на велосипеди за 2020 година, СЕ ПРЕКИНУВА ДЕНЕС.

Ова поради причина што се потрошени сите финансиски средства предвидени од Буџетот на Општина Гостивар за оваа намена, што е во согласност со клаузулата на Јавниот повик објавен на ден 08.06.2020 година:

1.4. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства од Буџетот на општина Гостивар за оваа намена, општина Гостивар ќе ја информира јавноста на својата веб страна дека Јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен.

Ви благодариме за разбирањето!

Служба за информирање

Општина Гостивар, најтранспарентна институција предводена од кадар Албанец

19.06.2020

Во едно истражување на организацијата Центар за граѓански комуникации, Општина Гостивар резултира најтранспарентна институција во земјава предводена од кадар Албанец.

Во рамки на проектот “Open data“ (Отворени податоци), се спроведуваат повеќе истражувања, при што на последното се мери активната транспарентност на 98 институции (Владата, министерствата и општините) за 2020 година. Според студијата, индексот на транспарентност е зголемен за само 2,2% во однос на минатата година, од 56% минатата година, оваа година се искачил на 58,2%.

Она што може да се забележи во табелата каде институциите се рангирани тргнувајќи од оние со највисоко ниво на транспарентност до оние со најниско ниво, Општина Гостивар е највисоко рангирана во однос на другите институции предводени од кадар Албанец.

Вреди да се спомене дека во претходниот мандат, Општина Гостивар беше рангирана на 80-то место, т.е. во групата институции со слаба активна транспарентност, додека сега е на 42-то место, односно во групата со добра активна транспарентност, значи за две нивоа погоре.

Извор: http://www.opendata.mk/Home/TekstualniDetails/95?Category=1&fbclid=IwAR0E__YZhJUMi9en0gx_VUSNiKg8kUq6E9vf3sjN3s5OZ26NQbywsL-ucOM

Служба за информирање

За терасите на јавни површини во Гостивар, угостителите ќе плаќаат половина од досегашната цена

19.06.2020

Во склоп на мерките за управување со кризата создадена од пандемијата со „Ковид-19“, градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари, одлучи за олеснувања во плаќањето на комунални такси за угостителите кои користат јавни површини како тераса.

Додека во претходните години, во нормални услови, се пресметуваа 180 дена за користење на тераси, оваа година ќе се пресметаат само 120 дена и тоа за 30% пониска цена, што всушност значи дека угостителите годинава ќе плаќаат околу 50% пониска комунална такса за оваа намена.

Со оваа олеснителна мерка, градоначланикот Арбен Таравари има за цел да им помогне на угостителите полесно да се справат со кризата што се појави од пандемијата со „Ковид-19“.

Служба за информирање

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во петок ќе се изврши првата терестичка дезинсекција на подрачјето на општина Гостивар

16.06.2020

Се известуваат граѓаните дека на 19.06.2020 (петок), ќе се изврши првата терестичка дезинсекција во подрачејто на Гостивар за уништување на возрасните комарци и останати штетници.

Дезинфекцијата ќе се изведе навечер, после 24:00 часот до раните утрински часови, само под поволни временски услови.

Локациите каде што ќе се врши терестичка дезинфекција, се следните:
Ул. “Живко Брајкоски” – Градски парк од левата страна на реката Вардар, ул. “М.Ч. Филипоски” – Градски парк од десната страна на реката Вардар, Градска болница, ул. “ЈНА” до Здуњска раскрсница, коритото на реката Вардар во атарот на село Равен, каналот од Здуњска раскрсница – Шетса зона – Малеарди – ул. “Борис Кидрич“ – ул. Беличица до населба Фазанерија – населено место Бањица – Булевар “Браќа Ѓиноски“, преку градски плоштад до излезот на градот кон село Чајле се река Јахорка во село Форино.

Во случај на време со дожд или силен ветер, дезинсекцијата ќе се одложи за утредента или било кој друг ден со поволни временски услови.За дезинсекцијата ќе се употреби средството Aurodil во концентрација пропишана од производителот по упатство за употреба во однос 50 мл/5 л. Раствор.

Се молат одгледувачите на пчели да ги преземат соодветните мерки за заштита, значи да ги засолнат пчелите во нивните сандаци, да обезбедат потребна количина на вода за држење на пчелите затворени минимум 5-6 часа пчела по третманот на подрачјето.
Дезинсекцијата ќе ја изведе Д.П.Т.У. ПЛАНТ МЕДИКА

Служба за информирање

ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани граѓани,

Како што повеќето од вас се запознаени, во нашата општина во е тек е отворање на Туристички инфо-центар, чиј привремен објект моментнално се монтира на градскиот плоштад.

Поради недоволниот јавен простор, погоден за псотавување на објект со ваква намена, Општина Гостивар виде за сходно да побара мислење од граѓаните.

Во неможност да организираме јавна дебата поради пандемијата со „Ковид-19“, одлучивме мнението на граѓаните да го дибиеме по електронски пат.

Ги покануваме сите граѓани, во прв ред добро упатаните – архитектите и разни активисти, дочетврток (11.06.2020) во 16:00 часот, да ги испратат своите предлози и суегстии на официјалниот е-маил на Општина Гостивар:

info@gostivari.gov.mk

Однапред ви благодариме за разбирањето и соработката!

Служба за информирање

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните за купен велосипед за 2020 година

О П Ш Т И Н А  Г О С Т И В А Р

Врз основа на ПРОГРАМАТА (Р1) – ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА на Општина Гостивар за 2020 година и Заклучокот за усвојување на Стратегијата за чист воздух и Програма за реализација на стратегијата од Советот на Општина Гостивар бр. 08-212/1 од 30.01.2020 („Службен гласник на Општина Гостивар број 01/20) Општина Гостивар објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за субвенционирање на граѓаните за купен велосипед за 2020 година

1. Опис на Јавниот повик
1.1.Општина Гостивар, со цел да ги стимулира жителите на подрачјето на општина Гостивар да користат велосипеди како една од мерките на општина Гостивар за промоција на велосипедот како рекреативно и превозно средство, чие користење има многу придобивки и тоа: истото е финансиски достапно, економски исплатливо и еколошко превозно средство, придонесува за намалување на сообраќајниот метеж, како и за намалување на загаденоста на воздухот.
1.2.Општина Гостивар ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на велосипед и тоа во висина од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 5.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.
1.3. Јавниот повик ќе трае заклучно со 1 Септември 2020 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на општина Гостивар за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв.
1.4. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства од Буџетот на општина Гостивар за оваа намена, општина Гостивар ќе ја информира јавноста на својата веб страна дека Јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен.
1.5. Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден прв услужен“.

2. Правото на учество на Јавниот повик:
2.1 Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на подрачјето на општина Гостивар кои имаат купено велосипед во период од 03.02.2020 до 01.09.2020 година и ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на велосипед, а кои ги исплонуваат условите од овој Јавен повик.
2.2. Само едно лице од семејството може да поднесе барање за добивање надоместок исклучиво за купување на еден велосипед .

3. Услови што треба да ги исполни подносителот:
3.1. Подносителот треба да ги исполни следните услови:
– да е жител на општина Гостивар;
– да има платено (пријавено) данок на имот за станбениот објект каде што живее, заклучно со 2019 година.
– велосипедот да го има купено во периодот навенден во Јавниот повик, односно до исцрпување на средствата за оваа намена.

Напомена: Подносителот мора да ги исполнува сите горенаведени услови за неговото барање да биде усвоено. Во спротивно, Комисијата доставува предлог до градоначалникот на општина Гостивар за неусвојување на барањето.
Исплатата на средствата ќе се изврши од страна на буџетот на општина Гостивар во сметка на подносителот чиво барање ќе биде усвоено.

4. Начин на пријавување на Јавниот повик
4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите се исполнети, подносителот до Kомисија на општина Гостивар треба да достави:
– барање за надоместок (Барањето може да се подигне во архивата на општина Гостивар од веб страната на Општина Гостивар www.gostivari.gov.mk);
– фотокопија од важечка лична карта, како доказ дека е жител на општина Гостивар;
– Потврда за платен данок на имот.
– фотокопија од трансакциска сметка;
– доказ во оригинал дека е извршено купување во 2020 година (во периодот истакнато во јавниот повик) и тоа со фискална сметка или фактура со извод од деловна банка за извршена уплата.
– Изјава заверена на нотар (образецот на изјавата може да се подигне во Општина Гостивар или од Веб страната на Општина Гостивар www.gostivari.gov.mk) со која барателот под полна материјална и кривична одговорност ќе потврди дека:
– друг член од семејството нема поднесено барање за субвенции;
– дека не искористил субвенција/ надомест на дел од трошоци за истата намена од било кој извор во Република Северна Македонија
4.2. Подносителот треба да го достави барањето и документацијата во прилог во затворен плик до „ Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓаните за набавка на велосипед “ во архивата на Општина Гостивар, на адреса бул.Браќа Ѓиноски бр.61 Гостивар, секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот.
4.3. На пликот треба да е наведено: „Јавен повик за субвенционирање на граѓаните за купен велосипед за 2020 година “.
4.4. Архивата на Општина Гостивар примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

5. Начин на спроведување на јавниот повик
5.1. Градоначалникот на Општина Гостивар формира Комисија за спроведување на Јавниот повик, која ќе ја спроведе постапката, ќе ги разгледа пристигнатите барања и документацијата дадена во прилог со цел да утврди дали истите се уредни и комплетни .
5.2. За пристигнатите и обработени барања ќе се води листа со следните податоци:
– име, презиме и адреса,
– датум и час на пристигнатата пријава на Јавниот повик,
– износ на надоместокот за подносителот и износ на персоналниот данок на доход.
5.3. Исплатата на одобрените средства ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања по принципот „прв дојден прв услужен“, по претходно донесени решенија за усвојување на барањата од страна на градоначалникот на Општина Гостивар.

6. Начин на остварување на правото на надоместок
6.1 По објавувањето на Јавниот повик за надоместување на дел од трошоците за набавување на велосипед, на веб-страницата на Општината и во најмалку еден печатен/електронски медиум, во определениот рок граѓаните со пополнување образец (барање), вклучувајќи ја и целата потребна документација ја доставуваат во архивата на Општина Гостивар.
6.2.Градоначалникот на општина Гостивар на предлог на Комисијата носи решение за усвојување на барањето за подносителите кои ги исполниле условите од овој Јавен повик, а во случај на неусвојување на барањето на предлог на Комисијата, Градоначалникот на општина Гостивар дава писмено известување за неусвојувањето.
Комисијата ќе изготви предлог до градоначалникот за донесување Решенија за исплата на финансиските средства на барателите за кои е утврдено дека ги исполниле условите според редот на пристигнатите барања по принципот „прв дојден, прв услужен“, до исцрпување на обезбедените средства со буџетот на Општина Гостивар за 2020 година за таа намена.
6.3 По завршувањето на Јавниот повик, комисијата формирана за таа намена врши проверка на пристигнатите пријави. Комисијата ги известува барателите во рок од 7 дена од денот на поднесување на барањето доколку немаат уредна и комплетна документација и им ја враќа истата во прилог на известувањето.

– Јавен Повик
– Deklarata
– Kërkesë
– Изјава
– Барање

Гостивар ќе добие туристички ифно центар

05.06.2020

Наскоро Гостивар ќе добие туристички инфо центар, каде посетителите од други места ќе можат да се запознаат со културното наследство, природните убавини, хотелските и гастрономските капацитети и др.

Ова е проект финансиран од Министерството за локална самоуправа и швајцарската СДЦ, а се спроведува од страна на Општина Гостивар во соработка со Центарот за развој на на Полошкиот плански регион. Проектот е вреден 1.300.000 денари (над 20.000 евра), каде општина Гостивар го обезбедува просторот и тековните трошоци на вработените. Истиот ќе трае 5 години со можност за продолжување на подолг период.

 

Привремениот објект е со димензии 3,20х6,06 м, веќе е поставен на градскиот плоштад и се очекува да биде пуштен во употреба многу наскоро, каде тимот на вработените ќе делат летоци и други промотивни материјали, како и потребни информации.

 

За поставување на привремениот објект, издадено е Одобрение под бр. 14-1629/2 од 08.01.2020 година, врз основа на претходна Одлука на Советот на општината која беше едногласно усвоена со 31 глас на советниците.

 

И покрај тенденциите на одредени кругови да го оцрнат овој проект, тој одлично се прифати од страна граѓаните на Гостивар и се оцени како многу умесен, особено поради фактот што Гостивар, познат како гостопримлив град, тоа ќе го докаже отсега понатаму и со суштонско информирање на посетителите за она што го нуди нашата општина.

Служба за информирање

Денес, заедно со моите соработници, го посетив ОУ „Единство“, каде одблизу се запознав со инвестициите што се направени во ова училиште.

Станува збор за инвестиција од над педесет илјади (50.000) евра.

– Реновирање на спортската сала
– Реновирање на училниците од прво одделение
– Поставување на нови скали
– Реновирање на тоалетите и соблекувалните

На директорот и управата на ОУ „Единство“ им благодарам за нивната посветеност за доброто на училиштето!

Со почит,
Арбен Таравари – градоначалник на Гостивар

Состанок на Кризниот штаб – во гостиварскиот регион само пет активни случаи со Ковид 19

Во гостиварскиот регион, односно во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово-Ростуша, од 260 тестирани, има 5 активни случаи со Ковид-19. Од активните случаи, 1 лице е од општина Гостивар и по 2 лица од општините Врапчиште и Маврово-Ростуша.

Овие податоци, на денешниот 16-та редовен состанок на Меѓуопштинскиот кризен штаб, ги објави градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари оценувајќи ја состојбата со Ковид 19 како стабилна.

Во својство на претседател на Меѓуопштинскиот штаб, Таравари рече дека ќе му предложи на Централниот штаб да ги олесни рестриктивните мерки, така да полицискиот час започне од 23 часот, и да почнат со работа терастите на кафетериите и рестораните.

– Имаме стабилна состојба со само пет активни случаи, но сепак граѓаните мора да продолжат да ги почитуваат препораките на надлежните институции. До Централниот кризен штаб, ќе предложиме намалување на полицискиот час, односно тој да почнува во 23 часот и да трае до 5 часот наутро, а исто така да се дозволи отворање на терасите на кафетериите и рестораните – истакна градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари.

Градоначалникот Таравари појасни дека од денес ќе започне скринингот во градинките, посакувајќи ниту еден вработен од оваа установа да не резултира позитивно со „Ковид 19“, а воедно побара да започне тестирањето или скринингот и во здфравствените институции.

Претставниците на сите институции известија дека состојбата е стабилна и дека сè успешно се управува, додека вообичаеното откритие било дека исто како што ќе се олеснат рестриктивните мерки, така треба и грижата и свеста на граѓаните да не ја вратат пандемијата.

Седиштето за итни случаи одлучи да ги одржи следните состаноци по потреба, не како претходно секоја недела.

Служба за информирање