КОНКУРС – за избор на најдобар краток филм

Советот на млади при општина Гостивар распишува:

КОНКУРС

за избор на најдобар краток филм

Право на учество имаат сите лица, државјани на Република Македонија на возраст од 15 до 25 години.

Заинтересираните може да учествуваат самостојно или во група со еден филм кој би траел од 3 до 20 минути.

Темата е слободен избор.

Филмовите да се испратат на е-меил: gosyc2018@gmail.com

Краен рок за пријавување: 01.06.2018

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Средното Економско Општинско Училиште
„Гостивар” – Гостивар
објавува
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

На тема: „Влијанието на социјалните мрежи врз животот на младите”
Право на учество имаат сите ученици од основните училишта од шесто до деветто одделение. Секој ученик може да пишува на својот мајчин јазик, поезија или проза. На литературните творби треба да биде наведено името на ученикот, менторот и училиштето и истите треба да се достават до СЕОУ „Гостивар” Гостивар, со назнака – за литературниот конкурс, или да се испратат на seou.literaturenkonkurs@gmail.com најдоцна до 16.04. 2018 год.

Dокумент