L A J M Ë R I M

Në përputhshmëri me Udhëzuesin për mënyrën e udhëheqjes së procedurës për sjelljen dhe pregaditjen e Akteve të përgjithshme për fshatra, Akti i përgjithshëm për fshatin Zdunjë dhe Propozim – Vendimi për të njejtën do të shpallet në veb faqen e komunës së Gostivarit , për shkak të mundësisë së kqyrjes publike në kohë zgjatje prej 15 ditë pune, gjegjësisht prej 11.05.2020 vit deri më 01.06.2020 vit.

Në këtë afat të gjithë qytetarët e përfshirjes së këtij plani mundet të dorëzojnë propozime, sugjerime ose ankesa, për të cilat do të vendose komisioni që ka përpunuar Propozim Vendimin.

Shërbimi për informim

Dokumentacioni:
Pjesa Grafike

Pjesa Grafike

Vendim propozimi – Akt i persgjithshem Zdunje

Predlog Odluka Zdunj