Transformimi nga një deponi e egër në një park të mrekullueshëm

Kënd lojrash, Park dhe terrene sportive në Çajlë të Vjetër. Me iniciativë të Bashkësisë Lokale, Komunes së Gostivarit, si dhe me ndihmën e madhe të mërgimtarëve dhe kompanive të Çajlës së Vjetër, na u…

Këto ditë po bejmë dezinfektimin dhe shenjëzimin sipas protokoleve

Këto ditë po bejmë dezinfektimin dhe shenjëzimin sipas protokoleve, të të gjitha objekteve shkollore me qëllim fillimin dhe mbarvajtjen e një procesi të shëndetshëm dhe te sigurtë për nxënësit, mësimdhënësit…

L A J M Ë R I M - PDU Blok 3

, ,
Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projekt Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 3, Njësia Urbane Qendër – Kuarti “ A” ,- KK Gostivar 2 PREZENTIMIT…

Shpallje publike

  Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 14 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare  e RM nr.5/02), nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe 2 të  Ligjit për marrëdhënie pune(Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë…

Konkurs publik për angazhimin e regjistruesve rajonalë dhe instruktorëve rajonalë

,
Linku per: UDHËZIMET DHE DOKUMENTACIONI Formulari REGJISTRIMI I POPULLSISË, AMVISËRIVE DHE BANESAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, VITIN 2021

FTESË PUBLIKE

,
Qytetarë të nderuar, Siç jeni në dijeni shumica prej jush, në komunën tonë është në proces hapja e një Info-qendre turistike, objekti i përkohshëm i së cilës për momentin po montohet në sheshin e qytetit. Shkaku i hapësirave…

K O N K U R S

,
Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave…

Повик за поднесување на понуди (ППП)

,
DOKUMENT : http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/2020.pdf

Thirrje publike për organizata civile për parashtrimin e propozim projekteve në kuadër të programit rajonal për demokraci lokale në balkanin perendimor ( ReLOaD)

,
KOMUNA E GOSTIVARIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN PËR ZHVILLIM TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNDP) SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË…

Shpallje-Kërkesë për oferta

,
PROCEDUR TENDERIKE NDËRKOMBËTARE (PTN) DOKUMENT PËR FURNIZIM TË PUNËVE TË VOGLA KONTRAT NR: WC-GOS-1 Afati: 20.03.2019, 11:00 h Vendi: Maqedoni Projekti: Program për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni-Gostivar Tender nr:…