NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022

NDARJE E KONCESIONIT për modernizim dhe mirëmbajtje të sistemit për ndriçim publik, nëpërmjet finansimit, rikonstruimit, menaxhimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit në Komunën e Gostivarit.

TEKSTI QË NDRYSHOHET

TEKSTI I RI

1

Ofertat të dorëzohen më vonë deri më

Ofertat të dorëzohen më vonë deri më 26.09.2022.

2

Afati i fundit i parashtrimit të pyetjeve

Afati fundit i parashtrimit të pyetjeve 18.09.2022.

3

Afati i fundit për përgjigje të pyetjeve

Afati i fundit për përgjigje të pyetjeve 20.09.2022 година

4

Çdokund ku shkruan SEFP (ESJN) fshihet.

5

“Doracak për shfrytëzimin e SEFP.”

Në pajtueshmëri me Ligjin për furnizime publike

6

Në pikën 1.12 plotësohet teksti me –“edhe në email adresat e potencuara për marje të dokumentacionit tenderik.

7

Dokumentacioni tenderik i korigjuar do të dorëzohet në email adresat.

Gostivar,

Datë: 09.09.2022