Извадок од Нацрт-записникот од 29-та седница на Владата, одржана на 26.3.2020 година

Извадок од Нацрт-записникот од 29-та седница на Владата, одржана на 26.3.2020 година

T 1