Се презентираше пред граѓаните развојната предлог-програма на Општина Гостивар за 2020 година

11.11.2019

Граѓаните на Гостивар денес ја искористија можноста непосредно да се информираат со предлогПрограмата за развој на Општина Гостивар за 2020 година. На јавната дебата организирана за таа цел, присуствуваа градоначалникот Арбен Таравари, претседателот на советот Бесим Мемеди, општински советници, претставници на месните заедници и други заинтересирани граѓани.

Ова е втора година откако новото општинско раководство изготвува развојна програма и исто како во минатата година, и годинава ја презентираме неа во форма на предлог, така што вие почитувани граѓани можете да дадете свои забелешки, предлози и сугестии по истата. Јас и моите соработници од општинската администрација ги посетивме сите населени места и секоја населба, а барањата на жителите на овие средби, заедно со оние што директно пристигнаа до општинската администрација, ги вклучивме во оваа предлог-програма. Транспарентноста во управувањето и непсоредното учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки е наша конзистентна определба, истакна градоначалникот Таравари.

Предлог-програмата детално ја презентоираше одговорниот на ЛЕР канцеларијатаБесим Догани, кој даде на почетоткот даде до знаење дека во истата се опфатени сите потреби и разумни барања на граѓаните, но заради ограничениот буџет, ќе се спроведат онолку проекти колку што дозволуваат прасположливите финансиски средства, давајќи им приоритет на неопходните проекти.

– Поголемите предвидени проекти ќе бидат финансирани од сгтрански донатори како што се швајцарската агенција СЕЦО, Европската инвестициска банка и Светската банка, некои проекти ќе се финанцираат повисоки нивоа на власта, некои со кофинансирање на Општината или јавно-приватно партнерство, а дел со средствата исклучиво од основниот општински буџет. Проектите се главно во областа на патната инфраструктура, водоснабдувањето и канализацијата, зеленило и паркиралишта, одржување и др. но и реновирања во образовните институции, инвестиции во улично осветлување и проекти од областа на културата “, истакна Догани.

По презентацијата, се разви дебата на која учесниците ги искажаа своите сугестии, а истите беа евидентирани од општинската администрација и ќе бидат вклучени во предлог-програмата, која ќе треба да биде усвоена на следната седница на Советот на Општина Гостивар закажана за во четврток во 10 часот.

Врз основа на развојната програма, ќе се изготви и општинскиот буџет за 2020 година, кој исто така ќе биде презентиран на јавна дебата.

Општина Гостивар ги охрабрува граѓаните, масовно како денес, да учествуваат на јавни дебати и да станат активни чинители во процесот на одлучување.

Служба за информирање

ЈАВЕН ПОВИК

О П Ш Т И Н А   Г О С Т И В А Р

Врз основа на ПРОГРАМАТА (Р1) – ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА на Општина Гостивар за 2019 година и Одлуката на Советoт на Општина Гостивар со број 08-2006/1 од 20 Септември 2019 година („Службен гласник на Општина Гостивар број 08/19) Општина Гостивар објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за субвенционирање на граѓаните за набавка на посовремени уреди за затоплување инвертер клима уред за 2019 година

1. Опис на Јавниот повик
1.1.Општина Гостивар, со цел да ги стимулира жителите на подрачјето на општина Гостивар (домаќинствата) за примена на посовремени уреди за затоплување на своите домови, кои се поекономични, енергетски поефикасни и еколошки прифатливи за околината, на жителите кои имаат купено посовремен уред за затоплување – инвертер клима уред во 2019 година ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на уредот во висина од 50%, но не повеќе од 15.000,00 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство.
1.2. Јавниот повик ќе трае заклучно со 30 Октомври 2019 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на општина Гостивар за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв.
1.3. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства од Буџетот на општина Гостивар за оваа намена, општина Гостивар ќе ја информира јавноста на својата веб страна дека Јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен.
1.4. Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден прв услужен“.

2. Право на учество на Јавниот повик:
2.1 Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на подрачјето на општина Гостивар кои имаат купено инвертер клима уред за затоплување на своето домаќинство (станбен објект) во период од 01.03.2019 до 30.10.2019 година и ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците.
2.2 На jавниот повик немаат право на учество жителите (домаќинствата) кои имаат станбен објект во фаза на градба и не живеат во истиот.

3. Услови што треба да ги исполни подносителот:
3.1. Подносителот треба да ги исполни следните услови:
– да има живеалиште на подрачјето на општина Гостивар;
– да нема искористено субвенции за затоплување на своето домаќинство (станбен објект) од општина Гостивар;
– до поднесување на барањето да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут;
– набавениот уред да биде купен во 2019-та година, се до завршување на Jавниот повик и истиот да биде инсталиран на адресата на живеење наведена во личната карта на барателот;
– станбениот објект да не е во фаза на градба и во него подносителот да живее;
– да има платено (пријавено) данок на имот за станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот, заклучно со 2018 година.
Напомена: Подносителот мора да ги исполнува сите горенаведени услови за неговото барање да биде усвоено. Во спротивно Комисијата доставува предлог до градоначалникот на општина Гостивар за неусвојување на барањето.
Исплатата на средствата ќе се изврши од страна на буџетот на општина Гостивар во сметка на подносителот чиво барање ќе биде усвоено.

4. Начин на пријавување на Јавниот повик
4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите се исполнети, подносителот до Kомисија на општина Гостивар треба да достави:
– барање за надоместок (Барањето може да се подигне во архивата на општина Гостивар);
– фотокопија од важечка лична карта, како доказ дека е жител на општина Гостивар;
– фотокопија од број на поднесено барање до архивата на општина Гостивар за издавање потврда за платен данок на имот за станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот заклучно со 2018 година;
– фотографија од печката на дрва, јаглен, нафта или мазут која ја користи;
– фотокопија од трансакциска сметка;
– доказ во оригинал дека е извршено купување во 2019 година и тоа со фискална сметка или фактура со извод од деловна банка за извршена уплата.
4.2. Подносителите кои имаат нов станбен објект, а немаат никакво греење не треба да ја достават документацијата од точка 4 ;
4.3. Подносителот треба да го достави барањето и документацијата во прилог во затворен плик до „ Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓаните за набавка на посовремен уред за затоплување за 2019 година “ во архивата на Општина Гостивар, на адреса бул.Браќа Ѓиноски бр.61 Гостивар, секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот.
4.4. На пликот треба да е наведено: „Јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на посовремени уреди за затоплување ивертер клима уред за 2019 година “.
4.5. Архивата на Општина Гостивар примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

5. Начин на спроведување на јавниот повик
5.1. Градоначалникот на Општина Гостивар формира Комисија за спроведување на Јавниот повик која ќе ја спроведе постапката во две фази:
– во првата фаза ќе ги разгледа пристигнатите барања и документацијата дадена во прилог со цел да утврди дали истите се уредни и комплетни и
– во втората фаза ќе изврши теренски увид кај сите подносители кои имаат доставено уредна и комплетна документација за да утврди дека ги исполниле условите од овој Јавен повик, а особено дека купената инвертер клима е инсталирана во живеалиштето според личната карта на барателот, дека станбениот објект не е во фаза на градба и во него барателот живее и дека подносителот до поднесување на барањето да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут пред да го достави барањето.
5.2. Барателот е должен да и овозможи пристап на Комисијата до станбениот објект и просторијата во која е инсталирана набавениот инвертер клима уредот.
5.3. За пристигнатите и обработени барања од точка 5.1 алинеја 1, ќе се води листа со следните податоци:
– име, презиме и адреса,
– датум и час на пристигнатата пријава на Јавниот повик,
– износ на надоместокот за подносителот и износ на персоналниот данок на доход.
5.4. Исплатата на одобрените средства ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања по принципот „прв дојден прв услужен“, по претходно донесени решенија за усвојување на барањата од страна на градоначалникот на Општина Гостивар.
5.5.По завршување на целокупната постапка барателот треба да овозможи пристап на Комисија до станбениот објект и просторија во која е инсталиран уредот и во наредните 2 години, и по завршување на Јавниот повик.

6. Начин на остварување на правото на надоместок
6.1 По објавувањето на Јавниот повик за надоместување на дел од трошоците за набавување посовремени уреди за затоплување – инвертер клима уред , на веб-страницата на Општината и во најмалку еден печатен/електронски медиум, во определениот рок граѓаните со пополнување образец (барање), вклучувајќи ја и целата потребна документација ја доставуваат во архивата на Општина Гостивар.
6.2.Градоначалникот на општина Гостивар на предлог на Комисијата носи решение за усвојување на барањето за подносителите кои ги исполниле условите од овој Јавен повик, а во случај на неусвојување на барањето на предлог на Комисијата, Градоначалникот на општина Гостивар дава писмено известување за неусвојувањето.
6.3.Комисијата ќе изготви предлог до градоначалникот за донесување Решенија за исплата на финансиските средства на барателите за кои е утврдено дека ги исполниле условите според редот на пристигнатите барања по принципот „прв дојден, прв услужен“, до исцрпување на обезбедените средства со буџетот на Општина Гостивар за 2019 година за таа намена.
6.4. По завршувањето на Јавниот повик, комисијата формирана за таа намена врши проверка на пристигнатите пријави. Комисијата ги известува барателите во рок од 7 дена од денот на поднесување на барањето доколку немаат уредна и комплетна документација и им ја враќа истата во прилог на известувањето.

Линкот за барање го имате тука : БАРАЊЕ

Гостивар го одбележа Светскиот ден без автомобили

22.09.2019

Светскиот ден без автомобили во Гостивар се одбележа во организација на Општината. По тој повод се одржа дефиле со велосипеди низ главните градски улици, поточно во централното градско подрачје.

На настанот учествуваа десетици граѓани од двата пола и од сите возрасни групи кои го гледаат велосипедот како поеколошкио, поздраво и поекономично превозно средство.

Градоначалникот Арбен Таравари, кој исто така присуствуваше на настанот, рече дека ова е втора активност овој викенд за подигање на свеста на граѓаните за заштита на животната средина.

– Како Општина Гостивар, ние имаме проект за набавка на велосипеди, околу 20-30, кои ќе ги ставиме во служба на граѓаните за да можат да ги користат за задоволување на нивните потреби кога не е неопходно да користат автомобили. Како градоначалник ќе се обидам да влијаам врз општинската администрација, да што е можно повеќе да користат велосипеди, и барем оние што живеат во градот, според можнпстите на работа да доаѓаат без автомобили, подвлече Таравари.

Целта на оваа активност е да се намали глобалното затоплување барем на еден ден, поттикнувајќи ги луѓето да бидат помалку зависни од своите автомобили и да бараат други алтернативи.

Служба за информирање

Гостиварските спортисти ќе се наградуваат согласно Правилникот кој е во фаза на подготовка

23.09.2019
Oпштина Гостивар изготви предлог Правилник за доделување награди и признанија на спортисти, спортски работници, клубови, тренери, здруженија и училишни тимови. Hаградите од областа на спортот ќе се состојат во плакети, медали и парични средства. Првичната верзија, пред љубителите на спортот и граѓаните, беше презентирана во салата на општинскиот совет, а откако ќе се дефинираат сите детали, Правилникот ќе биде ставен на гласање пред Советот.

Пофалби и награди ќе им се доделуваат на најуспешни спортисти – мажи и жени, јуниори и јуниорки, тимови во машка и женска категорија, спортисти/спортско лице со попречености, спортско здружение – екипни и поединечни спортови, училишен тим како и спортист од Гостивар кој се натпреварува во странство. Кандидатите ќе ги рангира посебна петчлена комисија, а висината на паричната награда ќе ја определува градоначалникот, врз основа на буџетската ставка за спорт.

– На овој начин ќе ги остраниме сомнежите дека при распределба на парите за спорт од општинскиот буџет има фаворизирања. Постојат субјективни коментари од некои луѓе, дека одредени клубови и спортисти добиваат повеќе пари од општината, а други помалку. Со овој Правилник ќе ги минимизираме ваквите озборувања. Го претставуваме најпрво пред спортистите, клубовите, спортските работници за да го слушнеме нивното мислење, предлози, забелешки, така е најдемократски“, изјави градоначалникот на Гпостивар Арбен Таравари.

Содржината на Правилникот ја презентираше советникот во советот и европски првак во карате, Берат Јакупи, кој ги повика сите активни спортисти и клубови, кои не се регистрирани да ја завршат оваа обврска, за да може да конкурираат за наградите.

„Има доста клубови коишто се активни, но не се институционализирани и заради тоа не можат да конкурираат, не само во општината, туку и во другите институции и донатори. Затоа нека биде ова еден апел, да се институционализираат. Свесни сме дека најчесто пречка за регистрирање се финансиите, но спортистите треба да гледаат долгорочно, дека на тој начин губат многу “, рече Јакупи.

Служба за информирање

 

Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското општество добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 15.04.2019 до 27.05.2019

Ранг Листа Гостивар Јавен повик 2019

Се подготвува за асфалт улица Слободан Пепоски и две странични патеки

03.07.2019

Влезени се во завршна фаза работите за целосна реконструкција на улица Слободан Пепоски во централното градско подрачје на Гостивар.

Улицата има должина од 265 метри, со просечна ширина од 7 метри. Градежните работи ги изведува АД Пелагонија, а според догворот бр..24-2217 / 7 вкупната вредност е 1,7 милиони денари без ДДВ, средства обезбедени од Буџетот на Општина Гостивар.

Во меѓувреме, за да им се излезе во пресрет на барањата на месните жители,  се склучи  анек договор со вредност од 330 илјади денари без ДДВ за асфалтирање на две сгтранични патеки, едната со должина од 50 метри и другата 30 метри со просечна ширина од 4 метри.

Покрај тоа, поради дотраеноста на водоводната и канализациона мрежа, се изврши целосна нивна реконструкција, со што за десетици домаќинства од оваа населба се решија три клучни проблеми истовремено.

Служба за информирање

Конкретни мерки против загадувачите на воздухот – прекршителите плаќаат казни

09.04.2019

Гостиварската општинска администрација на Гостивар е посветена во борбата против загадувањето на животната средина. Во оваа насока, комуналните инспектори и редари вршат редовни контроли и дејствуваат превентивно, а во одредени случаи преземаат и репресивни мерки, односно прекршителите ги казнуваат со глоби согласно позитивните закони.

Што се однесува последниот еклатантен  случај при што беа запалени стари гуми од возила во близина на селото Здуње, сторителот беше казнет со парична казна од 123.000,00 денари и истата е платено од негова страна.

Апелираме до субјектите и граѓаните на Гостивар да се грижат за заштита на животната средина и да им укажуваме дека комуналните инспектори ќе продолжат да бидат активни и дека против прекршителите ќе преземат соодветни мерки.

Служба за информирање

 

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на членот 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (”Службен весник на РМ” бр.209/18), Градоначалникот на Општина Гостивар објавува

ЈАВЕН ПОВИК

до доверителите на Општина Гостивар и доверителите на единките корисници основани од Општина Гостивар, од областа на образованието, култура, детската и социјалната заштита за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Се повикуваат доверителите на Општина Гостивар и доверителите на единките корисници основани од Општина Гостивар, од областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита да ги пријават доспеаните, а неплатени побарувања заклучно со 30.09.2018 година.
Рокот за пријавување на побарувањата е 8 (осум) работни дена од денот на објавувањето на Jавниот повик. Денот на објавување на Јавниот повик не се засметува во рокот.

Право на пријавување на побарување имаат доверителите за побарувања доспеани до 30.09.2018 година, евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските.

За обврските на општината и единките корисници, градоначалникот и одговорните лица на единките корисници пристапуваат кон преговори со сите доверители кои се јавиле на повикот за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за што се составува и потпишува записник со секој доверител.
Приоритет при исплатата на доспеаните, а неплатени обврски имаат обврските кои спогодбено со доверителот имаат постигнато целосно откажување од каматата и намалување на главницата на побарувањето за 15 %.
Со пријавата, доверителите се должни да ја достават и следната документација:
• Договор или друг акт од каде произлегува побарувањето помеѓу Општина Гостивар, корисници основани од Општина Гостивар, од областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита и доверителот
• фактура/ситуација за задолжувањето (аналитичка картица).
Општината може да побара дополнителна документација кои се во интерес на постапката.
Документацијата, целосно пополнета се доставува во оригинал или копија. Доколку документацијата се доставува во копија, веродостојноста на секоја страница подносителот на барањето ја потврдува со свој потпис и печат.
Пријавата за побарување за пријавување на Јавниот повик, подносителите може да ја подигнат од Едношалтерски систем на Општината или да ја преземат од веб-страницата на Општина Гостивар – www.gostivari.gov.mk .

1. Рок и начин на доставување на пријавите
Рокот за поднесување на пријавите е 8 (осум) работни дена од денот на објавувањето на јавниот повик. Јавниот повик и обрасците „Пријава на побарување согласно Јавен повик до доверителите на Општина Гостивар и доверителите на единките корисници основани од Општина Гостивар од областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања” ќе бидат објавени и на веб-страницaта на Општина Гостивар.
Пријавата со потребната документација да се достави преку пошта или лично во Едношалтерската канцеларија на Општината Гостивар (од 7:30 до 15:30 часот секој работен ден), на ул. „Бул. Браќа Ѓиноски“ бр.61, 1230 Гостивар.

Повикот ќе биде објавен на огласната табла на Општина Гостивар, на веб-страницата на Општина Гостивар и во печатен медиум.

Ненавремените пријави нема да бидат земени предвид при преговарањето.
По завршувањето на Јавниот повик, Општина Гостивар ќе ги разгледува пристигнатите пријави, а Градоначалникот на Општина Гостивар ќе постапи во согласност со Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (”Службен весник на РМ” бр.209/18).

П Р И Ј А В А На побарување согласно Јавен Повик до доверителите на Општина Гостивар и доверителите на единките корисници основани од Општина Гостивар, од областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

ГРАДОНАЧАЛНИК
Arben Taravari

Природното наследство и пештерите во Македонија промовирани во Италија

На меѓународната средба на спелеолози во Италија, спелеолошкиот клуб Кораби и општина Гостивар ги презентираа активностите од проектот „Зајакнување на локалните капацитети за истражување и конзервација на пештерата Убавица“, финансиран од Европската унија преку Програмата за подобрување на управувањето со заштитените подрачја, што ја спроведува УНДП во партнерство со Министерството за животна средина.

За време на студиската посета што се одржа во италијанското гратче Касола Валенсио, претставниците на спелеолошкиот клуб Кораби, заедно со колегите од италијанското спелеолошко друштво Персефоне, кои веќе направија први истражувања на пештерата Убавица, ги споделија искуствата со светски имиња во оваа област околу управувањето, заштитата и мониторингот на пештерите.

Преку изложба на слики од пештери во Македонија информираа за обуката на локални спелеолози во Спелеолошки трениниг центар во Вруток, прикажаа мостри од пештерата Убавица, резултати геолошки и микробиолошки анализи, како и материјали од топографското ласерско снимање на пештерата во 3Д технологија.

Асоцијацијата на спелеолози од Италија организираше и посета на познатата пештера Стифе во регионот на Акуила ,како и средба со претставниците на општина Сан Деметрио при што се дискутираше за улогата и потребата на безбедносни мерки во пештерата, мониторинг на нивото на водата, обучениот кадар, обврската на туристичките водичи во пештерата, спасувачки екипи итн. Дел од дискусиите беа посветени и на поделбата на обврските околу управувањето со пештерите. Каква е улогата на локалната власт, обврската и надлежноста на централната власт како и одговорностите на спелеолошките здруженија во насока на управуање, заштита, конзервација и мониторинг на пештери.

На меѓународната средба на спелеолози која се одржува секоја година во Италија учествуваат над 2500 спелеолози од целиот свет, а целта на овие средби е презентација на истражувањата за зачувување на природните наследства и нивна промоција како туристички дестинации.

Центар за информирање

 

Хортикултурно уредување на дворовите на гостиварските училишта и градинки

19.10.2018

Сите училишта и градинки во општина Гостивар, благодарение на широката акција на ЈП “Јавни паркиралишта и зеленило” ќе добијат хортикултурно уредени дворови.

Првично акцијата се спроведе во дворовите на основните училишта во село Вруток и Равен, а ќе продолжи и во сите други градски и селски училишта и градинки.

“Вршиме нивелизација на земјата, садејќи трева и украсни садници отпорни на климатските услови во секој период од годината. Ова е минимумот од тоа што мораме да го направиме за возрасните групи кои се иднината на нашето општество. Акцијата се спроведува во овој период, бидејќи есента е најпогодното годишно време за садење”, објаснува директорот на ЈП ” Јавни паркиралишта и зеленило “, Музафер Зулбеари.

Вреди да се напомене дека во тек е и хортикултурното уредување на големиот градски парк, односно се работи на заокружување на негова целосна рехабилитација со садење на над 170 садници со што ќе се оплемени изгледот на тој простор и ќе му се врати улогата “бели дробови” на градот, како најпосакувано место на граѓаните за релаксација.

Служба за информирање