Kontribo në propozim-buxhetin e komunës per vitin 2022

Çdo qytetar i Gostivarit nga 09.12.2021 deri më 16.12.2021 në linkun @ https://gostivari.gov.mk/buxheti-2022/ do të ketë mundësinë të shkruajë propozimin, idenë apo projektin e tij që komuna do të dëshironte të parashikonte në programin vjetor dhe buxhetin për vitin 2022. Me këtë u mundësohet banorëve, pos takimeve të drejtpërdrejta si praktikë e deritanishme, të kenë mundësi edhe online, sidomos mërgata e cila nuk ndodhet këtu, të vendosin se ku do të shpenzohen paratë e komunës dhe cilat projekte komuna duhet t’i vendos me prioritet.

Komuna merr përsipër që në projeksionet për vitin e ardhshëm të vendosë projektet e renditura më larta nga ana e çdo gostivarasi. Kjo nuk do të thotë që projektet e tjera nuk do të respektohen, por do të mendojmë edhe për to dhe nëse mundemi do t’i planifikojmë për periudhën e ardhshme. Ideja është që çdo qytetar nga shtëpia, në veçanti mërgimtarët të mund të marrin pjesë në krijimin e buxhetit dhe të kontribuojë në proceset vendimmarrëse në vetëqeverisjen e tyre lokale. Duke përdorur mjete digjitale, forcojmë njëkohësisht transparencën e komunës, dhe në të njëjtën kohë të shihen premtimet e përmbushura.

Придонесете за предлог-буџетот на општината за 2022 година

Секој граѓанин на Гостивар од 09.12.2021 до 16.12.2021 год. на линкот @ https://gostivari.gov.mk/buxheti-2022/ ќе има можност да напише свој предлог, идеја или проект што би сакал Општината да ги предвиди во годишната програма и буџетот за 2022 година. Ова им овозможува на граѓаните, покрај директните средби како досегашна практика, да имаат можност онлајн, особено иселениците кои не се тука, да одлучат каде да се трошат општинските пари и на кои проекти општината треба да им даде приоритет.

Општината се обврзува да ги стави во проекциите за наредната година повисоко рангираните проекти од страна на секој гостиварец. Тоа не значи дека другите проекти нема да се почитуваат, но ќе размислиме и за нив и доколку можеме ќе ги планираме за следниот период. Идејата е секој граѓанин од дома, особено иселениците, да можат да учествуваат во креирањето на буџетот и да придонесе во процесите на одлучување во својата локална самоуправа. Со користење на дигитални алатки, истовремено ја зајакнуваме транспарентноста на општината, а воедно да се видат и остварените ветувања.

2022

09.12.2021’den 16.12.2021’e kadar her Gostivar vatandaşı @https://gostivari.gov.mk/buxheti-2022/ linkinde Belediyenin 2022 yıllık program ve bütçesinde öngörmek istediği öneri, fikir veya projesini yazma fırsatı bulacak. Bu, şimdiye kadar bir uygulama olarak yapılan doğrudan toplantılara ek olarak, vatandaşlara, özellikle burada olmayan gurbetçilere, belediye parasını nereye harcayacaklarına ve belediyenin hangi projelere öncelik vermesi gerektiğine çevrimiçi olarak karar verme fırsatına sahip olma hakkı sunuyor.

Belediye, Gostivar sakinlerinin her birinin daha yüksek dereceli projelerini gelecek yıl için projeksiyonlara dahil etmekle yükümlüdür. Bu, diğer projelere saygı duyulmayacağı anlamına gelmez, ancak onları düşüneceğiz ve eğer mümkünse önümüzdeki dönem için planlayacağız. Fikir, evdeki her vatandaşın, özellikle de gurbetçilerin, bütçenin oluşturulmasına katılabilmeleri ve yerel özyönetimlerinde karar alma süreçlerine katkıda bulunabilmeleridir. Dijital araçları kullanarak belediyenin şeffaflığını güçlendirirken aynı zamanda yerine getirilen sözleri de görüyoruz.