Shpallje-Kërkesë për oferta

,

PROCEDUR TENDERIKE NDËRKOMBËTARE (PTN) DOKUMENT PËR FURNIZIM TË PUNËVE TË VOGLA

KONTRAT NR: WC-GOS-1

Afati: 20.03.2019, 11:00 h

Vendi: Maqedoni

Projekti: Program për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni-Gostivar

Tender nr: Gos – 1

Hua nr:

Referent KFW nr: 2007 65 511 ( hua) :

Referent KFW nr: 2007 70 107 (bashkëpunimi financiar)

Mjete vetanake të Republikës së Maqedonis

Grand nga sekretariati Shtetëror për çështje ekonomike te Zvicrës(SEKO)

Punët e nevojshme: Procedur ndërkombtare tenderike me postkvalifikim për Furnizim të punëve të vogla për:

 

 • Rezervoar I rri P3 për zonën 3 V=5600m3 bashkangjitur me gypat për ujë për lidhje në rrjetin ekzistues
 • Linja të rreja të ujësjellësit për lidhje në rezervoar P2 me rrjetin ekzistues të ujësjellësit
 • Linjë e rre e ujësjellësit për zonën 2 nga Bajnica e Epërme deri te Tullana
 • Linjë e rre e ujësjellësit për Balindoll
 • Valvula për vendosjen e pajisjeve për regullim bashkë me pajisjen për zonim të rrjetit të qytetit në 3 lokacione për Tullanën dhe Fazanerin
 • Valvula për ndarje të zonave të shtypjes me përfshirje të mbyllësve dhe fasonkave përcjellëse si dhe plakave të armuara në rrjetin e qytetit në 5 lokacione
 • Rezervoar P2 për zonën 2 V=1300m3 si dhe rrugën qasëse
 • Linjë e rre e ujësjellësit nga vendbanimi Zdunjë deri në Forin
 • Rikonstruim I linjës së ujësjellësit nga Bajnica e Epërme deri në Bajnic të Poshtëme
 • Të rri DN250/300 HDPE gyp për ujë deri te gypi kryesor në të gjatht deri në Bajnic të Epërme
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit nëpër rr.Zhivko Brajkoski, rr. Branko Stankoviq dh err. Vardarska
 • Linjë e rre e ujësjellësit përgjat rr. Ilija Anteski
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit përgjat rr.Mlladen Simonoski
 • Rikonstruim I një pjese të ujësjellsit përgjat rr.Boge Veljanoski dh err.Zhelezniçka
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit përgat rr.Boris Kidriç
 • Linjë e rre e ujësjellësit në rrugën nga Balindolli deri në Çajlë
 • Linjë e rre e ujësjellësit për lidhje të linjave të ujësjellësit nga Bajnica e Epërme deri në Bajnic të Poshtëme

Informata për proektin:Ndërtim I linjave të ujësjellësit dhe kanalizimit ,duke kyçur punët ndërtimor maqinerike dhe elektrike relevante për Kontratën nr.WC-GOS -1 sipas proektit investees ,, Programa për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni,, komponenti WC-GOS -1 , Komuna e Gostivarit në bazë të proekteve bazë të përgaditura nga ana e Porositësit (FIDIK Libra).

Dokumentacioni Tenderues është I qasëshëm në adresën vijuese:

Ndërmarja publike komunale NPK ,,Komunalec,,-Gostivar

rr.Svetozar Peposki nr.59

1230 Gostivar

Republika e Maqedonis

Telefoni:+389 42 213 580

Posta elektronike:komunalec-gostivar@hotmail.com

Më shum informacione:

Seti dokumeteve tenderike në formë digjitale (pdf) në gjuhën angleze dhe maqedonase mund ta blejn Ofertuesit e interesuar me dërgesë të aplikacionit në formë të shkruar në adresën e latëshënuar dhe pagesë të kompenzimit pakthim në vlerë prej 9.000 den(denarëve të Maqedonis) ose 150 euro e që duhet të paguhen në llogarin vijuese:

Për pages në denar të Maqedonis(MKD):

Emri dhe aresa e Bankës: Banka Komerciale SHA Shkup 11 Oktomvri,1000 Shkup

Bartës i llogaris bankare: NP Komunalec Gostivar

Numri i llogaris bankare:200000090177012 MKD

Numri amëz i subjektit:4116429

Numri tatimor:4007989109536

Për pagesë me euro:

Emri dhe adresa e Bankës: Banka Komerciale SHA Shkup 11 Oktomvri,1000 Shkup

Numri i llogaris Bankare:MK7200003403557623

SWIFT: STOBMK2X

Bartës i llogaris Bankare:NP Komunalec Gostivar

Ofertuesi ka obligim ti paguaj shpenzimet bankare.

Organizim i vizitës së lokacionit do të zbatohet nga ana e Porositësit më datë 21.02.2019 në ora 10:00.

Aplikuesit mund të dërgojn oferta për realizim të punëve nën këtë kontrat sipasë Thirjes për ofertë.Punët që duhet të realizohen përbëhen nga punët e lartëpërmendura dhe duhet që të realizohen në afat prej 24 muajve nga hyrja në punë.

Hapja publike oficiale e ofertave do të mbahet më 20.03.2019 në ora 12:00 sipasë kohës standarde të Maqedonis.Ofertat duhet të dorëzohen deri te porositësi në adresën e potencuar në thirje për tenderim dhe oficialisht do të hapet në hapësirat e ndërmarjes publike komunale NPK Komunalec-Gostivar , në prezenc të përfaqësuesve të autorizuar të ofertuesve të cilët do të vendosin të marin pjesë në hapjen në adresën e lartëshënuar.

Ofertat e vonuara do të hudhen.

Të gjitha ofertat duhet të kenë Garanc për ofertën.

DOKUMENTACIONI:

Publication Notice_RFB_Gostivar_WC-GOS-1_mk
Shpallja GTAI
Kerrkesa per oferta
Publication Notice_RFB_Gostivar_WC-GOS-1_en