Thirrje për oferta

Republika e Maqedonisë

Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP

Grante investuese IPA

MSIP-IPA-NCB-018-18

1. Kjo Thirrje për Oferta e pason Njoftimin e përgjithshëm për prokurime për këtë Projekt të publikuar në botimin e UN Development Business, me nr. 767, të datës 31 janar 2010 (edicioni i shtypur) dhe e publikuar në mënyrë elektronike më 06 Janar 2010.

2. Republika e Maqedonisë fitoi grant nga Komisioni Evropian në kuadër të IPA fondit për investime rurale të Komisionit Evropian për rindërtim dhe zhvillim për Projektin për përmirësim të shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për qëllim që një pjesë të mjeteve nga kjo kredi ta shfrytëzojë për pagesa sipas kontratës për: Ndërtimin e rrugës lokale për fshatin Padalisht dhe ndërtimin e rrugës lokale për fshatin Tërnovë.

3. Komuna e Gostivarit fton ofertuesit e përshtatshëm dhe të kualifikuar që të japin oferta të vulosura për punët ndërtimore që përfshijnë Ndërtimin e rrugës lokale për f. Padalisht dhe ndërtimin e rrugës lokale për f. Tërnovë.

4. Procesi i ofertimit do të kryhet përmes procedurave për licitim publik nacional siç është specifikuar në Udhëzimin e Bankës Botërore: Prokurim me mjete të marra nga Huaja IBRD dhe Kreditë IDA, nga janari i vitit 2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga vendet e përshtatshme siç është definuar në dokumentacionin tenderik.

5. Ofertiesit e përshtatshëm që janë të interesuar, mund të marrin informacione shtesë në adresën e cekur më poshtë prej në ora 08:30 deri në ora 16:30.

Adresa: Rr. Vëllezërit Gjinoski nr. 61

Qyteti: Gostivar

Numri i postës: 1230

Shteti: Republika e Maqedonisë

Telefon: +389 (0) 42 214 406

Fax: +389 (0) 42 214 406

Adresa elektronike: info@gostivari.gov.mk

6. Dokumentacionin e kompletuar tenderik në gjuhën maqedonase, ofertuesit e interesuarit mund ta blejnë pas parashtrimit të aplikacionit me shkrim në adresën e dhënë më poshtë dhe pas pagesës së taksës së pakthyeshme prej 2.000,00 MKD. Metoda e pagesës do të jetë përmes formularit PP50, në llogarinë në vijim:

a) Për pagesë në denarë:

Banka: Banka Popllore e Republkiëps së Maqedonsië

Numri i llogarisë: 100000000063095

Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 716014021563012

Kontoja e të radhurave: 725939 00

Dokumentacioni tenderik do të dorëzohet përmes postës elektronike ose mund të merret drejtpërsëdrejti nga Komuna e Gostivarit.

8. Ofertat patjetër të dorëzohen në adresën e më poshtme deri në ora 12:00 dt. 15.05.2018. Dorëzimi elektronik i ofertave nuk është i lejuar. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen fizikisht në prani të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët do të zgjedhin të marrin pjesë personalsiht në adresëlne dhënë më poshtl në ora 12:00, dt. 15.05.2018.

9. Të gjitha ofertat patjetër të shoqërohen me Garanci bankare prej 250,000.00 MKD.

10. Adresa: Vëllezërit Gjionoski 61

Qyteti: Gostivar

Numri postar: 1230

Arkivi

Shteti: Republika e Maqedonisë