THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN RINOR LOKAL

Në bazë të nenit 36 dhe 48 të Ligjit për vetëqeverisje lokale(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 5/02 ), dhe nenit 16,17,18 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat Rinore (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.10/2020, 16.01.2020), dhe sipas nenit 42d të Statutit të Komunës së Gostivarit, Kryetari i këshillit sjell:

THIRRJE PUBLIKE

PËR KËSHILLIN RINOR LOKAL

Kuvendi lokal i të rinjve në komunën e Gostivarit shpall thirrje publike për anëtarësim në Këshillin rinor lokal.

Thirrja është e hapur për të gjitha organizatat rinore, organizatat për të rinjtë, forumet rinore të

partive politike, organizatat e nxënësve dhe të studentëve dhe forma te tjera të organizimit të të

rinjve që do t’i plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Të kenë aktivitete në territorin e komunës së Gostivarit;

Të jenë themeluar dhe aktiv të paktën një vit para hapjes së kësaj thirrjeje;

Anëtari/ja duhet te jenë banorë të komunës së dhe të moshës

prej 15 deri 29 vjeç.

Aplikimi: Të gjithë të interesuarit që i plotësojnë kriteret duhet t’i dërgojnë dokumentet

e mëposhtme në e-mailin: info@gostivari.gov.mk

ose t’i dorëzojnë ato në arkivin e komunës se Gostivarit, bul. Braqa Gjinoski nr.61, me

shënimin “Aplikim për anëtarësim në Keshillit Rinor Lokal.

Dokumentet e detyrueshme:

1. Portofoli për punën e organizatës.

2. Letër motivuese për pjesëmarrje në Kuvendin Lokal të të Rinjve, por jo më shume se 1 faqe.

3. Raport vjetor për punën nga viti paraprak, i cili konfirmon se organizata ka qenë aktive gjatë

vitit të kaluar me aktivitete të realizuara për, ose nga të rinjte ne komunën e Gostivarit.

4. Propozimi i anëtarit/es me detajet e kontaktit.

Afati i fundit për aplikim është nga 30.01.2023 deri më 10.02.2023.

Aplikimet do të shqyrtohen nga aha e anëtarëve të Komisionit të Kuvendit Lokal të të Rinjve me qëllim që të zgjidhet Këshilli Rinor Lokal në komunën e Gostivarit.

Për më shumë informacion në lidhje me thirrjen mund të kontaktoni nëpërmjet kontakteve të

mëposhtme: 042/214 600, info@gostivari.gov.mk

Kryetari i këshillit

Председател на совет

Valbon Limani