Shpallje-Kërkesë për oferta

,
PROCEDUR TENDERIKE NDËRKOMBËTARE (PTN) DOKUMENT PËR FURNIZIM TË PUNËVE TË VOGLA KONTRAT NR: WC-GOS-1 Afati: 20.03.2019, 11:00 h Vendi: Maqedoni Projekti: Program për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni-Gostivar Tender nr:…

FTESË - PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN PËR NJOFTIM ME PROJEKTIN „PËRMIRËSIM I QËNDRUESHMËRISË NDAJ PËRMBYTJEVE NË RAJONIN E POLLOGUT“

,
FTESË PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN PËR NJOFTIM ME PROJEKTIN „PËRMIRËSIM I QËNDRUESHMËRISË NDAJ PËRMBYTJEVE NË RAJONIN E POLLOGUT“ Të nderuar, Kemi kënaqësinë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në ngjarjen për njoftim me…

SHPALLJE B- Leje të integruar ekologjike

,
Në pajtim  me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15,  192/2015, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari…

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për mbështetje financiare të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e administrimit lokal për financim të obligimeve të faturuara dhe të papaguara (Flet.zyrtare…

THIRRJE PUBLIKE

,
THIRRJE PUBLIKE për shprehjen e interesit për pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të organizatave qytetare si vëzhgues në Komisionin për evalvim të propozim-projekteve në kuadër të Projektit ReLOaD në komunën e Gostivarit Qëllimi…

Njoftim mbi Projektin RELOAD

,
Тë nderuar, Në lidhje me Thirrjen e shpallur publike për organizatat e shoqërisë civile për të parashtruar propozim-projekte në kuadër të Programit rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), ju informojmë…

Shpallje: Trajnim për hulumtim dhe eksplorim speleologjik

,
Shpallje: Trajnim për hulumtim dhe eksplorim speleologjik Dokumentacioni: Shpallje