Lënda:Ftesë për pjesmarje në procesin e thirjes publike ,,Strategjia për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit’’

13.12.2019

Komuna e Gostivarit i njofton qytetarët e interesuar dhe opinionin e gjerë se përpilon ,,strategji për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit’’dhe në procesin e përpilimit do të mbahet debatë publike me qëllim që opinioni publik të njoftohet me versionin e përpilimit.

Në fazën e hershme para sjelljes për ,,Strategji për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit’’mundësohet pjesëmarrje e të gjithë banorëve të interesuar poashtu edhe të dorëzohen komente,vërejtje dhe propozime.

Thirrja publike do të mbahet më 17.12.2019
Në 15.00 ora.

Presim kontributin tuaj në përpjekjen e përbashkët të përpilojmë Strategji për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit dhe me atë të përmisojmë ajrin ambiental në Komunën e Gostivarit.

Shërbimi për informim