KONKURS PËR ANGAZHIMIN E REGJISTRUESVE DHE INSTRUKTORËVE RAJONAL

KONKURS PËR ANGAZHIMIN E REGJISTRUESVE DHE INSTRUKTORËVE RAJONAL
REGJISTRIMI I POPULLSISË, EKONOMIVE FAMILJARE DHE BANESAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, 2021

KonkursPopisuvacInstruktorSeptemvri Sq