SHF “Përparimi” me shumë aktivitete jashtëmësimore

02.02.2018

Në Shkollën fillore “Përparimi” Çegran, po zhvillohen më shumë aktivitete jashtëmësimore.  Nxënësit e kësaj shkolle, paradokohe morën pjesë në projektin “Leximi ju bën udhëheqës”, projekt kyi organizuar nga USAID dhe që ka për qëllim realizimine rrjetëzimit me shkollat mike.

“Në këtë rrjetëzim u prezantuan punët dhe aktivitetet e 3 shkollave mike dhe u realizuan punëtori të ndryshme në formë bashkëpunimi. Rrjetëzimi u realizua në SHF”Goce Dellçev”të komunës Aerodrom të Shkupit, ndërsashkolla jonë u prezantua me projektin “Betmeni – Heroi im”, njofton drejtori Blerim Ameti.

Po ashtu, në këtë shkollë, të martën në këtë shkollë u mbajtën gara në ping-pong, ku morën pjesë 24 nxënës të ciklit të lartë, respektivisht prej klasës Vi deri në klasën IX.   Garuesit më të suksesshëm u shpërblyen me dhurata modeste.

Nga kjo shkollë vlerësojnë se aktivitetet jashtëmësimore duhet të jenë në funksion të zhvillimit të talenteve të fëmijëve, shkathtësive, aftësive si dhe në drejtim të përforcimit të vetëbesimit të tyre, pasqyrës pozitive për ata por edhe të raporteve pozitive dhe imazhit pozitiv për shkollën.

Shërbimi për informim