Përgatitet për asfaltim rruga Sllobodan Peposki dhe dy rrugica anësore

Kanë hyrë në fazën përfundimtare punimet për rikonstruktim të plotë të rrugës Sllobodan Peposki në pjesën qendrore të qytetit të Gostivarit, e njohur edhe si rruga e Karpuzllarëve.

Rruga ka një gjatësi prej 265 metrash, me gjerësi mesatare 7 metra. Punimet i realizon ndërmarrja Pellagonia ASH, ndërsa sipas kontratës nr.24-2217/7 vlera e përgjithshme është 1.7 milionë denarë pa TVSH, mjete këto të siguruara nga buxheti i Komunës së Gostivarit.

Në ndërkohë, për tu dalë ballë kërkesave të. banorëve të kësaj zone, u lidh aneks marrëveshje në vlerë prej 330 mijë denarë pa TVSH për asfaltimin edhe të rrugicave anësore, njëra me gjatësi 50 metra dhe tjetra 30 metra, me gjerësi mesatare prej 4 metrash.

Krahas kësaj, për shkak të rrjetit të vjetëruar të ujësjellësit dhe kanalizimit, u bë rikonstruktimi i plotë i tyre, me çka për dhjetëra amvisëri të kësaj zone u zgjidhën tre probleme kyçe njëkohësisht.

Shërbimi për informim