Këkesë për B- Leje / EL TRANS

Këkesë për B- Leje / EL TRANS

ElTrans Download ZIP

Baranje B Dozvola EL Trans

Naslovna Strana

Prilog I

Prilog II

Prilog III

Prilog IV

Prilog IX

Prilog V

Prilog VI

Prilog VII

Prilog VIII

Prilog X

Prilog XI

Prilog XII

Prilog XIII

Prilog XIV

XV Rezime Bez Tehnicki Detali

K O N K U R S

Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, ( Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.9/2019), Komisionit për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve arsimorë nga kopshtet e fëmijëve, shkollat fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, më datë 11.12.2019, shpall:

K O N K U R S

Për ndarjen e shpërblimeve dhe lëvdatave nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme komunale në Komunën e Gostivarit.

Shpërblimet dhe lëvdatat ju shpërndahen nxënësve për arritjet të veçanta dhe arritje të rezultateve më të suksesshme në veprimtarin edukativo-arsimore.

Komunа е Gostivarit shpërndan shpërblimet dhe lëvdatat si në vijim:

– 3 (tre) nxënësve më të mirë të shkollave fillore;

– 3 (tre) nxënësve më të mirë të shkollave të mesme;

– 1 (një) paraleleje të shkollave fillore,

– 1 (një) paraleleje të shkollave të mesme,

DOKUMENTACIONI

Kandidatët për nxënës më të mirë të shkollave fillore duhet të paraqesin:

– dëshmi për vitin e kryer, ose nëntë vitet e kryera dhe dëshmi për sjelljen e tyre (dëftesa ose diploma për shkollën fillore);
– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrjeje dhe/ose vend në garat në sferën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar.
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitete të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal. (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.)
– dokument me të cilin vërtetohet se ai/ajo ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave;
– vërtetim për nxënës të rregullt të shkollës.

Kandidatët për nxënës më të mirë të shkollave të mesme, në aplikacionet e tyre duhet të paraqesin:

– dëshmi për vitin e kryer, ose katër vitet e kryera dhe dëshmi për sjelljen e tyre (dëftesa ose diploma për shkollën fillore);
– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrjeje dhe/ose vend në garat në sferën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar.
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitetesh të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal. (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.)
– dokument me të cilin vërtetohet se ai/ajo ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave;
– vërtetim për nxënës të rregullt të shkollës.

Kandidatët për paralele më të mirë të shkollave fillore dhe të mesme duhet të paraqesin:

– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrje dhe/ose vend të fituar në garat në fushën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar;
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitete të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.);
– dokument me të cilin do të vërtetohet se klasa ose grupi (seksioni) ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave për paralele;
– vërtetim për nxënës të rregullt.

Rezultatet përfundimtare dhe votimi janë të disponueshme për publikun, individët dhe grupet (kandidatët), pasi të jenë shpallur nxënësit më të mirë në shkollat fillore dhe të mesme në komunën e Gostivarit.

Aplikimet parashtrohen deri te Këshilli i shkollës i cili më pas i dërgon në Arhivën e Komunës së Gostivarit në afat prej 7 (shtatë) ditëve nga dita e shpalljes së konkursit.

Komuna e Gostivarit
Bul.Vllezërit Gjinoski 61
1230 Gostivar
Republika e Maqedonisë së Veriut
Arhiva e Komunës së Gostivarit

Шести извештај од мониторинг од Еко акција во населба Фазанерија – Сточен пазар

Во текот на изминатите две седмици,после испраќањето на петтиот извештај на надлежните инспектори за животна средина, волонтерите од Еко клубот повторно вршеа мониторинг и постојано ја следеа состојбата на терен .

Од мониторингот и направените фотографии (во прилог подолу) може да се забележи дека на локацијата Сточен Пазар –Фазанерија состојбата, после пријавувањето до комуналното претпријатие, беше преземена акција за чистење и состојбата е многу подобрена.

Ова воедно е и последниот извештај кој требаше да се испрати од страна на нас волонтерите, во рамки на проектот.

Оваа активност е поддржана во рамки на проектот Регионална програма за локална демократија од Западен Балкан ( ReLOaD), кој е финансиран од Европска Унија ( ЕУ), а спроведуван од Прогарама за развој на Обединетите Нации (УНДП).

Волонтери на Еко Клуб

Иницијатива за Граѓански Интеграции ИГИ Гостивар

17.09.2019 година

шести Izvestaj Od Monitoring Od Eko Klub

SH P A LL J E e kërkesës për B- Leje të integruar ekologjike

SH P A LL J E
e kërkesës për B- Leje të integruar ekologjike

Në pajtim me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Gostivar është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 20-385/1 të datës 19.03.2018.
Dorëzues i kërkesës:
SHPKNJP „Shankomfiks “
Lokacioni: “Gorno pole”f. Banjicë e Epërme- Gostivar
Adresa:
Rr. Drage Todoroski nr. 30
Gostivar
PK. nr.520/2, nr.530/3, nr. 535-KK Banjicë

Koordinatat e lokacoinit në fushën e koncesionit
Pika Kordinata X Kordinata Y
T -1 4.626.417 7.490.662;
T-2 4.626.277 7.490.833;
T-3 4.626.114 7.490.746;
T-4 4.626.140 7.490.624;

T-1 4.626.162 7.490.971;
T-2 4.626.049 7.491.128;
Т-3 4.625.904 7.491.037;
T-4 4.625.889 7.491.001;
T-5 4.625.936 7.490.939
-Sipërfaqja S=0. 066839 km2

Kategoria e instalacionit:
Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.

Projekt Leja në formë të shtypur, do të jetë e qasshme për publikun e interesuar në afat prej 15 ditëve pas Shpalljes në shtypin ditor në hapsirat e :

Komunës së Gostivarit
Bulevardi Vëllezërit Gjinoski nr.61
1230 Gostivar
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Ju informojmë se Kërkesa për B- Leje integruese do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në web faqen oficiale të Komunës së Gostivarit:
www.gostivari.gov.mk.

Të gjithë palët e interesuara juridike dhe fizike vërejtjet e tyre me shkrim t’i dorëzojnë në Qendrën Komunale për shërbime.

Me respekt,
Komuna e Gostivarit

KONKURS – për zgjedhjen e filmit më të mirë të shkurtër

Këshilli Rinor i komunës së Gostivarit shpall:

KONKURS

për zgjedhjen e filmit më të mirë të shkurtër

Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë personat, shtetas të Republikës së Maqedonisë të moshës prej 15 deri 25 vjeç.

Të interesuarit mund të marrin pjesë në mënyrë të pavarur ose në grup me një film që zgjat nga 3 deri në 20 minuta.

Tema është zgjedhje e lirë.

Filmat të dërgohen në e-mail: gosyc2018@gmail.com

Afati i fundit për aplikim: 01.06.2018

KONKURS LETËRSIE

Shkolla e Mesme Ekonomike Komunale “Gostivar” – Gostivar
KONKURS LETËRSIE
Në temën: “Ndikimi i rrjeteve sociale në jetën e të rinjve”

Të gjithë nxënësit e shkollave fillore nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë kanë të drejtë të marrin pjesë. Çdo nxënës mund të shkruajë në gjuhën e tij amtare, poezi ose prozë. Në krijimet letrare duhet të deklarohet emri i nxënësit, mentorit dhe shkollës dhe të njejtat të dorëzohen deri në SHMEK “Gostivar” – Gostivar, me shënim – për konkursin e letërsisë ose të dërgohet në seou.literarenkonkurs@gmail.com më vonë deri më 16.04.2018.

Dokumenti

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)

Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) është i financuar nga Unioni Evropian dhe e zbaton Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) në gjashtë vende/territore nga Ballkani Perëndimor. Projekti do të zgjasë deri në janar të vitit 2020 dhe do ta ketë për qëllim fuqizimin e demokracisë participative (pjesëmarrëse) dhe proceset për integrim të vendeve nga Ballkani Perëndimor në Unionin Evropian përmes fuqizimit të shoqërisë civile për pjesëmarrje aktive të tij në procesin e vendimmarrjes.

Me projektin ReLOaD është paraparë që të përfshihen 5 komuna në vendin tonë: Strumicë, Resnjë, Kavadar, Gostivar dhe Kumanovë.

Komuna e Gostivarit dhe projekti ReLOaD i ftojnë të gjitha organizatat civile në vendin tonë të parashtrojnë propozim projekte të cilat janë konsekuente për qëllimet zhvillimore të komunës së Gostivarit dhe me të cilat janë përfshirë fushat vijuese prioritare:

1. Arsim
2. Ambient jetësor
3. Liritë dhe të drejtat e njeriut, jodiskriminim dhe inkluzion social
4. Zhvillim ekonomik lokal
5. Art dhe kulturë, të rinj dhe sport

Shuma e mjeteve për projektet e miratuara do të lëviz prej 307.000,00 MKD deri 1.845.000,00 MKD .

Organizatave të shoqërisë civile u lejohet të parashtrojnë më shumë se një propozim projekt nëse shuma totale e alokuar nuk kalon 3.690.000,00 MKD për tërë kohëzgjatjen e projektit ReLOaD (deri në janar të vitit 2020).

Komuna e Gostivarit dhe UNDP e rezervojnë të drejtën të mos i ndajnë fondet në dispozicion nëse projekt propozimet nuk i plotësojnë kriteret e specifikuara. Projektet mund të jenë për një kohëzgjatje prej 6 deri në 8 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga maji 2018 deri në dhjetor 2018.

PËRSHTATSHMËRI:
Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha organizata të shoqërisë civile të regjistruara formalisht (shoqata/organizata ose fondacione) në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Të gjitha organizatat e interesuara të shoqërisë civile mund të gjejnë informacione të hollësishme rreth kushteve të aplikimit dhe kritereve për financimin e projekteve në Udhëzimet për aplikuesit, të cilat janë pjesë përbërëse e dokumentacionit për thirrjen publike.

DOKUMENTACION:
Dokumentacioni për aplikim për thirrjen publike në komunën e Gostivarit do të jetë në dispozicion nga data 13.03.2018, përmes dërgimit të një kërkesë në adresën vijuese Bulevardi Vëllezërit Gjinoski nr.61, Gostivar dhe/ose në email: info@gostivari.gov.mk, në të cilën është theksuar emri i organizatës së interesuar, ose personalisht në komunën e Gostivarit, rruga: Bulevardi Vëllezërit Gjinoski nr.61, Gostivar. Të gjitha informacionet e nevojshme dhe versioni elektronik nga e gjithë pakoja e aplikacionit mund gjithashtu të shkarkohen edhe nga faqja zyrtare e internetit e komunës (www.gostivari.gov.mk), si dhe në faqen e internetit të UNDP-së (www.mk.undp.org).

Sesioni informues (dita e hapur) për thirrjen me parashtruesit e interesuar përkatësisht organizata të shoqërisë civile do të mbahet në komunën e Gostivarit më datën 20.03.2018, me fillim në orën 11:00 në lokalet e komunës.

Pyetje në lidhje me thirrjen publike mund të parashtrohen përmes adresës registry.mk@undp.org, me shenjën për thirrjen publike. Pyetjet mund të dorëzohen deri më 28.03. 2018 dhe përgjigjet do të jepen në formë të shkruar në afat prej 3 ditë pune nga data e pranimit të pyetjeve. Për të siguruar transparencë, pyetjet do të publikohen në faqen e internetit të UNDP-së.

PARASHTRIMI I APLIKACIONEVE:
Aplikacionet e plotësuara (me dokumentacion të plotë) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një version elektronik (në CD ose USB), në një zarf të mbyllur me një njoftim se është për thirrjen publike, me rekomande përmes postës ose personalisht, në ditë pune (premte-e hënë) nga ora 09:00 deri në orën 15:00 në adresën vijuese:

Komuna e Gostivarit
Rruga:Bulevardi Vëllezërit Gjinoski 61
Numri postar: 1230

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 12.04.2018, deri në orën 15:00. Aplikimet që do të dorëzohen pas këtij afati përfundimtar do të merren parasysh vetëm nëse në vulën postare qëndron data dhe koha e dërgimit përpara afatit përfundimtar. Në pjesën e jashtme të zarfit duhet të jetë emri i thirrjes për dorëzimin e propozim projekteve, emri i plotë dhe adresa e aplikuesit, emri i plotë i projektit dhe shënimi “Të mos hapen para hapjes zyrtare”. Nëpunësi komunal do të lëshojë një vërtetim për marrjen e dokumenteve të parashtruara. Të gjithë parashtruesit e propozim projekteve, pa marrë parasysh nëse propozim projektet pranohen ose refuzohen, do të njoftohen në formë të shkruar për vendimin në lidhje me propozimin e tyre në afat prej 30 ditëve pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të komunës (www.gostivari.gov.mk) dhe/ose në tabelën komunale dhe në faqen e internetit të UNDP (www.mk.undp.org)

Aneks 1 – Propozim proekt – Gostivar
Aneks 2_Pasqyra e Buxhetit_Gostivar
Aneks 3 – Korniza logjike – Gostivar
Aneks 4 – Plan i aktiviteteve dhe dukshmeri_Gostivar
Aneks 5 – Formular me te dhena administrative – Gostivar
Aneks 6 – Formuar per te dhena financiare -Gostivar
Aneks 7 – Deklarate per pershtatshmeri_Gostivar
Aneks 8 – Lista per kontrollim_Gostivar
Aneks 9 – Udhezime per parashtruesit_Gostivar

Lajmërim – Legalizimet

03.01.2018

Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë se me ndryshimet e Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz.Zyr nr.190/2017), pronarët e objekteve të cilat kanë mbaruar së ndërtuari përfundimisht më 3 mars të vitit 2011 dhe që paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje nga data 01.012018 deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilëve deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, u është refuzuar kërkesa për shkak të dokumentacionit të pakompletuar të përcaktuar me nenin 6, 7 dhe 8 të Ligjit për veprim te objekteve të ndërtuara pa leje (Gaz.Zyrtare nr. 23/11, 54/11, 155/12, 53/11, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,217/15 dhe 31/16) mund të dorëzojnë kërkesë të re në afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të ndryshimit të këtij ligji, konkretisht deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilët nuk kanë dorëzuar elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të ndërtuar pa leje në afatet nga neni 15 paragrafi (2) dhe neni 17 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz. Zyrtare nr.217/15), konkretisht kërkuesit të cilët kanë bërë kërkesa për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje në vitet 2015/2016, mund të dorëzojnë elaborat gjeodezik për përcaktim të gjendjes faktike të objektit pa leje, më së voni deri më 30.06.2018.

Me respekt,

Sektori i urbanizmit – Komuna e Gostivarit

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit,

Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit,

Kaloi tashmë një javë prej kur kam marrë postin e kryetarit të komunës së Gostivarit, post ky i cili kërkon shumë punë, angazhim, përkushtim dhe sakrificë, për të lëvizur gjërat në kahje pozitive me synim mirëqenien e qytetarëve të komunës sonë.

Gjatë ditëve që lamë pas, qindra qytetarë erdhën për të më uruar, për çka i falënderoj të gjithë nga zemra. Me siguri edhe shumë të tjerë planifikojnë që të më vizitojnë në ditët në vijim, të cilët i falënderoj paraprakisht.

Por, meqë mua dhe ekipin tim e pret një punë voluminoze, sidomos tani në fillim të mandatit kur duhet të konsolidojmë gjendjen e palakmueshme aktuale në komunë, si dhe ta krijojmë ekipin menaxherial i cili do të shtyjë komunën përpara me hapa konkrete, lus të gjithë qytetarët që për vizita të shfrytëzojnë terminet e caktuar për pranim të qytetarëve.

Ju falënderoj për mirëkuptimin!

Me respekt,

Arben Taravari – kryetar i komunës së Gostivarit