SHPALLJE PUBLIKE

,

Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projektit Urbanistik për Infrastrukturë për rekonstruimin e rrugës lokale në Pitarnicë, Gostivar, nga km. 0+0.000 deri në km. 0+3169.97 në PK nr. 972, KK Gostivar 1 – Komuna e Gostivarit, se Kryetari i Komunës së Gostivarit paraqet :

SHPALLJE PUBLIKE

Rreth Projektit Urbanistik për Infrastrukturë për rekonstruimin e rrugës lokale në Pitarnicë Gostivar, nga km. 0+0.000 deri në km. 0+3169.97 në PK nr. 972, KK Gostivar 1 – Komuna e Gostivarit.

Shpallja publike do të ekspozohet në web faqen e komunës së Gostivarit në afat prej 15 ditësh edhe ate nga 26.05.2022 vit deri më 09.06.2022 vit. Vërejtjet eventuale mundet të dorëzohen në formë të letrës nëpërmjet Qendrës për shërbime publike të Komunës së Gostivarit si dhe në Web faqen e Komunës së Gostivarit në afatin e paraparë të shpallur në Shpalljen Publike , me çrast Komisioni për urbanizëm i formuar paraprakisht do të përpiloi Procesverbal me arsyetim për pranimin ose mospranimin e vërejtjeve eventuale dhe do të shpallet përsëri në web faqen e komunës së Gostivarit, në pajtim me dispozitat ligjore.

SHKARKO DOKUMENTACIONIN