Lajmërim – Legalizimet

03.01.2018

Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë se me ndryshimet e Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz.Zyr nr.190/2017), pronarët e objekteve të cilat kanë mbaruar së ndërtuari përfundimisht më 3 mars të vitit 2011 dhe që paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje nga data 01.012018 deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilëve deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, u është refuzuar kërkesa për shkak të dokumentacionit të pakompletuar të përcaktuar me nenin 6, 7 dhe 8 të Ligjit për veprim te objekteve të ndërtuara pa leje (Gaz.Zyrtare nr. 23/11, 54/11, 155/12, 53/11, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,217/15 dhe 31/16) mund të dorëzojnë kërkesë të re në afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të ndryshimit të këtij ligji, konkretisht deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilët nuk kanë dorëzuar elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të ndërtuar pa leje në afatet nga neni 15 paragrafi (2) dhe neni 17 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz. Zyrtare nr.217/15), konkretisht kërkuesit të cilët kanë bërë kërkesa për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje në vitet 2015/2016, mund të dorëzojnë elaborat gjeodezik për përcaktim të gjendjes faktike të objektit pa leje, më së voni deri më 30.06.2018.

Me respekt,

Sektori i urbanizmit – Komuna e Gostivarit

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit,

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit,

Kaloi tashmë një javë prej kur kam marrë postin e kryetarit të komunës së Gostivarit, post ky i cili kërkon shumë punë, angazhim, përkushtim dhe sakrificë, për të lëvizur gjërat në kahje pozitive me synim mirëqenien e qytetarëve të komunës sonë.

Gjatë ditëve që lamë pas, qindra qytetarë erdhën për të më uruar, për çka i falënderoj të gjithë nga zemra. Me siguri edhe shumë të tjerë planifikojnë që të më vizitojnë në ditët në vijim, të cilët i falënderoj paraprakisht.

Por, meqë mua dhe ekipin tim e pret një punë voluminoze, sidomos tani në fillim të mandatit kur duhet të konsolidojmë gjendjen e palakmueshme aktuale në komunë, si dhe ta krijojmë ekipin menaxherial i cili do të shtyjë komunën përpara me hapa konkrete, lus të gjithë qytetarët që për vizita të shfrytëzojnë terminet e caktuar për pranim të qytetarëve.

Ju falënderoj për mirëkuptimin!

Me respekt,

Arben Taravari – kryetar i komunës së Gostivarit