Punë efikase e Sektorit për urbanizëm pranë Komunës së Gostivarit

12.03.2018

Prej marrjes së mandatit nga ana e kryetarit Arben Taravari dhe formimit të ekipit të ri udhëheqës në Sektorin e urbanizimit, Komuna e Gostivarit ka lëshuar gjithsej 24 leje ndërtimi, prej të cilave 16 për objekte individuale banesore, 3 për ridedikim, adaptime dhe rikonstruktime, 1 për Stacion matës për ajër ambiental, 2 për Hidrocentrale të vogla dhe 2 për rikonstruktim të rrugëve.

Meqë në media doli informacioni se Komuna   e Gostivarit nuk ka lëshuar asnjë leje për ndërtim në muajin janar të këtij viti, ndjejmë për obligim që qytetarët t’i informojmë drejtë  dhe t’i demantojmë të dhënat të cilat  i liferon Enti Shtetëror i Statistikave.

Krahas kësaj, informacioni se në janar të vitit 2017 janë lëshuar 37 leje ndërtimi është po ashtu i pasaktë. Konkretisht, në janar 2017 janë lëshuar  vetëm 7 leje ndërtimi.

Nga ana tjetër, për 21 kërkesa për leje ndërtimi, procedura nga ana e Komunës ka përfunduar, respektivisht është llogaritur kompensimi për komunalie, për të cilat pritet të bëhen pagesat dhe të lëshohenLejet e ndërtimit.

Puna efektive dhe efikase e ekipit të ri udhëheqës në Sektorin e urbanizimit pranë Komunës së Gostivarit, jep rezultate edhe në sferën e legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Për vetëm 3 muaj, respektivisht në periudhën dhjetor 2017- shkurt 2018, janë zgjidhur gjithsej 654 lëndë, prej të cilave 166 pozitivisht.

Shërbimi për informim