SHMTK “Gostivar”, vijojnë punimet dhe rekonstruimet

SHMTK “Gostivar”, vijojnë punimet dhe rekonstruimet, qe perfshijnë : pllaka të reja, lyerje e terësishme e koridoreve, si dhe renovimi i kabineteve për : kozmetik, arhitekturë, saldimi dhe qendra për karriere.