Transformimi i tërësishëm infrastrukturor i lagjes Mllaki

Transformimi i tërësishëm infrastrukturor i lagjes Mllaki,pas përfundimit të instalimeve nëntokësore si kanalizim dhe zëvendësimi i gypave të vjetër të azbestit me gypa të rrinj të ujsjellësit në krahun kryesor, vijon tamponimi dhe bekatonizimi i 5 krahëve dytësorë, pas çka vijojmë punën e njejtë në pjesët tjera deri në kompletimin e tërësishëm të infrastrukturës në këte pjesë suburbane të qytetit.