BARANJE ZA B INTEGRIRANA EKOLOSKA DOZVOLA – EL TRANS

BARANJE ZA B INTEGRIRANA EKOLOSKA DOZVOLA – EL TRANS

ElTrans

Baranje B Dozvola EL Trans

Naslovna Strana

Prilog I

Prilog II

Prilog III

Prilog IV

Prilog IX

Prilog V

Prilog VI

Prilog VII

Prilog VIII

Prilog X

Prilog XI

Prilog XII

Prilog XIII

Prilog XIV

XV Rezime Bez Tehnicki Detali

К О Н К У Р С

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Гостивар, (Сл.гласник на Општина Гостивар бр.01/06) и член 15 од Правилникот за наградување на ученици и просветни работници од детските градинки, основните и средните училишта во Општина Гостивар, (Службен гласник на Општина Гостивар, бр. 9/2019), Комисија за наградување на ученици и просветни работници од детските градинки, основните и средите училишта на Oпштина Гостивар, на ден 11.12.2019, објавува:

К О Н К У Р С

За доделување награди и пофалници на учениците во општинските основни и средни училишта во Општина Гостивар.

Наградите и пофалниците се доделуваат на учениците за особени постигнувања и успешни резултати во воспитно-образовната дејност.

Општина Гостивар ги доделува следните награди и пофалници:

 3 (тројца) најдобри ученици од основните училишта.

– 3 (тројца) најдобри ученици од средните училишта.

 1 (една) паралелка од основните училишта

 1 (една) паралелка од средните училишта,

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидатитеза најдобри ученици од  основните училишта во своите пријави треба да достават:

– доказ за завршена година, или завршени девет години и доказ за нивното поведение (свидетелства или диплома за основно училиште);

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата година;

– потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.)

-документ со кој што ќе се докаже дека учествувал во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци;

– потврда за редовен ученик од училиштето.

Кандидатите за најдобри ученици од  средните училишта во своите пријави треба да достават:

– доказ за завршена година, или завршени четири години и доказ за нивното поведение (свидетелства или диплома за средно училиште);

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата;

–  потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.)

-документ со кој што ќе се докаже дека учествувал во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци.

– потврда за редовен ученик.

Кандидатите за најдобри паралелки од основните и средните училишта во своите пријави треба да достават:

-диплома или сертификат за учество и/или освоено место на натпреварите од образовна, културна и спортска област во текот на изминатата година,

–  потврди од надлежните институции за заложување и придонес во разновидни активности во и надвор од училиштето и локалната средина. (производствени, хуманитарни, културни др.);

-документ со кој што ќе се докаже дека паралелката или групата(секцијата) учествувала во слободните ученички активности;

-доказ за најмал број на изостаноци по паралелки;

– потврда за редовен ученик.

Конечните резултати и гласањето им се достапни на јавноста, поединци и групи (кандидати), по прогласувањето на најдобрите ученици во основните и средните училиштата во Општина Гостивар.

Кандидатите пријавите ги доставуваат до Советот на училиштето, кој што понатаму ги доставува до архивата на општина Гостивар во рок од 7 (седум) денa од објавување на конкурсот.

Општина Гостивар

Бул, Браќа Гиноски 61
1230, Гостивар

Република Северна Македонија
Архива на Општина Гостивар

Шести извештај од мониторинг од Еко акција во населба Фазанерија – Сточен пазар

Во текот на изминатите две седмици,после испраќањето на петтиот извештај на надлежните инспектори за животна средина, волонтерите од Еко клубот повторно вршеа мониторинг и постојано ја следеа состојбата на терен .

Од мониторингот и направените фотографии (во прилог подолу) може да се забележи дека на локацијата Сточен Пазар –Фазанерија состојбата, после пријавувањето до комуналното претпријатие, беше преземена акција за чистење и состојбата е многу подобрена.

Ова воедно е и последниот извештај кој требаше да се испрати од страна на нас волонтерите, во рамки на проектот.

Оваа активност е поддржана во рамки на проектот Регионална програма за локална демократија од Западен Балкан ( ReLOaD), кој е финансиран од Европска Унија ( ЕУ), а спроведуван од Прогарама за развој на Обединетите Нации (УНДП).

Волонтери на Еко Клуб

Иницијатива за Граѓански Интеграции ИГИ Гостивар

17.09.2019 година

шести Izvestaj Od Monitoring Od Eko Klub

ОБЈАВА на барање за Б-интегрирана еколошка Дозвола

О Б Ј А В А
на барање за Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Гостивар доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. 20-385/1 од 19.03.2018година
Подносител на барањето:
ДООЕЛ ,, Шанкомфикс”
Локација,,Горно поле,, с.Горна Бањица-Гостивар
Адреса:
Ул.Драге Тодороски бр.30
Гостивар
КП бр.520/2, бр.530/3 и бр.535- КО Бањица

Координати на локацијата концесиско поле
Точка Кордината X Кордината Y
T -1 4.626.417 7.490.662;
T-2 4.626.277 7.490.833;
T-3 4.626.114 7.490.746;
T-4 4.626.140 7.490.624;

T-1 4.626.162 7.490.971;
T-2 4.626.049 7.491.128;
Т-3 4.625.904 7.491.037;
T-4 4.625.889 7.491.001;
T-5 4.625.936 7.490.939
-Површина P=0.066839 км2

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Гостивар
Булевар Браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Ве информираме дека Барањето за Б –Интегрирана Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Гостивар:
www.gostivari.gov.mk .

Сите засегнати правни и физички лица своите забелешки да ги достават по писмен пат во Општинскиот центар за услуги.

Со почит,
Општина Гостивар

КОНКУРС – за избор на најдобар краток филм

Советот на млади при општина Гостивар распишува:

КОНКУРС

за избор на најдобар краток филм

Право на учество имаат сите лица, државјани на Република Македонија на возраст од 15 до 25 години.

Заинтересираните може да учествуваат самостојно или во група со еден филм кој би траел од 3 до 20 минути.

Темата е слободен избор.

Филмовите да се испратат на е-меил: gosyc2018@gmail.com

Краен рок за пријавување: 01.06.2018

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Средното Економско Општинско Училиште
„Гостивар” – Гостивар
објавува
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

На тема: „Влијанието на социјалните мрежи врз животот на младите”
Право на учество имаат сите ученици од основните училишта од шесто до деветто одделение. Секој ученик може да пишува на својот мајчин јазик, поезија или проза. На литературните творби треба да биде наведено името на ученикот, менторот и училиштето и истите треба да се достават до СЕОУ „Гостивар” Гостивар, со назнака – за литературниот конкурс, или да се испратат на seou.literaturenkonkurs@gmail.com најдоцна до 16.04. 2018 год.

Dокумент

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (ReLOaD)

ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО ПАРТНЕРСТВО СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНДП) ОБЈАВУВА:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (ReLOaD)

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) е финансирана од Европската унија и ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во шест земји/територии од Западен Балкан. Проектот ќе трае до јануари 2020 година и ќе има за цел јакнење на партиципативната демократија и процесите за интеграција на земјте од Западен Балкан во Европската Унија преку јакнење на граѓанското општество за негово активно учество во процесот на денесување одлуки.

Со проектот ReLOaD е предвидено да бидат вклучени 5 општини во земјава: Струмица, Ресен, Кавадарци, Гостивар и Куманово.

Општина Гостивар и проектот ReLOaD ги повикуваат сите граѓански организации во земјава да поднесуваат предлог проекти кои се доследни на развојните цели на општина Гостивар и со кои се опфатени следните приоритетни области:

  1. Образование
  2. 2. Животна средина
  3. Човекови права и слободи, недискиминација и социјална инклузија
  4. Локален економски развој
  5. Култура и уметност, млади и спорт

Износот на средства за одобрени проекти ќе се движи од 307.000,00 МКД до 1.845.000,00 МКД .

На граѓанските организации им е дозволено да поднесат повеќе од еден предлог проект, доколку вкупниот доделен износ не надминува 3.690.000,00 МКД за целото времетраење на проектот ReLOaD  (до јануари 2020). 


Општина Гостивар и УНДП го задржуваат правото да не ги доделат расположливите средства доколку предлог проектите не ги исполнуваат зададените критериуми. Проектите може да бидат со времетраење од 6 до 8 месеци. Избраните проекти мора да се спроведат во периодот од мај 2018 до декември 2018.

ПОДОБНОСТ:

Учеството на овој јавен повик е отворено, на еднаква основа, за сите формално регистрирани граѓански организации (асоцијации / организации или фондации) согласно со применливите закони и регулативи. Сите заинтересирани граѓански организации може да најдат детални информации за условите за пријавување и за критериумите за финансирање на проекти во Упатствата за подносителите, кои се составен дел од документацијата за јавниот повик.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документацијата за пријавување на јавниот повик на општина Гостивар ќе биде достапна од 13.03.2018, преку испраќање барање на следната адреса: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61, Гостивар и/или на е-меил: info@gostivari.gov.mk, на кое е наведено името на заинтересираната организација, или лично во општина Гостивар, улица: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61. Сите неопходни информации и електронската верзија од целиот пакет апликација може исто така да се преземат од официјалната општинска веб страница (www.gostivari.gov.mk) како и на веб страницата на УНДП (www.mk.undp.org).

Информативната сесија (отворен ден) за повикот со заинтересираните подносители граѓански организации ќе се одржи во општина Гостивар на ден 20.03.2018 година, со почеток во 11:00ч во општинските простории.

Прашања во врска со јавниот повик може да се поставуваат преку адресата registry.mk@undp.org, со назнака за јавниот повик. Прашањата може да се поднесуваат до 28.03.2018, а одговорите ќе се обезбедат во писмена форма во рок од 3 работни дена од датумот на прием на прашањата. За да се обезбеди транспарентност, прашањата ќе се објавуваат на веб страницата на УНДП.

ПОДНЕСУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ:

Пополнетите апликации (со целосна документација) мора да се поднесат во три  (3) печатени копии и една електронска верзија (на CD или USB), во запечатен плик со назнака за јавниот повик, по препорачана пошта или лично, во работни денови (понеделник-петок), од 09:00 до 15:00 часот на следната адреса:

Општина Гостивар

Улица: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61

Поштенски број: 1230 Гостивар

Крајниот рок за поднесување апликации е 12.04.2018, до 15:00 часот.  Апликациите кои ќе бидат поднесени по овој краен рок ќе бидат разгледани само доколку на поштенската марка стои датум и време на испраќање пред официјалниот краен рок. На надворешната страна на пликот мора да стои името на повикот за поднесување предлог проекти, целосното име и адреса на подносителот, целосниот назив на проектот и назнаката „Да не се отвора пред официјалното отворање.” Општинскиот службеник ќе издаде потврда за прием на поднесените документи. Сите подносители на предлог проекти, независно дали истите се прифатени или одбиени, ќе бидат известени во писмена форма за одлуката во врска со нивниот предлог проект во рок од 30 работни дена од затворањето на јавниот повик. Резултатите ќе бидат објавени на општинската веб страница (www.gostivari.gov.mk) или/и на општинската огласна табла, и на веб страницата на УНДП (www.mk.undp.org)

Анекс 9- Насоки за подносителите_Гостивар
Анекс 8 – Листа за проверка-Гостивар
Анекс 7 – Изјава за подобност-Гостивар
Анекс 6 – Формулар со финансиски податоци-Гостивар
Анекс 5 – Формулар со административни податоци_Гостивар
Анекс 4 – План на активности и видливост_Гостивар
Анекс 3 – Логичка рамка-Гостивар
Анекс 2 – Преглед на буџетот_Гостивар
Анекс 1 – Предлог проект-Гостивар

Соопштение

03.01.2018

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека со измените и дополнувањата на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. весник бр.190/2017), сопствениците на објектите кои завршиле со изградба заклучно до 3 март 2011 година и кои претставуваат градежна и функционална единица, имаат право да поднесат барање за утврдување на правниот статус на бесправно изградени објекти од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Барателите на кои до денот на отпочнување со примена на овој закон, им било одбиено барањето поради некомплетирана документација по член 6, 7 и 8 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. весник бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/11, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), можат да поднесат ново барање во рок од шест месеци од денот на отпочнување на примената на измената на овој закон, конкретно до 30.06.2018 година.

Барателите кои не доставиле геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправно изграден објект, во роковите од член 15 став (2) и член 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник бр.217/15), конкретно барателите кои поднеселе барање за легализација на бесправно изградени објекти во 2015/2016 година, можат да поднесат геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на објектот без дозвола, најдоцна до 30.06.2018.

Со почит,

Сектор за урбанизам – Општина Гостивар