Konkurs publik për angazhimin e regjistruesve rajonalë dhe instruktorëve rajonalë

,
REGJISTRIMI I POPULLSISË, AMVISËRIVE DHE BANESAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, VITIN 2021