Shpallje nga urbanizmi

19.03.2024

Lajmërim për në shpallje publike për PU në f. Raven ( Ramis Xhemaili)

12.03.2024

Lajmërim për shpallje publike f.Cegran

02.11.2023

Lajmërim për shpallje në web-faqen e komunës bashkë me planin sintezen

09.10.2023

Aktvendim për mosrealizim bllok 27

04.10.2023

Aktvendim për mosrealizim bllok 24

04.10.2023

Aktvendim për mosrealizim ,pjesë e Bllok 10

21.09.2023

Lajmërimi për orgаnizimin e PP dhe AP për PDU,pjesë e Bllok 10

21.08.2023

Projekti urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, për ndërtimin e objekteve infrastrukturore me klasë të destinimit E1.13 elektrana fotovoltaike dhe solare sipërfaqësore , të cilat do të ndërtohen në tokë – më të vogël se 10 MW,në PK 12, në pjesë të PK 11/1 dhe pjesë të PK 2, KK Tumçevishtë – Komuna e Gostivarit,

17.08.2023

Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, me destinim E1.13- elektrana solare dhe fotovoltaike sipërfaqësore me kapacitet deri në 1 MW , në PK 381 , KK Tumçevisht – Komuna e Gostivarit

УП со намена E1.13_О Гостивар_06-2023-04_POVR

 

26.06.2023

Formullar bllok 11

Aktvendim për mos realizim bllok 11

17.05.2023

Vërtetim për lejimin e Projekti Urbanistik për fshat me nr. Teknik 04/23 nga Maji i vitit 2023 për përpunimin e Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelave ndërtimore në PK nr. 654/7 – KK Zdunjë – f. Zdunjë ( nga Akti i përgjithshëm për f. Zdunjë ), me destinim A1 – banim në shtëpi të banimit– Komuna e Gostivarit.

1. Dokumentacioni – Projektit Urbanistik për fshat për formimin e parcelave ndërtimore në PK nr. 654/7 – KK Zdunjë – f. Zdunjë
2. Dokumentacioni – Plani/Vendimi

15.05.2023

Aktvendim për lejimin e Projekti urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim A1.5 – shtëpi në kuadër të oborrit ekonomik të fshatit, në pjesë të PK nr. 1754/1 dhe PK nr. 1737, KK Vërtok – Komuna e Gostivarit me nr. Teknik 04 – 04/2022 nga Shkurti i vitit 2023 .

1. Dokumentacioni – Plani
2. Dokumentacioni – Akvendimi

15.05.2023

Vërtetim për lejimin e Projekti Urbanistik me nr.teknik 63/21 nga mars 2023 v. për përpunimin e Projektit urbanistik për destinim ekonomik dhe industrial për formimin e parcelës ndërtimore PN_38.1 në pjesë të PK 697/1, PK 697/2 dhe PK 700 KK Zdunjë me klasën e destinimit G2-industri e lehtë përpunuese dhe më pak ndotëse (G2.4-Industri e tekstilit për tjerjen e leshit, pambukut dhe tjerjet sintetike, industrija e për konfekcion të veshjeve të lekurës dhe mbathjeve ) në PGJU Gostivar, Bllok 38 -Komuna e Gostivarit.

1. Dokumentacioni – Plani
2. Dokumentacioni – Vërtetimi

02.02.2023

Ndryshimi dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik – Njësia Urbane “V” për pjesë të Blok 20 KK Gostivar 1

31.01.2023
Lajmërim për Planin Detal Urbanistik të bllok 11
22.12.2022
Shpallje publike për infrastrukturë jashtë përfshirjes së Planit Urbanistik për rregullimin e Vardarit të Epërm Komuna e Gostivarit

13.12.2022
Shpallje Publike për kanalizimin fekal në f.Cajle

30.09.2022

Projekti Urbanistik për infrastrukturë për rekonstruimin e
rrugës lokale në f. Simnicë

23.09.2022

Shpallje Publike- rruga në f. Bellovishtë

14.09.2022

Propozim ndryshimit dhe plotësimit i Planit Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 1

НАСЛОВОТ НА ПРЕДЛОГ ПЛАН на ДУП за дел Блок 1-опфат 4_септември_2022-7.SINTEZEN

ПРЕДЛОГ ПЛАН на ДУП за дел од Блок 1-опфат 4_септември_2022-SINTEZEN PLAN


22.08.2022
Projekt Ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për pjesë të Bllok 13


27,06,2022

Shpallje publike për rrugën në fsh. Forinë


 

26.05.2022

Akvendimi urbanistik

VËRTETIM për BLOK – 28

Plani për parcelën e ndërtimit


09.05.2022

AKTVENDIM
Lejohet Plan programa me nr. Tek. PP -06/22 nga Prilli i vitit 2022 për përpunimin e Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik – Njësia Urbane “V” për pjesë të Blok 20 , KK Gostivar 1

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УРБАНА ЕДИНИЦА – B – ДЕЛ ОД БЛОК 20 – ГОСТИВАР – ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕОПШТИНА ГОСТИВАР

18.04.2022


08.04.2022


05.04.2022

01.04.2022


17.03.2022

 


07.03.2022

 

15.02.2022


12.02.2022

Plan programa dhe akvendimi – Blok 11


29.12.2021

Plan programa dhe akvendimi per lejimin e PP-se


14.12.2021

24.11.2021


12.11.202130.09.2021


03.09.2021

 


02.09.2021

 


17.08.2021


13.08.2021