THIRRJE PUBLIKE PËR SHFAQJE TË INTERESIMIT PËR PJESËMARRJEN E NJË PËRFAQËSUESI TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE SI VËZHGUES NË KOMISIONIN PËR VLERËSIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOAD 2 NË KOMUNËN E GOSTIVARIT.

,
Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) është vazhdimësi e fazës së parë të projektit të implementuar në periudhën (2017-2020). Projekti financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga…

SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE

,
SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE Shkarko Dokumentacionin 05.10.2022 Numri i shpalljes: 0004/2022 од 05.10.2022  PJESA I: PARTNERI PUBLIK Të dhënat për partnerin…

Njoftim

,
Të nderuar qytetarë, Në ueb faqen e Komunës së Gostivarit është publikuar Plani për përmirësimin e cilësisë së ajrit ambiental për komunën e Gostivarit. Ju ftojmë që të njoftoheni me përmbajtjen e planit dhe të jepni vërejtje,…

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022

,
NDARJE E KONCESIONIT për modernizim dhe mirëmbajtje të sistemit për ndriçim publik, nëpërmjet finansimit, rikonstruimit, menaxhimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit në Komunën  e Gostivarit. TEKSTI QË NDRYSHOHET TEKSTI…

Shpallje publike për pano reklamuese Komuna e Gostivarit - 2022

, ,
Në bazë të nenit 50 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02) dhe në lidhje me nenin 67 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02), Programit për vendosjen e pajisjeve urbane – pano reklamuese…

SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE

,
SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE DOKUMENTACIONI: DOKUMENTACIONI https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2022/07/Shpallje-për-PPP-kuzhinë-për-ushqim-të-shëndetshëm-dhe-qendër-trajnimi.pdf

Panair i Punës dhe Karrierës në Qendrën Rinore ICan në Gostivar

,
Komuna e Gostivarit e përfaqësuar nga kryetari i këshillit komunal, Valbon Limani mori pjesë në hapjen e një ngjarjeje të mrekullueshme sot në Qendrën Rinore ICan, ku u hap Panairi i Karrierës dhe Punë. Në Panair morën pjesëmarrëse…

SHPALLJE PUBLIKE

,
Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projektit Urbanistik për Infrastrukturë për rekonstruimin e rrugës lokale në Pitarnicë, Gostivar, nga km. 0+0.000 deri në km. 0+3169.97 në PK nr. 972, KK Gostivar…

L A J M Ë R I M

,
Në bazë të nenit 50 patagrafi (3) nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz. zyrtare e RMV nr. 32/2020), Kryetari i Komunës së Gostivarit e solli këtë:  L A J M Ë R I M  Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë…

Tabelarët me projektet e aprovuara

,
Tabelarët me projektet e KALUARA (aprovuara) nga thirja publike për mbështetje financiare të shoqatave, klubeve sportive dhe projekteve nga personat fizik për Komunën e Gostivarit e publikuar më 17.01.2022 – 15.02.2022. Për projektet…