Informacion për mbajtjen e debatit publik për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturina të ngurta komunale jo të rrezikshme” në komunën e Gostivarit.

Informacion  për mbajtjen e debatit publik për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturina të ngurta komunale jo të rrezikshme” në komunën e Gostivarit.

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor njofton publikun e interesuar se investitori Qendra për Zhvillimin e Rajonit Planor të Pollogut me adresë në rr. “Njegosheva” nr. 2, kati I në Tetovë ka dorëzuar Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të projektit: “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturinat e ngurta komunale jo të rrezikshme” në komunën e Gostivarit dhe është në dispozicion për inspektim.

Debati publik për Studimin e  Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin: “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitar për mbeturinat e ngurta komunale jo të rrezikshme” do të mbahen me dt. 

  • 3 mars 2022   (e enjte), në sallën e këshillit komunal të Gostivarit me fillim në ora  13.00 .

Studimi është i disponueshëm për inspektim në faqen e internetit të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor www.moepp.gov.mk ,  dhe në komunën e Gostivarit

Personat për kontakt:

Drejtoria e  Mjedisit Jetësor 

Мinistria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

infoeko@moepp.gov.mk , 

me postë në adresën :, sheshi Presveta Bogorodica  

nr.3, 1000 Shkup.

 

Dokumentacioni:  ОБ_АВА за Студи_а и _авна расправа-РУСИНО-alb.