Qasje e lirë në informata me karakter publik

Roport 2020:

Scan 5.1.2021 At 10.05

Raporti 2019 :

Raport

Persona zyrtarë për ndërjmetësim në informata me karakter publik

Edit Azizi
edit.azizi@gmail.com

Komuna e Gostivarit
Bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar
tel. + 389 (0) 42 213 511
fax. + 389 (0) 42 214 406