Tabelarët me projektet e aprovuara

,
Tabelarët me projektet e KALUARA (aprovuara) nga thirja publike për mbështetje financiare të shoqatave, klubeve sportive dhe projekteve nga personat fizik për Komunën e Gostivarit e publikuar më 17.01.2022 – 15.02.2022. Për projektet…

THIRRJE PUBLIKE për shfaqje të interesimit për pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile si vëzhgues në Komisionin për vlerësimin e propozim-projekteve në kuadër të projektit ReLOaD 2 në komunën e Gostivarit.

,
Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) është vazhdimësi e fazës së parë të projektit të implementuar në periudhën (2017-2020). Projekti financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga…

Filloi fushata "Tatimi im, për komunën time!"

,
Për komuna më të mira, duke e shlyer në kohë tatimin në pronë. Komuna e Gostivarit si komunë - partner e Projektit të USAID për përforcim të kapaciteteve për shfrytëzim të resurseve i bashkohet fushatës "Tatimi im, për komunën…

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIM TË PROJEKTEVE PROPOZIMORE (ReLOaD2)

,
KOMUNA E GOSTIVARIT NË PARTNERET ME PROGRAMIN ZHVILLIMOR TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNDP) SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIM TË PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACINË…

Thirje Publike

,
Në bazë të nenit 50, paragrafët 7 dhe 8 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 5/2002, Buxheti i Komunës së Gostivarit, Vendimi i këshillit (nr.08-2309/1 i datës 24.12.2021) në lidhje me nenin 49 paragrafi…

Transformimi nga një deponi e egër në një park të mrekullueshëm

Kënd lojrash, Park dhe terrene sportive në Çajlë të Vjetër. Me iniciativë të Bashkësisë Lokale, Komunes së Gostivarit, si dhe me ndihmën e madhe të mërgimtarëve dhe kompanive të Çajlës së Vjetër, na u…

Këto ditë po bejmë dezinfektimin dhe shenjëzimin sipas protokoleve

Këto ditë po bejmë dezinfektimin dhe shenjëzimin sipas protokoleve, të të gjitha objekteve shkollore me qëllim fillimin dhe mbarvajtjen e një procesi të shëndetshëm dhe te sigurtë për nxënësit, mësimdhënësit…

L A J M Ë R I M - PDU Blok 3

, ,
Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projekt Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 3, Njësia Urbane Qendër – Kuarti “ A” ,- KK Gostivar 2 PREZENTIMIT…

Shpallje publike

  Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 14 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare  e RM nr.5/02), nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe 2 të  Ligjit për marrëdhënie pune(Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë…

Konkurs publik për angazhimin e regjistruesve rajonalë dhe instruktorëve rajonalë

,
Linku per: UDHËZIMET DHE DOKUMENTACIONI Formulari REGJISTRIMI I POPULLSISË, AMVISËRIVE DHE BANESAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, VITIN 2021