SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT për modernizim dhe mirëmbajtje të sistemit për ndriçim publik, nëpërmjet finansimit, rikonstruimit, menaxhimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit në Komunën e Gostivarit.

Dokumentacioni i nevojshem dhe sqarimet i keni ne vijim :

Shpallje Për PPP 0002 2022 Ndriçimi Publik 05.08.2022