SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE

,

SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE

Shkarko Dokumentacionin

05.10.2022

Numri i shpalljes: 0004/2022 од 05.10.2022

 PJESA I: PARTNERI PUBLIK

  1. dhënat për partnerin publik

I.1.1) Emri i partnerit publik: KOMUNA E GOSTIVARIT

I.1.2) Adresa e partnerit publik: rr. Vëllezërit Gjinoski nr.61 Gostivar, Komuna e Gostivarit

Qyteti/komuna: Komuan e Gostivarit Kodi postar: 1230

I.1.3) Kontakti: info@gostivari.gov.mk Telefoni: +389 (0) 42 213 511

Posta elektronikre: info@gostivari.gov.mk Fax: +389 (0) 042 214

406

Faqja e internetit: https://www.gostivari.gov.mk/

  1.   Kategoria e partnerit pulbik

Republika e Maqedonisë së Veriut Komuna

Qyteti i Shkupit

Komuna Qytetin e Shkupit

  PJESA II: LËNDA E KOCESIONIT

II.1. Emërtesa e lëndës koncesionit:

Lënda e kontraktimit është lidhja e partneritetit publiko privat ndërmjet partnerit publiko-privat për kuzhinën për ushqim të shëndetshëm dhe qendrën e trajnimit në Komunën e Gostivarit, nëpërmjet modelit: Ndërto – realizo – dërgo.

II.2. Natyra dhe volumi i koncesionit:

Partneritet publiko privat do realizohet si kontratë për furnizime publike të punëve dhe shërbimeve. Hapësirat të cilat janë lëndë e lidhjes së partneritetit publiko privat për kuzhinë për ushqim të shëndetshëm dhe qendër trajnimi, janë objket i ish kolegjit privat Jahja Qemal në Komunën e Gostivarit. Neto hapësira e përgjithshme e objektit është 1.581 m2 ose 1.815 m2 bruto hapësirë.

Hapësira ku do të kryhet rikonstruimi dhe adaptimi i kuzhinës për ushqim të shëndetshëm dhe qendrës për trajnim është me hapësirë bruto prej 100 m2, dhe e njëjta është pronë e partnerit publik.

Kuzhina egzistuese është me hapësirë prej 63 m2, me rikonstruim dhe adaptim do të fitohen edhe 24,4 m2 shtesë.

II.3. Sqarim për arsyeshmërinë e ndarjes së koncesionit dhe caktimi i objektivave:

Duke vlerësuar ushqimin e shëndetshëm si një faktor kyç për një shoqëri të shëndoshë, Komuna e Gostivarit ka ngritur iniciativë për hapjen e kuzhinës për ushqim të shëndetshëm e cila do të sigurojë subvencionim të ushqimit për shfrytëzuesit e shërbimeve të Qendrës për Autizëm, Qendrës për persona me nevoja të veçanta, Çerdheve, shkollave fillore, pensionistëve dhe në mënyrë komerciale do të ofroj shitje të ushqimeve të shëndetshme për të gjithë qytetarët e interesuar dhe subjekteve juridike në Komunë.

E njëjta pajisje dhe njohuri e fituar do të ishin bazë për formimin e qendrës së trajnimit për ushqim të shëndetshëm në të ardhmen.

Qëllimi primar i proektit është që të ngrit vetëdijen për konsumim të ushqimit të shëndetshem nga banorët. Partneri privat duhet të ketë kompani me shifër të veprimtarisë 56.10.- Restorante dhe objekte tjera për përgatitjen dhe shërbime me ushqim.

Pritjet e komunës është realizimi i proektit “Kuzhinë për ushqime të shëndetshme dhe qendër trajnimi në Komunën e Gostivarit nëpërmjet Kontratës për partnerito publiko privat/ koncesion, janë si vijon:

 • Hapja e vendëve të reja të punës,
 • Të siguroj trajnim për kuzhinier të personave me aftësi të kufizuar dhe personave tjerë nga kategoria e pambrojtur e qytetarëve.
 • Subvencionim i ushqimeve për personat me aftësi të kufizuar dhe persona tjerë nga kategoria e pambrojtur e qytetarëve.
 • Tërheqja e një numri më të madh të vizitorëve në Komunë.
 • Përmirsimi i shëndetit të njerëzve.
 • Aritje më e madhe e zhvillimit ekonomik të komunës.

Vendi/lokacioni i koncesionit:

Hapësirat të cilat janë lëndë e lidhjes së partneritetit publiko privat për kuzhinën për ushqim të shëndetshëm dhe qendrën e trajnimit janë objekt i ish kolegjit privat Jahja Qemal, në Komunën  e Gostivarit.

II.5. Kostoja e vlerësuar e kontratës për KONCESIONIN: DETAJET E DHËNA DOKUMENTACIONIN TENDERIK

   

PJESA III: PARASHTRIMI I OFERTAVE/APLIKIME PËR PJESËMARRJE

III. 1. Afati për parashtrimin e ofertave/aplikimin për pjesëmarrje Data: 04.11.2022 deri ora 11:00.

III.2. Adresa e parashtrimit ofertës/aplikimit për pjesëmarrje

III.1.2) Adresa e koncendentit: Vëllezërit Gjinoski nr.61 Gostivar, Komuna e Gostivarit

Qyteti/komuna: Komuan e Gostivarit Kodi postar: 1230

III.3. Gjuha të cilën patjetër jetë shkruar ofertа/aplikimi për pjesëmarrje:

 Маqedonisht Аnglisht Tjetër

do operator i interesuar ekonomik mund të paraqesë dokumentacionin e tenderit sipas kërkesës elektronike të paraqitur më parë për mbledhjen e dokumentacionit të tenderit tek personi për kontakt:

Bashkim Asani, email:. bashkim1979@gmail.com.

Kërkesa duhet të shoqërohet me një dëshmi të pagesës së fondeve me një tregues për ngritjen e dokumentacionit të tenderit në llogarinë e Komunës së Gostivarit dhe autorizimin për personin që kërkon dokumentacionin e tenderit me detajet e detyrueshme të kontaktit, telefonit dhe postës elektronike.

Dokumentacioni i tenderit është mbledhur nga Komuna e Gostivarit në një pajisje elektronike të lëvizshme (CD) ose në adresën e postës elektronike të specifikuar në kërkesë.

  1. Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 ditë
  2. Kushtet për hapjen e ofertave: Hapja publike e ofertave do të mbahet ditën dhe orën e përcaktuar si afati i fundit për dorëzimin e ofertave 04.11.2022 në orën 11, ora lokale Vendi: Komuna e Gostivar, me adresë rr.- – br. – Komuna e Gostivarit të Gostivarit.

VIII.5) Data e publikimit: 05.10.2022

  PJESA IV: LLOJI I PROCEDURËS PËR NDARJEN E KONTRATËS

Procedurë e hapur Procedurë e kufizuar

Procedurë me negociim me publikim paraprak shpalljes Dialog konkurrent

  PJESA V: KOMPENSIM PËR DOKUMENTACION TENDERIK

Dokumentacioni tenderik është në dispozicion pa pagesë.

PJESA VI: KUSHTET PËR PËRCAKTIMIN E AFTËSISË OFERTUESVE/KANDIDATËVE

 

Partneri publik do të përjashtojë operatorin ekonomik nga procedura e prokurimit publik:

 1. nëse përcakton se operatori ekonomik ose personi i cili është anëtar i menaxhmentit ose organit mbikëqyrës të atij operatori ekonomik ose që ka autorizime për përfaqësim ose vendimmarrje ose mbikëqyrje mbi të, në pesë vitet e fundit një gjykatë përfundimtare aktgjykimi është shqiptuar për një krim që ka elemente të veprave penale të pjesëmarrjes në shoqata kriminale, korrupsion, evazion fiskal dhe kontribute, terrorizëm ose vepra penale në lidhje me aktivitete terroriste, pastrim parash dhe financim terrorist dhe abuzim të punës së fëmijëve dhe trafikimit të qenieve njerëzore qeniet, të përcaktuara në Kodin Penal.
 2. i cili ka taksa të papaguara, kontribute ose detyra të tjera publike, përveç nëse atij / asaj i jepet pagesa e shtyrë e taksave, kontributeve ose detyrave të tjera publike në përputhje me rregulloret e veçanta dhe i paguan ato rregullisht;
 3. kush është në proces falimentimi ose në proces likuidimi;
 4. i cili është dënuar me një ndalim ndihmës për pjesëmarrjen në procedurat e thirrjeve publike, dhënien e kontratave të prokurimit publik dhe kontratat e partneritetit publik-privat;
 5. i cili është dënuar me një dënim dytësor, ndalim të përkohshëm ose të përhershëm për të kryer një veprimtari të caktuar;
 6. ndaj të cilit është shqiptuar një sanksion kundërvajtje ndalimi për të kryer një profesion, veprimtari ose detyrë, dmth ndalimi i përkohshëm për të kryer një veprimtari të caktuar ose
 7. i cili jep të dhëna të rreme ose nuk paraqet të dhënat e kërkuara nga autoriteti kontraktues.

Partneri publik përjashton operatorin ekonomik nga procedura për dhënien e një marrëveshje partneriteti publik-privat nëse është në listën e referencave negative të lëshuara deri në afatin e fundit për dorëzimin e ofertave ose aplikacioneve për pjesëmarrje.

Partneri publik do të përjashtojë operatorin ekonomik nga procedura për dhënien e një kontrate partneriteti publik-privat në rastet kur:

  1. partneri publik me të drejtë ka konkluduar se operatori ekonomik ka arritur një marrëveshje me operatorë të tjerë ekonomikë qëllimi ose pasoja e të cilëve është të shtrembërojnë konkurrencën. Konsiderohet se përfundimi i partnerit publik nga kjo pikë është i arsyeshëm nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, bazuar në aplikimin e partnerit publik, brenda 15 ditëve njofton partnerin publik se do të fillojë një procedurë të kundërvajtjes;
  2. operatori ekonomik ka treguar mangësi të konsiderueshme ose të vazhdueshme në përmbushjen e detyrimeve kryesore në kontratat e mëparshme të prokurimit publik ose marrëveshjet e mëparshme të koncesionit dhe partneritetit publik-privat të lidhura me partnerin publik, duke rezultuar në përfundimin e njëanshëm të kontratës, pretendimin për dëmet ose sanksione të tjera të ngjashme nga partneri publik;
  3. operatori ekonomik ndikon në mënyrë të paligjshme në vendimin e partnerit publik ose merr informacion konfidencial me të cilin ai / ajo mund të fitojë një avantazh të paligjshëm në procedurën e prokurimit publik.

Për të provuar se nuk ka kushte për përjashtim nga procedura, operatori ekonomik paraqet dokumentet e mëposhtme:

 • deklarata e operatorit ekonomik që në 5 vitet e fundit operatori ekonomik ose personi i cili është anëtar i organit drejtues ose mbikëqyrës të atij operatori ekonomik ose që ka autoritetin të përfaqësojë ose të marrë vendime ose të mbikëqyrë atë, në pesë të fundit vitet nuk kanë një vendim gjyqësor të formës së prerë për një krim që ka elementë të bashkëpunimit kriminal në shoqëri kriminale, korrupsion, evazion fiskal dhe kontribute, terrorizëm ose vepra penale në lidhje me aktivitete terroriste, pastrim parash dhe financim terrorist dhe abuzim të punës së fëmijëve dhe trafikimit të njerëzve qeniet; në Kodin Penal;
 • Certifikatë për taksat e paguara, kontributet dhe detyrat e tjera publike nga një autoritet kompetent i vendit ku është regjistruar operatori ekonomik;
 • konfirmimin se asnjë procedurë falimentimi nuk është iniciuar nga një autoritet kompetent ose nga një dokument i vetëm që vërteton aftësinë;
 • konfirmimin se asnjë procedurë likuidimi nuk është hapur nga një organ kompetent ose një dokument i vetëm për të provuar aftësinë;
 • Konfirmim nga Regjistri i Dënimeve për vepra penale të kryera të personave juridikë se ai nuk është dënuar me ndalim ndëshkimi dytësor për pjesëmarrje në procedurat e thirrjeve publike, dhënie të kontratave të prokurimit publik dhe kontrata të partneritetit publik-privat ose një dokument i vetëm që vërteton aftësinë ;
 • konfirmim nga Regjistri i gjobitjeve për vepra penale të kryera të personave juridikë se ai / ajo nuk është dënuar me një dënim dytësor, ndalim të përkohshëm për të kryer një veprimtari të caktuar ose një dokument të vetëm për vërtetimin e aftësisë;
 • Konfirmim nga Regjistri i Dënimeve për vepra penale të kryera të personave juridikë se ai / ajo nuk është dënuar me një dënim dytësor, ndalim të përhershëm të kryerjes së një aktiviteti të caktuar ose një dokument të vetëm për vërtetimin e aftësisë;
 • konfirmimi se nuk është shqiptuar asnjë sanksion për kundërvajtje me një aktgjykim të formës së prerë
 • ndalimi për të kryer një profesion, veprimtari ose detyrë ose një dokument i vetëm për të provuar aftësinë dhe

– konfirmim se kundër tij nuk është shqiptuar asnjë shkelje me aktgjykim të formës së prerë.

  1. Aftësia për kryer veprimtari profesionale

Dëshmitë dhe treguesit e vlerës së tyre për të përcaktuar aftësinë:

Për të provuar aftësinë për të kryer një aktivitet profesional, ofertuesi duhet të paraqesë një dokument për veprimtarinë e regjistruar si provë se ai është regjistruar si person fizik ose juridik ose dëshmi se ai i përket një shoqate të përshtatshme profesionale në përputhje me rregulloret e vendi ku është regjistruar.

   • Për ofertuesit vendas është formulari DRD ose certifikata për aktivitetin e regjistruar të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë.

Në rast se ofertuesi është një person juridik i huaj, si provë për kryerjen e veprimtarisë do të konsiderohet një dokument i lëshuar nga një regjistër përkatës tregtar i mbajtur në vendin ku është regjistruar, ose një dokument që i përket një shoqate të përshtatshme profesionale në përputhje me rregulloret e vendit ku është regjistruar, të lëshuara nga një autoritet kompetent, ose që i përket një shoqate ose organizate të përshtatshme profesionale të regjistruar në një regjistër të përshtatshëm, ose prova të tjera në përputhje me rregulloret e vendit ku është regjistruar.

VI.3. Gjendja ekonomike dhe financiare

Operatori ekonomik dëshmon përmbushjen e kushteve minimale duke paraqitur:

pasqyra e të ardhurave totale të ndërmarrjes (të dhënat nga pasqyra e të ardhurave e lëshuar nga një autoritet kompetent, dmth deklarata e të ardhurave të audituara) dhe, kur kërkohet, një deklaratë e të ardhurave në zonën e mbuluar nga kontrata e prokurimit publik, kryesisht për tre financimet e fundit vitet për të cilat një informacion i tillë është i disponueshëm në varësi të datës në të cilën ndërmarrja është themeluar ose filluar operacionet dhe disponueshmëria e një informacioni të tillë.

Kushtet janë dhënë në dokumentacionin e Tenderit.

VI.4. Aftësia teknike dhe financiare

  

Lista e punëve të përfunduara – Kontratat për punë të njëjta ose të ngjashme të kryera

Kushtet janë dhënë në dokumentacionin e Tenderit.

 1.   KRITERET DO ZBATOHEN GJATË DHËNIES KONTRATËS
 1. Më i miri raport ndëmjet çmimit dhe kualitetit.
 • Lartësia e investimit fillestar ————————————– 20 pikë.
 • Kualiteti ——————————————————————- 80 pikë.
 1. MINIMUM PUNË SHPREHUR PËRQINDJE DO TU NDAHEN PALËVE TRETA (nëse është e parashikuar)
 1. SHUMA MINIMALE E TARIFËS KONCESIONIT DHE / OSE MËNYRA SE SI ËSHTË LLOGARITUR AJO (nëse është e parashikuar)
 1. NUMRI DHE DATA E PUBLIKIMIT SHPALLJES

 

ДЕЛ XI: PROCEDURA ANKIMORE

ХI.1) ORGANI KOMPETENT PËR VENDIMMARRJE MBI ANKESAT

ХI.1.1) Emri i organit: Komisioni shtetëror për ankesa mbi prokurimet publike

ХI.1.2) Аdresa e organit: Bul. Ilinden nr. 63А Shkup

Qyteti/komuna: Shkup Kodi postar: 1000

I.1.3) Kontakt: Telefon: 02 3251 251

Е-mail: dkzjn@gs.gov.mk Fax: 02 3251 250

Adresa e intrnetit: www.dkzjn.gov.mk

ХI.2) E DREJTA E ANKESËS

 

SHTOJCA А ADRESAT DHE KONTAKTET TJERA

 1. АDRESA DHE KONTAKTI KU MUND MERREN INFORMATA PLOTËSUESE :

Emri: Komuna e Gostivarit

Аdresa: Vëllezërit Gjinoski nr.61, Gostivar Komuna e Gostivarit

Vendi: Komuna e Gostivarit

Kodi postar: 1230

Shteti: Republika e Maqedonisë Veriut

Zyra/vendi për kontakt:

Rr. Vëllezërit Gjinoski nr.61- Gostivar, Komuna e Gostivarit

Personi për kontakt: BASHKIM ASANI

Telefoni: 

I.1.3) Kontakt: Komuna e Gostivarit Теlefon: +389 (0) 4 2 213 511

Е-mail: bashkim1979@gmail.com Fax: +389 (0) 042 214 406

Adresa e internetit: https://www.gostivari.gov.mk

 1. АDRESA DHE KONTAKTI KU JANË DISPONUESHME PLOTËSIMET/NDRYSHIMET E DOKUMENTACIONIT TENDERIK :

Emri: KOMUNA E GOSTIVARIT

Adresa: Vëllezërit Gjinoski nr.61, Gostivar

Kodi postar: 1230

Shteti: Republika e Maqedonisë Veriut

Zyra/vendi për kontakt:

Personi për kontakt: Bashkim Asani

Telefon:

E-mail: bashkim1979@gmail.com

Fax:

Adresa e internetit:

 1. АДРЕСА И КОНТАКТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА/ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО :

Emri: KOMUNA E GOSTIVARIT

Adresa: Vëllezërit Gjinoski nr.61, Gostivar, Komuna e Gostivarit

Место: Општина Гостивар

Kodi postar: 1230

Shteti: Republika e Maqedonisë Veriut

Zyra/vendi për kontakt:

Adresa: V. Gjinoski nr.61, Gostivar, Komuna e Gostivarit Personi për kontakt: BASHKIM ASANI

Telefon: 

I.1.3) Kontakt: Komuna e Gostivarit Telefon: +389 (0) 42 213 511

Е-mail: info@gostivari.gov.mk

Fax: +389 (0) 042 214 406

Adresa e internetit:https://www.gostivari.gov.mk