Këkesë për B- Leje / EL TRANS

Këkesë për B- Leje / EL TRANS ElTrans Download ZIP http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Baranje-B-dozvola-EL-Trans.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/naslovna-strana.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-I.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-II.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-III.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-IV.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-IX.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-V.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VI.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VII.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VIII.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-X.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XI.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XII.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XIII.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XIV.pdf http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/XV-Rezime-bez-tehnicki-detali.pdf

Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena

Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena.pdf

Rregullore mirenjohje sportet

, ,
Rregullore  mirënjohje sportet: http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/Rregullore-mirenjohje-sportet.pdf

K O N K U R S

Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave…

Повик за поднесување на понуди (ППП)

,
DOKUMENT : http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/2020.pdf

Шести извештај од мониторинг од Еко акција во населба Фазанерија - Сточен пазар

Во текот на изминатите две седмици,после испраќањето на петтиот извештај на надлежните инспектори за животна средина, волонтерите…