THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për mbështetje financiare të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e administrimit lokal për financim të obligimeve të faturuara dhe të papaguara (Flet.zyrtare e RM nr. 209/18, Kryetari i Komunës së Gostivarit shpallë

THIRRJES PUBLIKE

deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve për paraqitjen e debiteve të maturuara por të papaguara

Thirren kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve t’i paraqesin debitet e faturuara por të papaguara përfundimisht më dt. 30.09.2018.

Afati i paraqitjes së debiteve është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Dita e shpalljet së Thirrjes publike nuk llogaritet në afatin.

Të drejtën e paraqitjes së debitit e kanë kreditorët për debite të faturuara deri më 30.09.2018, të evidentuara në Sistemin elektronik për paraqitjen dhe evidentimin e detyrimeve.

Për obligimet e komunës dhe shfrytëzuesit individual, Kryetari i Komunës dhe personat përgjegjës të shfrytëzuesve individual qasen drejt bisedimeve me të gjitha kreditorët të cilët janë paraqitur në thirrjen për përcaktimin me marrëveshje të vlerës së detyrimeve, respektivisht zvogëlimit të detyrimeve për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal për secilin debitor.
Prioritet gjatë pagesës së detyrimeve të maturuara por të papaguara kanë detyrimet të cilët në marrëveshje me debitorin kanë arritur anulim të tërësishëm të kamatës dhe zvogëlim të kryegjësë të debitit për 15%.

Me fletëparaqitjen, kreditorët janë të obliguar ta dorëzojnë edhe dokumentacionin në vijim:
-Kontratë ose akt tjetër prej del debiti ndërmjet Komunës së Gostivarit, shfrytëzuesve të themeluar nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve.

-faturë/situacion për huamarrjen (kartelë analitike).
Komuna mund të kërkojë dokumentacion plotësues të cilat janë në interes të procedurës.

Dokumentacioni tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose i kopjuar. Në qoftë se dokumenti dorëzohet i kopjuar, besueshmëria e secilës faqe, parashtruesi e konfirmon me nënshkrimin e vet dhe vulën.

Fletëparaqitjen për debitin për paraqitje në Thirrjen publike, parashtruesi mund ta marrë nga Sistemi një sportel i Komunës ose shkarkojë nga ueb-faqja e Komunës së Gostivarit – www.gostivari.gov.mk .

Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve.

Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Thirrja publike dhe formularët “Paraqitja e debitit në pajtim me Thirrjen publike deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluara nga Komuna e Gostivarit nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, për paraqitjen e debiteve të faturuara por të papaguara” do të publikohen edhe në ueb-faqen e Komunës së Gostivarit.

Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohen nëpërmjet postës ose personalisht në zyrën një sportel të Komunës së Gostivarit (nga ora 7:30 deri më 15:30 çdo ditë pune), në rr. Bul.”Vëllezërit Gjinoski” nr. 61, 1230 Gostivar.
Thirrja do të publikohet në tabelën për shpallje të Komunës së Gostivarit, në ueb-faqen e Komunës së Gostivarit dhe në shtypin ditor.

Fletëparaqitjet e parashtruara me vonesë nuk do të merren parasysh gjatë negociatave.
Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komuna e Gostivarit do t’i shqyrtojë fletëparaqitjet e dorëzuara, ndërsa Kryetari i Komunë së Gostivarit do të veprojë në pajtim me Ligjin për mbështetje financiare të njësive të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e vetadministrimit lokal për financim të detyrimeve të faturuara dhe të papaguara (“Gaz.zyrtare e RM” nr. 209/18.

FLETËPARAQITJA e debiteve në pajtim me Thirrjen publike deri te kreditorët e Komunës së Gostivarit dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluara nga Komuna e Gostivarit, nga fusha e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve për paraqitjen e debiteve të faturuara dhe të papaguara.

KRYETARI I KOMUNËS
Arben Taravari