Shpallje publike

  Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 14 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare  e RM nr.5/02), nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe 2 të  Ligjit për marrëdhënie pune(Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë…

Konkurs publik për angazhimin e regjistruesve rajonalë dhe instruktorëve rajonalë

,
Linku per: UDHËZIMET DHE DOKUMENTACIONI Formulari REGJISTRIMI I POPULLSISË, AMVISËRIVE DHE BANESAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, VITIN 2021

FTESË PUBLIKE

,
Qytetarë të nderuar, Siç jeni në dijeni shumica prej jush, në komunën tonë është në proces hapja e një Info-qendre turistike, objekti i përkohshëm i së cilës për momentin po montohet në sheshin e qytetit. Shkaku i hapësirave…

K O N K U R S

,
Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave…

Повик за поднесување на понуди (ППП)

,
DOKUMENT : http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/2020.pdf

Thirrje publike për organizata civile për parashtrimin e propozim projekteve në kuadër të programit rajonal për demokraci lokale në balkanin perendimor ( ReLOaD)

,
KOMUNA E GOSTIVARIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN PËR ZHVILLIM TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNDP) SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË…

Shpallje-Kërkesë për oferta

,
PROCEDUR TENDERIKE NDËRKOMBËTARE (PTN) DOKUMENT PËR FURNIZIM TË PUNËVE TË VOGLA KONTRAT NR: WC-GOS-1 Afati: 20.03.2019, 11:00 h Vendi: Maqedoni Projekti: Program për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni-Gostivar Tender nr:…

FTESË - PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN PËR NJOFTIM ME PROJEKTIN „PËRMIRËSIM I QËNDRUESHMËRISË NDAJ PËRMBYTJEVE NË RAJONIN E POLLOGUT“

,
FTESË PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN PËR NJOFTIM ME PROJEKTIN „PËRMIRËSIM I QËNDRUESHMËRISË NDAJ PËRMBYTJEVE NË RAJONIN E POLLOGUT“ Të nderuar, Kemi kënaqësinë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në ngjarjen për njoftim me…

SHPALLJE B- Leje të integruar ekologjike

,
Në pajtim  me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15,  192/2015, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari…

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për mbështetje financiare të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e administrimit lokal për financim të obligimeve të faturuara dhe të papaguara (Flet.zyrtare…