К О Н К У Р С

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Гостивар, (Сл.гласник на Општина Гостивар бр.01/06) и член 15 од Правилникот за наградување на ученици и просветни работници од детските градинки, основните и средните училишта во Општина Гостивар, (Службен гласник на Општина Гостивар, бр. 9/2019), Комисија за наградување на ученици и просветни работници од детските градинки, основните и средите училишта на Oпштина Гостивар, на ден 11.12.2019, објавува:

К О Н К У Р С

За доделување награди и пофалници на учениците во општинските основни и средни училишта во Општина Гостивар.

Наградите и пофалниците се доделуваат на учениците за особени постигнувања и успешни резултати во воспитно-образовната дејност.

Општина Гостивар ги доделува следните награди и пофалници:

 3 (тројца) најдобри ученици од основните училишта.

– 3 (тројца) најдобри ученици од средните училишта.

 1 (една) паралелка од основните училишта

 1 (една) паралелка од средните училишта,

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидатитеза најдобри ученици од  основните училишта во своите пријави треба да достават:

– доказ за завршена година, или завршени девет години и доказ за нивното поведение (свидетелства или диплома за основно училиште);

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата година;

– потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.)

-документ со кој што ќе се докаже дека учествувал во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци;

– потврда за редовен ученик од училиштето.

Кандидатите за најдобри ученици од  средните училишта во своите пријави треба да достават:

– доказ за завршена година, или завршени четири години и доказ за нивното поведение (свидетелства или диплома за средно училиште);

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата;

–  потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.)

-документ со кој што ќе се докаже дека учествувал во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци.

– потврда за редовен ученик.

Кандидатите за најдобри паралелки од основните и средните училишта во своите пријави треба да достават:

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата година,

–  потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.);

-документ со кој што ќе се докаже дека паралелката или групата(секцијата) учествувала во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци по паралелки;

– потврда за редовен ученик.

Конечните резултати и гласањето им се достапни на јавноста, поединци и групи (кандидати), по прогласувањето на најдобрите ученици во основните и средните училиштата во Општина Гостивар.

Кандидатите пријавите ги доставуваат до Советот на училиштето, кој што понатаму ги доставува до архивата на општина Гостивар во рок од 7 (седум) денa од објавување на конкурсот.

Општина Гостивар

Бул, Браќа Гиноски 61
1230, Гостивар

Република Северна Македонија
Архива на Општина Гостивар

КОНКУРС – за избор на најдобар краток филм

Советот на млади при општина Гостивар распишува:

КОНКУРС

за избор на најдобар краток филм

Право на учество имаат сите лица, државјани на Република Македонија на возраст од 15 до 25 години.

Заинтересираните може да учествуваат самостојно или во група со еден филм кој би траел од 3 до 20 минути.

Темата е слободен избор.

Филмовите да се испратат на е-меил: gosyc2018@gmail.com

Краен рок за пријавување: 01.06.2018

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Средното Економско Општинско Училиште
„Гостивар” – Гостивар
објавува
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

На тема: „Влијанието на социјалните мрежи врз животот на младите”
Право на учество имаат сите ученици од основните училишта од шесто до деветто одделение. Секој ученик може да пишува на својот мајчин јазик, поезија или проза. На литературните творби треба да биде наведено името на ученикот, менторот и училиштето и истите треба да се достават до СЕОУ „Гостивар” Гостивар, со назнака – за литературниот конкурс, или да се испратат на seou.literaturenkonkurs@gmail.com најдоцна до 16.04. 2018 год.

Dокумент