Информација за Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино “  во општина Гостивар 

Врз основа на член 90 став 1 алинеја 3 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/2014, 44/2015 ,129/2015 , 39/2016 и 99/18) и член 4 од Правилникот за содржина на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проект, на решението за потребата на оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието врз животната средина и на решението со кое дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот, како и начин на консултирање на јавноста („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06), Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Центар за развој на Полошки плански регион, со седиште на ул. “Његошева 2” кат- I од Тетово, ја достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино во општина Гостивар“.

Со проектот се предвидува санитарна депонија за полошки Плански регион да биде изградена над постојното тело на нестандарднта депонија Русино и ќе биде намената за одлагање на неопасен цврст комунален отпад.

Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk , и  во општина Гостивар.

Секое лице, органите на државната управа, градоначалниците на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, можат да го достават своето мислење, во писмена форма, до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.