L A J M Ë R I M

,

Në bazë të nenit 50 patagrafi (3) nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz. zyrtare e RMV nr. 32/2020), Kryetari i Komunës së Gostivarit e solli këtë: 

L A J M Ë R I M 

Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projekt ndryshimit dhe plotsimit të një pjese të Planit Detal Urbanistik të bllok 4-4a, përfshirja 1 , NJU “Qendër” KK Gostivar 1 – Komunën e Gostivarit, se Kryetari i Komunës së Gostivarit solli Vendim për organizim e: 

PREZENTIMIT PUBLIK 

DHE ANKETËS PUBLIKE 

Projekt ndryshimit dhe plotsimit të një pjese të Planit Detal Urbanistik të bllok 4-4a, përfshirja 1 , NJU “Qendër” KK Gostivar 1 – Komunën e Gostivarit, për periudhën e planit 2021-2026, sipërfaqja e përfshirjes 0.78 Ha , që kufizohet në mes rrugëve: 

Nga ana veriore me vijat veriore të PK nr. 4854/2 dhe PK nr. 4672 ,  

Nga ana lindore me aksin e bul.“ Vllezërit Gjinoski“,  

Nga ana jugore me vijën jugore të PK nr. 4734/1 

Nga ana jug-perendimore me aksin e rr.“ Kalina Jovanoska“,  

Nga ana veri-perendimore me vi jën veri-perendimore të Pk nr. 4894/1, Nga ana veri-lindore me vijën veri lindore të PK nr. 4894/1 , PK nr. 4894/2 dhe PK nr. 4895/3 

Nga ana veri-perendimore me vijat veri-perendimore të PK nr. 4868/1, PK nr. 4868/2 , PK nr. 4867 , PK nr.

Prezentimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht në sallën e Këshillit Komunal të Gostivarit dt. 30.05.2022 (e hënë ) në ora 12.00. 

Projekt ndryshimit dhe plotsimit të një pjese të Planit Detal Urbanistik të bllok 4-4a, përfshirja 1 , NJU “Qendër” KK Gostivar 1 – Komunën e Gostivarit, do të ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit në afat prej 30 ditë edhe ate nga 30.05.2022 vit. deri 28.06.2022 vit. çdo ditë pune prej orës 08.00 -16.00. 

Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si dhe në sistemin e-urbanizëm dhe web faqen e komunës, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridik dhe fizik nga zona konkrete të përfshirrë në Planin e shpallur në prezentimin publik mundet të parashtrojnë vërrejtje me shkrim në fletat anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike nëpërmjet sistemit e – urbanizëm.

DOKUMENTACIONI