Dokumentacionin  e planit lokal urbanistik ( DPLU ) për ndërtimin e objektit me destinim industri e lehtë dhe jo ndotëse, servisim dhe depo në PK NR. 479, NË V.Q. “ VRTAÇA “ KK DEBRESH – KOMUNA E GOSTIVARIT

Plani detal urbanistik lokal për PK nr. 599/1, KK Debresh, Komuna e Gostivarit

Projektit Urbanistik për infrastruktur për rekonstruimin e rrugës lokale f. Simnicë , Gostivar

Projektit Urbanistik për infrastruktur për rekonstruimin e rrugës lokale f. Simnicë , Gostivar – 2