Në rrugën “Kej Vardar” filloi instalimi i kanalizimit atmosferik dhe kanalizimit fekal.

Në rrugën “Kej Vardar” filloi instalimi i kanalizimit atmosferik dhe kanalizimit fekal. Do të pasojë rikonstruimi i një pjese të rrjetit të ujësjellësit me çka përfundon infrastruktura nëntokësore për këtë rrugë.