Këkesë për B- Leje / EL TRANS

Këkesë për B- Leje / EL TRANS

ElTrans Download ZIP

Baranje B Dozvola EL Trans

Naslovna Strana

Prilog I

Prilog II

Prilog III

Prilog IV

Prilog IX

Prilog V

Prilog VI

Prilog VII

Prilog VIII

Prilog X

Prilog XI

Prilog XII

Prilog XIII

Prilog XIV

XV Rezime Bez Tehnicki Detali

K O N K U R S

Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, ( Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.9/2019), Komisionit për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve arsimorë nga kopshtet e fëmijëve, shkollat fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, më datë 11.12.2019, shpall:

K O N K U R S

Për ndarjen e shpërblimeve dhe lëvdatave nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme komunale në Komunën e Gostivarit.

Shpërblimet dhe lëvdatat ju shpërndahen nxënësve për arritjet të veçanta dhe arritje të rezultateve më të suksesshme në veprimtarin edukativo-arsimore.

Komunа е Gostivarit shpërndan shpërblimet dhe lëvdatat si në vijim:

– 3 (tre) nxënësve më të mirë të shkollave fillore;

– 3 (tre) nxënësve më të mirë të shkollave të mesme;

– 1 (një) paraleleje të shkollave fillore,

– 1 (një) paraleleje të shkollave të mesme,

DOKUMENTACIONI

Kandidatët për nxënës më të mirë të shkollave fillore duhet të paraqesin:

– dëshmi për vitin e kryer, ose nëntë vitet e kryera dhe dëshmi për sjelljen e tyre (dëftesa ose diploma për shkollën fillore);
– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrjeje dhe/ose vend në garat në sferën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar.
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitete të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal. (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.)
– dokument me të cilin vërtetohet se ai/ajo ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave;
– vërtetim për nxënës të rregullt të shkollës.

Kandidatët për nxënës më të mirë të shkollave të mesme, në aplikacionet e tyre duhet të paraqesin:

– dëshmi për vitin e kryer, ose katër vitet e kryera dhe dëshmi për sjelljen e tyre (dëftesa ose diploma për shkollën fillore);
– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrjeje dhe/ose vend në garat në sferën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar.
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitetesh të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal. (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.)
– dokument me të cilin vërtetohet se ai/ajo ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave;
– vërtetim për nxënës të rregullt të shkollës.

Kandidatët për paralele më të mirë të shkollave fillore dhe të mesme duhet të paraqesin:

– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrje dhe/ose vend të fituar në garat në fushën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar;
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitete të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.);
– dokument me të cilin do të vërtetohet se klasa ose grupi (seksioni) ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave për paralele;
– vërtetim për nxënës të rregullt.

Rezultatet përfundimtare dhe votimi janë të disponueshme për publikun, individët dhe grupet (kandidatët), pasi të jenë shpallur nxënësit më të mirë në shkollat fillore dhe të mesme në komunën e Gostivarit.

Aplikimet parashtrohen deri te Këshilli i shkollës i cili më pas i dërgon në Arhivën e Komunës së Gostivarit në afat prej 7 (shtatë) ditëve nga dita e shpalljes së konkursit.

Komuna e Gostivarit
Bul.Vllezërit Gjinoski 61
1230 Gostivar
Republika e Maqedonisë së Veriut
Arhiva e Komunës së Gostivarit

Lajmërim – Legalizimet

03.01.2018

Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë se me ndryshimet e Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz.Zyr nr.190/2017), pronarët e objekteve të cilat kanë mbaruar së ndërtuari përfundimisht më 3 mars të vitit 2011 dhe që paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje nga data 01.012018 deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilëve deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, u është refuzuar kërkesa për shkak të dokumentacionit të pakompletuar të përcaktuar me nenin 6, 7 dhe 8 të Ligjit për veprim te objekteve të ndërtuara pa leje (Gaz.Zyrtare nr. 23/11, 54/11, 155/12, 53/11, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,217/15 dhe 31/16) mund të dorëzojnë kërkesë të re në afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të ndryshimit të këtij ligji, konkretisht deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilët nuk kanë dorëzuar elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të ndërtuar pa leje në afatet nga neni 15 paragrafi (2) dhe neni 17 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz. Zyrtare nr.217/15), konkretisht kërkuesit të cilët kanë bërë kërkesa për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje në vitet 2015/2016, mund të dorëzojnë elaborat gjeodezik për përcaktim të gjendjes faktike të objektit pa leje, më së voni deri më 30.06.2018.

Me respekt,

Sektori i urbanizmit – Komuna e Gostivarit

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit,

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit,

Kaloi tashmë një javë prej kur kam marrë postin e kryetarit të komunës së Gostivarit, post ky i cili kërkon shumë punë, angazhim, përkushtim dhe sakrificë, për të lëvizur gjërat në kahje pozitive me synim mirëqenien e qytetarëve të komunës sonë.

Gjatë ditëve që lamë pas, qindra qytetarë erdhën për të më uruar, për çka i falënderoj të gjithë nga zemra. Me siguri edhe shumë të tjerë planifikojnë që të më vizitojnë në ditët në vijim, të cilët i falënderoj paraprakisht.

Por, meqë mua dhe ekipin tim e pret një punë voluminoze, sidomos tani në fillim të mandatit kur duhet të konsolidojmë gjendjen e palakmueshme aktuale në komunë, si dhe ta krijojmë ekipin menaxherial i cili do të shtyjë komunën përpara me hapa konkrete, lus të gjithë qytetarët që për vizita të shfrytëzojnë terminet e caktuar për pranim të qytetarëve.

Ju falënderoj për mirëkuptimin!

Me respekt,

Arben Taravari – kryetar i komunës së Gostivarit