SHPALLJE B- Leje të integruar ekologjike

,

Në pajtim  me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15,  192/2015, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Gostivarit është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 20-385/1 të datës 19.03.2018.

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJP Shankomfiks

Lokacioni: “Gorno pole”f. Banjicë e Epërme- Gostivar

Adresa:

Rr. Drage Todoroski nr. 30

Gostivar

  1. nr.520/2, nr.530/3, nr. 535-KK Banjicë

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit

Pika    Kordinata X      Kordinata Y

T -1              4.626.417        7.490.662; 

T-2               4.626.277        7.490.833;

T-3               4.626.114        7.490.746;  

T-4               4.626.140        7.490.624;

 

T-1              4.626.162         7.490.971;  

T-2              4.626.049         7.491.128;  

Т-3              4.625.904         7.491.037; 

T-4              4.625.889         7.491.001;  

T-5              4.625.936         7.490.939

           –Sipërfaqja             S=0. 066839 km2

 

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e qasshme për publikun e interesuar në afat prej 15 ditëve pas Shpalljes në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Gostivarit

Bulevardi Vëllezërit Gjinoski nr.61

1230 Gostivar

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Ju informojmë se Kërkesa për B- Leje integruese do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në web faqen oficiale të Komunës së Gostivarit:

www.gostivari.gov.mk.

Të gjithë palët e interesuara juridike dhe fizike vërejtjet e tyre me shkrim t’i dorëzojnë në Qendrën Komunale për shërbime.

Publikimi i lejes

Sankomfiks B Leje e integruese

Me respekt,

Komuna e Gostivarit